Vyhláška č. 85/2018 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Platnosť od 23.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

OBSAH