Vyhláška č. 85/2018 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Platnosť od 23.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2018 Aktuálne znenie