Vyhláška č. 81/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

Platnosť od 22.03.2018
Účinnosť od 31.03.2018

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 14. marca 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

(1) Potravina, okrem pokrmu a jedla, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, potravina balená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balená na priamy predaj (ďalej len „nebalená potravina“), musí byť v blízkosti jej umiestnenia označená najmenej týmito údajmi:

a) názvom nebalenej potraviny,

b) údajom o zložení potraviny; látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) sa označujú odlišným typom písma,

c) netto množstvom nebalenej potraviny podľa osobitného predpisu,5) ak nejde o nebalenú potravinu predávanú na množstvo podľa želania spotrebiteľa a

d) dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby.

(2) Označenie podľa odseku 1 je poskytnutie informácií o nebalenej potravine v bezprostrednej blízkosti jej umiestnenia; sú to informácie, ktoré sú uvedené na cenovke, pri cenovke alebo tak, aby boli spájané len s touto nebalenou potravinou.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby možno uvádzať označením dátumu alebo uvedením počtu dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi. Ak sa dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedie počtom dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi, musí byť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený na štítku z váhy s automatickou činnosťou, z iného zariadenia alebo na označení nebalenej potraviny iným spôsobom, ktorým je identifikovaný pôvod nebalenej potraviny.

(4) Ostatné povinné údaje podľa osobitného predpisu3) o nebalenej potravine alebo o potravine podľa osobitného predpisu,5a) musia byť v dostupnej blízkosti nebalenej potraviny alebo potraviny podľa osobitného predpisu,5b) ktorej sa týkajú; možno ich uvádzať v katalógu. Označenie v dostupnej blízkosti nebalenej potraviny je poskytnutie informácií o ostatných povinných údajoch3) okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2016 Z. z.“.

2. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:

㤠3a

(1) Názov určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť5c) v označení pokrmu5d) alebo jedla5e) v jedálnom lístku možno označiť poradovým číslom príslušnej látky alebo výrobku podľa osobitného predpisu5c) za slovom „Obsahuje“.

(2) Ak ide o nebalenú potravinu, pokrm alebo o jedlo, ktoré sú umiestňované na trh pultovým predajom alebo samoobslužnou formou výberu, zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) musí byť umiestnený na dobre viditeľnom mieste na pulte, z ktorého sa táto nebalená potravina, pokrm alebo jedlo predávajú alebo v jeho dostupnej blízkosti.

(3) Ak ide o jedlo ponúkané konečnému spotrebiteľovi formou samostatného jedálneho lístka, označenie látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť musí byť uvedené pri každom jedle; zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) musí byť súčasťou jedálneho lístka.

(4) Označenie látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa odsekov 2 a 3 možno uvádzať ich plným názvom za slovom „Obsahuje“ alebo spôsobom uvedeným v odseku 1.

§ 3b

Potravina ponúkaná konečnému spotrebiteľovi v dekoračnom obale nemusí byť označená povinnými údajmi podľa osobitného predpisu,3) avšak povinné údaje musia byť uvedené na vonkajšom obale potraviny alebo v sprievodných dokladoch a musia byť poskytnuté kupujúcemu, aby nebol uvedený do omylu alebo aby nemohol potravinu nesprávne použiť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5e znejú:

5c) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5d) § 4 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

5e) § 4 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2018.


v z. Anton Stredák v. r.