Oznámenie č. 80/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Platnosť od 17.03.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 19. marca 2018 v súlade s článkom 30 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 19. marca 2018.

80

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2006 bola v Bruseli podpísaná Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 259 z 9. februára 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 6. novembra 2007. Ratifikačná listina bola uložená 23. novembra 2007 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 19. marca 2018 v súlade s článkom 30 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 19. marca 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 386/57 z 29. decembra 2006.