Oznámenie č. 77/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Platnosť od 14.03.2018

77

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. februára 2018 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2018 z 22. januára 2018 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2019 zo 6. februára 2018 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 21. decembra 2017 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením, Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.