Nariadenie vlády č. 72/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018

72

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa za slová „§ 15 písm. b)“ vkladajú slová „a d)“.

2. V § 19 ods. 8 sa slová „3 ha“ nahrádzajú slovami „1 ha“.

3. Slová „podľa § 19 ods. 15“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 14“.

4. V § 22 ods. 1 písmeno i) znie:

i) zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny,“.

5. V § 24 písmeno a) znie:

a) každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva48) zloženou podľa prílohy č. 16 najmenej 6 m široké multifunkčné pásy s dĺžkou najmenej 200 m nachádzajúce sa na okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy, pričom plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty,“.

6. V § 25 písm. g) sa slovo „jednotky“ nahrádza slovami „jednotky/ha“.

7. V § 28 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.

8. V § 30 ods. 1 písmeno b) znie:

b) § 22 ods. 1 písm. b), i) a k),“.

9. V § 30 ods. 2 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

10. V § 30 ods. 3 písm. c) sa za slová „tretieho bodu“ vkladá čiarka a slová „§ 23 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu“.

11. V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

12. V § 30 ods. 7 písm. a) sa čiarka za slovami „písm. c)“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo § 23 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu“.

13. V § 30 ods. 7 písm. b) sa čiarka za slovami „písm. c)“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu“.

14. V § 30 ods. 8 úvodnej vete sa slová „podľa § 25 písm. i) sa zníži“ nahrádzajú slovami „na operáciu podľa § 15 písm. e) sa za porušenie podmienky podľa § 25 písm. i) zníži“.

15. V § 30 ods. 8 písmeno a) znie:

a) 0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu najmenej 0,25 dobytčej jednotky/ha a menej ako 0,3 dobytčej jednotky/ha alebo viac ako 1,9 dobytčej jednotky/ha a menej ako 1,95 dobytčej jednotky/ha,“.

16. V § 30 ods. 9 sa za slovo „Platba“ vkladajú slová „podľa § 15 písm. e )“ a slová „0,2/ha dobytčej jednotky“ sa nahrádzajú slovami „0,2 dobytčej jednotky/ha“.

17. V § 37 písm. c) sa slová „0,3/ha dobytčej jednotky“ nahrádzajú slovami „0,3 dobytčej jednotky/ha“, slová „1,9/ha dobytčej jednotky“ sa nahrádzajú slovami „1,9 dobytčej jednotky/ha“ a slová „na ktorú sa vzťahuje záväzok“ sa nahrádzajú slovami „ktorá je vedená v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby“.

18. V § 37 sa vypúšťajú písmená f) a g).

19. V § 38 ods. 1 sa slová „podmienky podľa § 37 písm. b) alebo f)“ nahrádzajú slovami „podmienku podľa § 37 písm. b)“.

20. V § 38 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.

21. V § 43 ods. 2 sa za slovo „desiatich“ vkladá slovo „pracovných“.

22. V § 50 ods. 1 písm. e) a § 51 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „autorizované“.

23. V § 58 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 58“ nahrádzajú slovami „§ 57“.

24. § 60 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Prílohy k žiadosti podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b), § 8 ods. 3 písm. a) a b), § 16 ods. 4 písm. a) a b), § 32 ods. 3 písm. a) a b) a § 36 ods. 2 písm. a) a b) predkladá žiadateľ na elektronickom formulári podľa osobitného predpisu75a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:

75a) Čl. 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.

25. Za § 60b sa vkladá § 60c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 14. marca 2018, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.“.

26. V prílohe č. 11 tabuľke 1. Vinič siedmom riadku sa za slovo „Dithianon“ vkladajú slová „(povolený v prípade klasifikácie prípravku na ochranu rastlín ako Vt5)“.

27. V prílohe č. 15a nadpise a časti B nadpise sa vypúšťa slovo „vyvážený“.

28. V prílohe č. 16 nadpise sa slová „Odporúčané zloženie“ nahrádzajú slovom „Zloženie“.

29. Príloha č. 21 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/791 z 27. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 127, 22. 5. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017 (Ú. v. EÚ L 129, 19. 5. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167, 30. 6. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 06. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2017).

5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1367 zo 4. júna 2015 (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/669 z 28. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 115,29. 4. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1997 z 15. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 308, 16. 11. 2016).

7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 3. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2018.


Robert Fico v. r.