Zákon č. 54/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018

OBSAH

54

ZÁKON

zo 7. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 15 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a), c)“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)“.

3. V § 5 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Úkony riaditeľa a účastníka konania sa v tomto konaní vykonávajú výlučne v listinnej podobe.“.

4. V § 15 ods. 4 písm. b) sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresa trvalého pobytu“.

5. V § 16 ods. 1 písm. a) a v § 18 ods. 7 písm. a) sa slovo „miesto“ nahrádza slovom „adresu“.

6. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete, právoplatnom rozhodnutí o zmene v sieti, právoplatnom rozhodnutí o vyradení zo siete alebo v potvrdení podľa § 18 ods. 5.“.

7. V § 23a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do centrálneho registra sa nezverejňuje.“.

8. V § 23a ods. 3 písm. h) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľ poveril vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa,“.

9. V § 23a sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska.“.

10. V § 23a ods. 4 písm. a) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“.

11. V § 23a ods. 5 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „právoplatného“.

12. V § 23a ods. 6 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g), i) až k)“ a na konci sa pripája táto veta: „Údaj podľa odseku 3 písm. h) spracúva zriaďovateľ v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk bezodkladne.“.

13. V § 23a ods. 10 sa slová „h) a j)“ nahrádzajú slovami „j) a k)“ a na konci sa pripája táto veta: „Zriaďovateľ bezodkladne po rozhodujúcej udalosti oznámi údaje podľa odseku 3 písm. h) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri.“.

14. V § 23a ods. 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.

15. V § 37a ods. 5 písmeno a) znie:

a) do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,“.

16. V § 37a ods. 5 písm. d) prvom bode sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.

17. V § 38 ods. 4 sa slová „písm. b) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.