Zákon č. 52/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.03.2018
Účinnosť od 01.11.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.03.2018 - 31.10.2018