Oznámenie č. 395/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky opatrenie z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie
01.01.2019 - 31.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018