Zákon č. 369/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 7 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, a čl. I bodov 23 a 59, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.