Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.02.2018
Účinnosť od 01.05.2018

33

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzikálnych, fyzikálno-chemických, toxikologických“ nahrádzajú slovami „klasifikácie podľa osobitného predpisu3)“.

2. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:

d) porovnanie s najvyššie prípustnými expozičnými limitmi alebo biologickými medznými hodnotami (§ 3) a ich dodržanie,“.

3. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:

f) charakterizáciu rizika pre zamestnancov vrátane uvedenia pracovných činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov,5) a návrh na zaradenie prác exponovaných zamestnancov do kategórií podľa osobitného predpisu,6)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 6 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slovo „nebezpečenstva9b)“ nahrádza slovami „a kategórie nebezpečnosti9b)“.

5. V § 6 ods. 2 písm. d) treťom bode sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.

6. V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa štvrtý bod.

7. V § 8 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovom „orgán“.

8. V § 12 ods. 5 sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.

9. V prílohe č. 1 prvý bod vrátane nadpisu znie:

„1. Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Tabuľka č. 1

Por. čísloChemická látkaCASNPELPoznámka
priemernýkrátkodobý
ppmmg · m-3ppmmg · m-3
1.Acetaldehyd (etanál)75-07-05091---
2.Acetanhydrid (anhydrid kyseliny octovej)108-24-7521---
3.Acetón (propanón)67-64-15001210---
4.Acetonitril (etánnitril, nitril kyseliny etánovej, metylkyanid)75-05-84070--K
5.Akroleín (akrylaldehyd, prop-2-enal)107-02-80,020,050,050,12-
6.Aldrin309-00-2-0,25--K
7.Alylalkohol (prop-2-én-1-ol)107-18-624,8512,1K
8.2-Aminoetanol141-43-512,537,6K
9.2-Aminopyridín504-29-00,52---
10.Amitrol61-82-5-0,2---
11.Amoniak7664-41-720145036-
12.Amylalkohol (pentanol) - izoméry30899-19-5207380292-
13.Anilín62-53-327,7--K
14.Antimón a jeho anorganické zlúčeniny (ako Sb)7440-36-0-0,5---
15.Antimonovodík7803-52-30,050,3---
16.ANTU (α-naftyltiourea)86-88-4-0,3---
17.Azid sodný26628-22-8-0,1-0,3K
18.Bárium zlúčeniny rozpustné (ako Ba)7440-39-3-0,5---
19.1,4-Benzochinón (chinón, p-benzochinón)106-51-40,10,4--S
20.Bifenyl92-52-40,161--K
21.Bisfenol A (4,4´-izopropylidéndifenol) inhalovateľná frakcia80-05-7-2---
22.Bróm7726-95-60,10,7---
23.Brómetán (etylbromid)74-96-4-890---
24.Brómmetán (metylbromid)74-83-914--K
25.Brómchlórmetán74-97-52001100--K
26.Bromovodík10035-10-6--26,7-
27.Butanón (etylmetylketón)78-93-3200600300900-
28.Butántiol109-79-50,51,913,8-
29.2-Butoxyetanol (butylglykol)111-76-2209850246K
30.2-Butoxyetyl acetát (butylglykol acetát)112-07-22013350333K
31.Butylacetáty
n-Butylacetát123-86-4100500150700-
sek-Butylacetát105-46-4100500150700-
izo-Butylacetát110-19-0100500150700-
terc-Butylacetát540-88-5100500150700-
32.n-Butylakrylát141-32-32111053S
33.Butylalkoholy (butanoly)
n-Butanol71-36-3100310---
sek-Butanol78-92-2100310---
izo-Butanol78-83-1100310---
terc-Butanol75-65-0206280250-
34.Butyldiglykol 2-(2-butoxyetoxy)etanol112-34-51067,515101,2-
35.p-terc-Butylfenol (ptBP)98-54-40,080,5---
36.terc-Butyl-metyl-éter1634-04-450183,5100367-
37.4-terc-Butyltoluén (p-terc-butyltoluén)98-51-11060---
38.but-2-ín-1,4-diol (butynediol)110-65-6-0,5---
39.Cín zlúčeniny anorganické (ako Sn)7440-31-5-2-4-
40.Cín zlúčeniny organické (ako Sn)7440-31-5-0,1-0,2K
41.Cyklohexán110-82-7200700---
42.Cyklohexanol108-93-050210--K
43.Cyklohexanón108-94-110412082K
44.Cyklohexén110-83-83001000---
45.Cyklohexylamín (cyklohexánamín)108-91-85201040-
46.DDT (dichlórdifenyltrichlóretán)50-29-3-1-8K
47.Desflurán57041-67-5107020140-
48.Diacetyl (butándión)431-03-80,020,070,10,36-
49.Dibenzoyldioxidán (dibenzoylperoxid)94-36-0-5---
50.Diborán19287-45-70,10,1---
51.Dibutylftalát84-74-2-3-5-
52.Dieldrin60-57-1-0,25--K
53.Dietylamín109-89-75151030-
54.2-Dietylamínoetanol100-37-8524--K
55.Dietylénglykol (2,2´-oxydietanol)111-46-610442090-
56.Dietylénglykoldimetyléter111-96-65281056K
57.Dietyléter60-29-7100308200616-
58.Di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)117-81-7-3-5-
59.Difenyléter101-84-817214-
60.1,2-Dichlórbenzén (o-dichlórbenzén)95-50-12012250306K
61.1,4-Dichlórbenzén (p-dichlórbenzén)106-46-72121060K
62.Dichlórdietyléter111-44-41059--K
63.1,1-Dichlóretán75-34-3100412--K
64.1,2-Dichlóretén (1,2-dichlóretylén)540-59-02008002501010-
65.Dichlórmetán (metylénchlorid)75-09-2100353200706K
66.Dichlórvos (2,2-dichlórvinyl dimetyl fosfát)62-73-70,111--K
67.N,N-Dimetylacetamid127-19-510362072K
68.Dimetylamín124-40-323,859,4-
69.N,N-Dimetylanilín121-69-75251050K
70.1,3-Dimetylbutylacetát108-84-950300---
71.Dimetyléter115-10-610001920---
72.N,N-Dimetylformamid68-12-25151030K
73.2,2-Dimetylpropán (neopentán)463-82-110003000---
74.Dinitrobenzén (všetky izoméry)25154-54-50,151--K
75.1,4-Dioxán123-91-12073---
76.Endrin72-20-8-0,1--K
77.Enflurán13838-16-9108020150-
78.Etántiol (etylmerkaptán)75-08-10,51,31,02,6-
79.2-Etoxyetanol (etylglykol)110-80-528--K
80.2-Etoxyetyl acetát (etylglykol acetát)111-15-9211--K
81.Etylacetát (octan etylový)141-78-62007344001468-
82.Etylakrylát140-88-55211042S
83.Etylalkohol (etanol)64-17-550096010001920-
84.Etylamín (etánamín)75-04-759,4---
85.Etylbenzén100-41-4100442200884K
86.Etyléndiamín (etán-1,2-diamín)107-15-31025--S
87.Etylénglykol (etán-1,2-diol) Etylénglykol dinitrát (nitroglykol dinitrát etylénglykolu)107-21-1205240104K
88.628-96-60,050,320,10,6K
89.Etylénchlórhydrín (2-chlóretanol)107-07-313,3--K
90.Etylformiát (mravčan etylový)109-94-4100310--K
91.2-etylhexán-1-ol (2-etyl-1-hexanol)104-76-715,4---
92.Fenol108-95-228416K
93.p-Fenyléndiamín (benzén-1,2-diamín)106-50-3-0,1--S
94.Fluór7782-41-41,01,5823,16-
95.2-Fenylpropén98-83-950246100492-
96.Fluorid sírový2551-62-410006100---
97.Fluoridy - anorganické (ako F)-2,5---
98.Fluórovodík, kyselina fluorovodíková (ako F)7664-39-31,81,532,5-
99.Formaldehyd (metanál)50-00-00,30,370,60,74S
100.Fosfor - žltý, biely12185-10-3-0,05-0,1-
101.Fosforovodík (fosfín)7803-51-20,10,140,20,28-
102.Fosgén (chlorid karbonylu)75-44-50,020,080,10,4-
103.Freóny
Trichlórfluormetán (freón 11)75-69-450030007504500-
Dichlórdifluórmetán (freón 12)75-71-81000410012505100-
Trifluórbrómmetán (freón 13B1)75-63-810006200---
Dichlórfluórmetán (freón 21)75-43-410432086-
Monochlórdifluórmetán (chlórdifluórmetán, freón 22)75-45-610003600---
1,2-Dichlór-1,1,2,2-tetrafluóretán (freón 114)76-14-21000710012508890-
1,1,1,2-Tetrachlór-2,2-difluóretán (freón 112a)76-11-920017004003400-
1,1,2,2-Tetrachlór-1,2-difluóretán (freón 112)76-12-020017004003400-
104.Ftalanhydrid (anhydrid kyseliny ftalovej)85-44-9-1--S
105.Furfural (furán-2-karbaldehyd)98-01-127,9--K
106.Furfurylalkohol (furán-2-ylmetanol)98-00-01041--K
107.Gáfor (bornán-2-ón)76-22-2213426-
108.Glutaraldehyd (pentándiál)111-30-80,050,20,050,2S
109.Glycerín56-81-5-10---
110.Guma, komponenty:9006-04-6
Ditiokarbamáty (dietylditiokarbamát)148-18-5-2,0--S
p-Fenylendiamínové zlúčeniny (PPD)106-50-3-0,1--S
Tiazoly (merkaptobenztiazol)49-30-4-4,0--S
Tiuramy (tetrametyltiuram disulfid)137-26-8-1,0--S
111.Halotan (2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán)151-67-75401080-
112.Heptachlór76-44-8-0,05-0,4K
113.n-Heptán142-82-55002085---
114.Heptán-2-ón (metylpentylketón)110-43-050238100475K
115.Heptán-3-ón (etylbutylketón)106-35-42095---
116.Hexachlór-1,3-butadién87-68-30,020,21--K
117.Hexachlóretán67-72-119,8219,6K
118.Hexachlórcyklohexán, HCH (izoméry α a β)319-84-6 319-85-7-0,5-4K
119.Hexán všetky izoméry okrem n-hexánu500180010003600-
120.n-Hexán110-54-3207240140-
121.2-Hexanón (metyl-n-butylketón)591-78-6521---
122.Hexón (izobutylmetylketón)108-10-1208340166K
123.Hliník kovový, oxid hlinitý, hydroxid hlinitý inhalovateľná frakcia - prach respirabilná frakcia - prach7429-90-5 1344-28-1 21645-51-2- -4 1,5- -- --
124.Hliník, alkylzlúčeniny-2---
125.Hliník, rozpustné soli-2---
126.Hydrid lítny inhalovateľná frakcia7580-67-8---0,02-
127.Hydrochinón(benzén-1,4-diol)123-31-9-2--K
128.Hydroxid sodný1310-73-2-2---
129.Hydroxid vápenatý respirabilná frakcia1305-62-0-1-4-
130.Chlór7782-50-5--0,51,5-
131.Chlóracetaldehyd107-20-013--K
132.Chlórbenzén108-90-75231570-
133.Chloroprén (2-chlórbuta-1,3-dién)126-99-8518--K
134.Chlóretán75-00-3100268---
135.Chlorid fosforečný10026-13-8-1---
136.Chloroform (trichlórmetán)67-66-3210--K
137.3-Chlórpropén (alylchlorid)107-05-113--K
138.Chlorovodík7647-01-0581015-
139.Chróm anorg. zlúč. chrómu (II) a (III) - nerozpustné (ako Cr)7440-47-3-2---
140.Izoflurán26675-46-7108020150-
141.Izokyanáty
Hexametylén-1,6-diizokyanát (HDI)822-06-00,0050,035--S
4,4'-Metyléndifenylizokyanát (MDI)101-68-80,0020,03--S
Metylizokyanát (MIC)624-83-9--0,02--
Toluén-2,4-diizokyanát (TDI)584-84-90,0020,014--S
Trimetylhexametylén diizokyanát28679-16-50,0020,017--S
142.Izopropylalkohol (propán-2-ol)67-63-02005004001000-
143.Izopropylamín (propán-2-amín)75-31-05121024-
144.Izopropylbenzén (kumén)98-82-82010050250K
145.Jód7553-56-20,11,10,11,1-
146.Kaprolaktám (prach, pary)105-60-2-10-40-
147.Karbid kremíka (bez obsahu vlákien) respirabilná frakcia inhalovateľná frakcia409-21-2- -1,5 4- -- --
148.Ketén463-51-40,50,9---
149.Kobalt a jeho zlúčeniny (ako Co)7440-48-4-0,05--S
150.Krezol (metylfenoly) o-Krezol m-Krezol p-Krezol1319-77-3 95-48-7 108-39-4 106-44-5522--K
151.Kyánamid (karbamonitril)420-04-20,581--K
152.Kyanid draselný (ako kyanid)151-50-8-1-5K
153.Kyanid sodný (ako kyanid)143-33-9-1-5K
154.Kyanidy (ako CN) inhalovateľná frakcia-1-5K
155.Kyanovodík (ako kyanid) (kyselina kyanovodíková)74-90-80,914,55K
156.Kyselina akrylová (kyselina prop-2-énová)79-10-710292059NPEL krátkodobý je vo vzťahu k referenčnému času jednej minúty
157.Kyselina dusičná7697-37-2--12,6-
158.Kyselina mravčia (kyselina metánová)64-18-659---
159.Kyselina octová (kyselina etánová)64-19-710252050-
160.Kyselina fosforečná7664-38-2-1-2-
161.Kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol)88-89-1-0,1--K, S
162.Kyselina propánová (kyselina propiónová)79-09-410312062-
163.Kyselina sírová (hmla)7664-93-9-0,05---
164.Kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)144-62-7-1---
165.Lakový benzín1)50300100600
166.Lindán (hexachlórcyklohexán izomér)58-89-9-0,1--K
167.Maleínanhydrid (anhydrid kyseliny maleínovej)108-31-60,10,41--S
168.Mangán a jeho anorganické zlúčeniny (ako mangán) inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia7439-96-5- -0,2 0,05- -- --
169.Meď a jej anorganické zlúčeniny (ako Cu) inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia a dymy7440-50-8- -1 0,2- -- --
170.2-Metoxyetanol (metylglykol)109-86-41---K
171.2-(2-metoxyetoxy) etanol111-77-31050,1--K
172.2-Metoxyetylacetát (metylglykol acetát)110-49-61---K
173.2-Metoxymetyl-etoxypropanol (dipropylén glykol mono-metyléter)34590-94-850308--K
174.1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)107-98-2100375150568K
175.2-Metoxypropán-1-ol (propylénglykol 2-metyléter)1589-47-5519--K
176.2-Metoxypropán-2-yl acetát (propylénglykol 1-metyléter 2-acetát)108-65-650275100550K
177.2-Metoxypropylacetát (propylénglykol 2-metyléter-1-acetát)70657-70-42011040220K
178.Metylacetát (octan metylový)79-20-9100310250770-
179.Metylalkohol (metanol)67-56-1200260--K
180.Metylacetylén (metyletín)74-99-710001650---
181.Metylakrylát96-33-35181036-
182.Metylamín (metánamín)74-89-51013---
183.N-metylanilín100-61-80,52,214,4K
184.Metylbután (izopentán)78-78-410003000---
185.1-Metylbutylacetát (amylacetát)626-38-050270100540-
186.Metylcyklohexán108-87-22008104001620-
187.Metylcyklohexanol (všetky izoméry)25639-42-350235---
188.2-Metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)534-52-1-0,2--K
189.Metylester kyseliny mravčej (metylformiát)107-31-350125100250K
190.5-Metylhexán-2-ón (metylizoamylketón)110-12-32095---
191.Metylchlorid (chlórmetán)74-87-350100100200K
192.5-Metyl-3-heptanón541-85-5105320107-
193.Metyljodid (jódmetán)74-88-40,32---
194.Metyl-merkaptán (metántiol)74-93-10,511--
195.Metylmetakrylát (metyl 2-etylpropenoát)80-62-650-100-S
196.4-Metylpentán-2-ón (izobutylmetylketón, hexón)108-10-1208350208-
197.N-Metyl-2-pyrolidon872-50-410402080K
198.Metylstyrén (vinyltoluén) - všetky izoméry25013-15-4100490200980-
199.Mevinfos (metyl 3­-(dimetoxyfosfonyloxy)-but-2-enoát)7786-34-70,010,093--K
200.Molybdén a jeho zlúčeniny rozpustné (ako Mo)7439-98-7-5---
201.Molybdén a jeho zlúčeniny nerozpustné (ako Mo) inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia7439-98-7- -10 5- -- --
202.Morfolín110-91-810362072-
203.Naftalén91-20-310501580K
204.Nikotín54-11-5-0,5-1,5K
205.Nitrobenzén98-95-30,21,0--K
206.Nitroetán79-24-32062100312K
207.Nitroglycerín (glyceroltrinitrát)55-63-00,010,0950,020,19K
208.Nitrotoluén 2-Nitrotoluén 3-Nitrotoluén 4-Nitrotoluén1321-12-6 88-72-2 99-08-1 99-99-016211K
209.Nonány1508002001100-
210.Oktány2009003001400-
211.Oleje minerálne2) kvapalný aerosól, dymy51153-
212.Olovo a jeho anorganické zlúčeniny (ako Pb)3) respirabilná frakcia inhalovateľná frakcia7439-92-1- -0,15 0,5- -- --
213.Olovo a jeho organické zlúčeniny-0,05---
Tetraetylolovo (ako Pb)78-00-2-0,05-0,2K
Tetrametylolovo (ako Pb)75-74-1-0,05-0,2K
214.Ortuť a bivalentné anorganické zlúčeniny vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého4) (ako Hg)7439-97-6-0,1---
215.Ortuť- organické zlúčeniny (ako Hg)-0,01--K, S
216.Oxid dusičitý (NO2) 5)10102-44-00,50,9611,91-
217.Oxid dusnatý (NO) 5)10102-43-922,5---
218.Oxid dusný (N2O)10024-97-2100183---
219.Oxid fosforečný1314-56-3-1-5-
220.Oxid horečnatý respirabilná frakcia inhalovateľná frakcia1309-48-4- -4 10- -- --
221.Oxid chloričitý (chlórdioxid)10049-04-40,10,3---
222.Oxid osmičelý20816-12-00,00020,0021---
223.Oxid sírový7446-11-9-1---
224.Oxid siričitý7446-09-50,51,312,7-
225.Oxid titaničitý13463-67-7-5---
226.Oxid uhličitý124-38-950009000---
227.Oxid uhoľnatý5)630-08-02023100117-
228.Oxid vanadičný inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia1314-62-1- -0,2 0,05- -- --
229.Oxid vápenatý respirabilná frakcia1305-78-8-1-4-
230.Oxid zinočnatý, dymy respirabilná frakcia1314-13-2-1-1-
231.Oxidy železa, dymy (ako Fe) respirabilná frakcia inhalovateľná frakcia1345-25-1 1309-37-1- -1,5 4- -- --
232.Ozón10028-15-60,10,20,20,4-
233.Paraquatdichlorid (paraquat)1910-42-5-0,1--K
234.Parafín, dymy8002-74-2-2-6-
235.Paratión (O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)56-38-2-0,1--K
236.Pentaboran19624-22-70,0050,0130,0150,039-
237.Pentakarbonyl železa13463-40-60,10,81---
238.Pentán109-66-010003000---
239.Pentylacetát (všetky izoméry)628-63-7 625-16-1 620-11-1 123-92-250 50 50 50270 270 270 270100 100 100 100540 540 540 540-
240.Peroxid vodíka7722-84-111,422,8-
241.Piperazín110-85-0-0,1-0,3-
242.Platina - kovová7440-06-4-1---
243.Platina - zlúčeniny rozpustné (ako Pt)-0,001-0,002S
244.Polyetylénglykol25322-68-3-1000---
245.Polychlórované bifenyly (PCB)-0,1--K
246.Propylacetát (octan propylový)109-60-4100400200800-
247.Pyretrum (vyčistený od citlivých laktónov)8003-34-7-1---
248.Pyridín110-86-1515---
249.Rezorcinol (benzén-1,3-diol)108-46-31045--K
250.Selén a jeho anorganické zlúčeniny (ako Se)7782-49-2-0,1---
251.Selenovodík7783-07-50,020,070,050,17-
252.Sevoflurán28523-86-6108020170-
253.Silikón inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia7440-21-3- -10 4- -- --
254.Síran (sulfát) bárnatý inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia7727-43-7- -4 1,5- -- --
255.Síran vápenatý inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia (anhydrid, dihydrát, sádra)7778-18-9 7778-18-9 10101-41-4 13397-24-5- -4 1,5- -- --
256.Sírovodík (sulfán)7783-06-4571014-
257.Striebro kovové rozpustné zlúčeniny (ako Ag)7440-22-4- -0,1 0,01- -- --
258.Styrén100-42-5209050200-
259.Sulfid (sírnik) fosforečný1314-80-3-1---
260.Sulfid uhličitý (sírouhlík)75-15-0515--K
261.Sulfidy (suma dimetyldisulfid, dimetylsulfid, metylmerkaptán)1----
262.Sulfotep3689-24-5-0,1-0,2K
263.Tálium a jeho rozpustné zlúčeniny (ako Tl)7440-28-0-0,1---
264.Tantal inhalovateľná frakcia respirabilná frakcia7440-25-7- -4 1,5- -- --
265.Telúr a jeho zlúčeniny (ako Te)13494-80-9-0,1---
266.Terfenyl, hydrogenovaný61788-32-7219548-
267.Terpentín (terpentínový olej)8006-64-2100560150850S
268.Tetraetoxysilán78-10-4544---
269.Tetrahydrofurán109-99-950150100300K
270.1,1,2,2-Tetrachlóretán79-34-517214K
271.Tetrachlóretylén (tetrachlóretén, perchlóretylén)127-18-42013840275K
272.Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)56-23-516,4532K
273.Tetrakarbonyl niklu13463-39-30,050,120,10,24K
274.Tetranitrometán509-14-8-10---
275.Toluén108-88-350192100384K
276.Trietylamín121-44-828,4312,6K
277.1,2,4-Trichlórbenzén120-82-1215538K
278.1,1,1-Trichlóretán (metylchloroform)71-55-61005552001100-
279.1,1,2-Trichlóretán79-00-5105520110K
280.Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforylu)10025-87-30,21,3---
281.Triglycidyl-izokyanuarát-0,1---
282.Trimellitan hydrid552-30-7-0,04--S
283.Trimetylbenzén (mezitylén) všetky izoméry526-73-8 95-63-6 108-67-820100---
284.2,4,6-Trinitrotoluén TNT (a izoméry v technických zmesiach)118-96-70,0110,10,0220,2K
285.Vinylacetát (octan vinylový)108-05-4517,61035,2-
286.Vinylidén chlorid (1,1-dichlóretén, dichlóretylén)75-35-428520-
287.Výfukové plyny5), 6) ako CO ako NO2630-08-0 10102-44-020 0,523 0,96100 1117 1,91- -
288.Wolfrám nerozpustné zlúčeniny rozpustné zlúčeniny7440-33-7- -5 1- -- --
289.Xylén, zmiešané izoméry1330-20-750221100442K
290.o-Xylén95-47-650221100442K
291.m-Xylén108-38-350221100442K
292.p-Xylén106-42-350221100442K
293.Zinok a jeho anorganické zlúčeniny respirabilná frakcia inhalovateľná frakcia7440-66-6- -0,1 2- -- --
294.Zirkón a jeho zlúčeniny (ako Zr)7440-1---

Poznámky:

1. Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov vychádzajú zo záväzných a indikatívnych limitných hodnôt stanovených a revidovaných na úrovni legislatívy Európskej únie, ktoré zohľadňujú, ale ich neprekračujú (príloha č. 4). Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov Európskej únie, najmä Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú odvodené z najnovších vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií Vedeckého výboru pre expozičné limity pri Európskej komisii (SCOEL), pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory dosiahnuteľnosti.

2. Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej expozícii alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.

NPEL pre chemické faktory sú ustanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

3. NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

4. NPEL krátkodobý je ustanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napr. dráždivým, žieravým, narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy) spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním osemhodinového priemerného limitu.

5. NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15- minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu zmeny (maximálne 4-krát za zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom).

NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je komplementárnou súčasťou osemhodinového priemerného limitu. Pre chemické faktory, pre ktoré je ustanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi dráždivými účinkami je ustanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície.

Pre niektoré látky s veľmi rýchlym nástupom toxických účinkov sa NPEL krátkodobý ustanovuje individuálne na kratší čas ako 15 minút; napríklad kyselina akrylová (č. 156), pri ktorej je NPEL krátkodobý ustanovený k referenčnému času jednej minúty vzhľadom na jej silné dráždivé účinky na exponovaných zamestnancov.

6. Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom sú ustanovené nezávisle od teploty a tlaku v ppm (parts per million – objem vyjadrený počtom objemových častíc plynu v milióne objemových častíc vzduchu) a závisle od týchto premenných v mg · m-3 pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepočet mg · m-3 na ppm:

kde 24,1 = molárny objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

7. Najvyššie prípustné expozičné limity pevných aerosólov sú uvedené v mg · m-3.

Najvyššie prípustné expozičné limity pre vláknitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm3 (vl · cm-3) alebo v mg · m-3.

8. CAS číslo je medzinárodne ustanovené číslo priradené príslušnému chemickému faktoru na účel presnej identifikácie chemickej látky, ak údaje boli publikované v odbornej literatúre.

9. K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (najmä anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly). Pri látkach významných prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní.

10. S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivelosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie.

11. Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.

12. Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

Vysvetlivky:

1) Lakový benzín (č. 165)
Toxicita (karcinogenita) závisí od obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 hmot. %).

2) Oleje minerálne (č. 211)
Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika.

3) Olovo (č. 212) je látka s kumulatívnymi a systémovými účinkami. Preto sa musí monitorovanie ovzdušia doplniť zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania podľa § 12 a prílohy č. 2.

4) Ortuť (č. 214) je látka s vážnymi kumulatívnymi účinkami, preto je potrebné doplniť monitorovanie ovzdušia zdravotným dohľadom podľa § 12 a prílohy č. 2.

5) NPEL pre oxid dusičitý (NO2) (č. 216), oxid dusnatý (NO) (č. 217) a oxid uhoľnatý (CO) (č. 227) majú prechodné obdobie do 21. augusta 2023, ktoré sa týka expozície zamestnancov pri podzemnej ťažbe a razení tunelov.

6) Osobitný limit je určený pre oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO2), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch (č. 287), na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.

Tabuľka č. 1a

Por. čísloChemická látkaCASNPELPoznámka
priemernýkrátkodobý
ppmmg · m-3ppmmg · m-3
1.Oxid dusičitý (NO2)1)10102-44-0 24-- NPEL do 21. 08. 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
2.Oxid dusnatý (NO)1)10102-43-9 2530--NPEL do 21. 08. 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
3.Oxid uhoľnatý1)630-08-030 356070NPEL do 21. 08. 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
4.Výfukové plyny1), 2) ako CO
ako NO2
630-08-0
10102-44-0
20
1
25
2
-
-
-
-
NPEL do 21. 08. 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
NPEL do 21. 08. 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov

Vysvetlivky:

1) NPEL pre oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO) a oxid uhoľnatý (CO) majú prechodné obdobie do 21. augusta 2023, ktoré sa týka expozície zamestnancov pri podzemnej ťažbe a razení tunelov.

2) Osobitný limit je určený pre oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO2), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch, na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.“.

10. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2018

V období od 1. mája 2018 do 21. augusta 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 prvom bode tabuľke č. 1a.“.

11. Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2017).“.


Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2018.


Robert Fico v. r.