Zákon č. 305/2018 Z. z.Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 13.11.2018
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 3 ods. 3 písm. i), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2020 a okrem čl. I § 7 ods. 1 písm. d) a § 16 ods. 1 písm. p), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2020 - 31.12.2020 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

13.11.2018