Nariadenie vlády č. 247/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

247

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotný výkon s kódom V12 znie:

„V12 Ošetrenie zubného kazu

Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.“.

2. V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia v zdravotnom výkone s kódom V13 Ošetrenie zubného kazu sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Peter Pellegrini v. r.