Nariadenie vlády č. 244/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

244

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „asistent výživy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády okrem § 26 ods. 1 písm. b), § 78a ods. 2, § 79 ods. 17, 19 a 20 a prílohy č. 1 časti I druhého bodu nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“ v príslušnom tvare.

2. Slová „zdravotnícky asistent“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády okrem § 49 ods. 1 a prílohy č. 1 časti T odrážky nahrádzajú slovami „praktická sestra“ v príslušnom tvare.

3. V § 50 ods. 1 až 3 sa slová „ktorý získal“ nahrádzajú slovami „ktorá získala“.

4. V § 72 ods. 2 druhá veta znie: „Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu.“.

5. Za § 83c sa vkladá § 83d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018

(1) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, priznaná sestre podľa § 83c ods. 8, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii, priznaná sestre podľa § 83c ods. 9, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pôrodná asistencia v rodine a komunite, priznaná pôrodnej asistentke podľa § 83c ods. 11, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Získanie alebo priznanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra podľa tohto nariadenia vlády.“.

6. V prílohe č. 3 časti D písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod a siedmy bod, ktoré znejú:

6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

7. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“.

Doterajší šiesty bod až deviaty bod sa označujú ako ôsmy bod až jedenásty bod.

7. V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa vypúšťa ôsmy bod.

Doterajší deviaty bod až trinásty bod sa označujú ako ôsmy bod až dvanásty bod.

8. V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa vypúšťa desiaty bod.

Doterajší jedenásty bod a dvanásty bod sa označujú ako desiaty bod a jedenásty bod.

9. V prílohe č. 3 časť E znie:

„E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii

2. pôrodná asistencia v rodine a komunite

b) certifikované pracovné činnosti

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

2. psychofyzická príprava na pôrod“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Peter Pellegrini v. r.