Vyhláška č. 243/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Platnosť od 28.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. augusta 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa za riadok 21 vkladá nový riadok 22, ktorý znie:


22.KOŠICE *OKRES KOŠICE – OKOLIE, KOŠICE II
“.

Doterajšie riadky 22 až 75 sa označujú ako riadky 23 až 76.

2. V prílohe č. 1 sa pod tabuľku dopĺňa poznámka, ktorá znie:

„*Sídlom pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Košice pre spádové územie okres Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Andrea Kalavská v. r.