Vyhláška č. 242/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

242

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z. a vyhlášky č. 186/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe písmene G sa vkladajú nové riadky 1 a 2, ktoré znejú:


1.3678Ginštalatér3678 2
2.3678G 01inštalatér – vodovodné zariadenia3678 2 01

“.

Doterajšie riadky 1 až 7 sa označujú ako riadky 3 až 9.

2. V prílohe sa písmeno G dopĺňa riadkom 10, ktorý znie:


10.3697Gstavebná výroba – stavebné práce
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Martina Lubyová v. r.