Oznámenie č. 235/2018 Z. z.Oznámene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách

Platnosť od 08.08.2018
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 11. augusta 2018 v súlade s článkom 23.

235

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 2015 bola v Abú Dhabí podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 194 z 12. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 24. novembra 2016.

Zmluva nadobudne platnosť 11. augusta 2018 v súlade s článkom 23.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených arabských emirátov podpísanej 23. októbra 1991 v Prahe.


ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI ARABSKÝMI EMIRÁTMI O LETECKÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH

Slovenská republika a Spojené arabské emiráty (ďalej len „zmluvné strany“)

ako zmluvné štáty Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť zmluvu v súlade s uvedeným Dohovorom a ako doplnenie uvedeného Dohovoru na účely zavedenia a prevádzkovania leteckých dopravných služieb medzi svojimi územiami a mimo nich,

uvedomujúc si význam leteckej dopravy ako prostriedku budovania a rozvíjania priateľstva, porozumenia a spolupráce medzi národmi oboch krajín,

želajúc si uľahčiť rozširovanie príležitostí v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy,

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1 – POJMY

1. Na účely tejto zmluvy, ak v texte nie je uvedené inak, pojem:

a) „vládny orgán civilného letectva“ znamená v prípade Spojených arabských emirátov (SAE) Hlavný úrad civilného letectva; a v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciu civilného letectva alebo v oboch prípadoch každú osobu alebo organizáciu oprávnenú vykonávať funkciu, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva;

b) „dohodnuté služby“ znamená pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby, ktoré sú poskytované medzi príslušnými územiami a mimo príslušných území Spojených arabských emirátov (SAE) a Slovenskej republiky na určených trasách, na prepravu cestujúcich, batožiny a tovaru, jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácii;

c) „zmluva“ znamená túto zmluvu, jej prílohy a akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej príloh;

d) „letecká dopravná služba“, “letecká spoločnosť“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ a „pristátie na neprepravné účely“ ma význam uvedený v článku 96 Dohovoru;

e) „príloha 1“ zahŕňa plán trás priložený k tejto zmluve a všetky ustanovenia alebo poznámky objavujúce sa v tejto prílohe 1, ako aj všetky ich zmeny vykonané v súlade s ustanoveniami článku 20 tejto zmluvy;

f) „náklad“ zahŕňa aj poštu;

g) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa: (i) všetky dodatky Dohovoru, ktoré nadobudli platnosť podľa článku 94 písm. a) Dohovoru a boli ratifikované obidvoma zmluvnými stranami; a (ii) každú prílohu alebo dodatok Dohovoru schválené podľa článku 90 Dohovoru, ak táto príloha alebo tento dodatok v danom čase sú platné pre obe zmluvné strany;

h) „kapacita“ je rozsah služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy, ktoré sa obvykle merajú počtom letov (frekvencií) alebo sedadiel alebo ton nákladu, ponúkaných na trhu (dvojica miest alebo dvojica krajín) alebo na trase počas určitého obdobia, napr. denne, týždenne, sezónne alebo ročne;

i) „určené letecké spoločnosti“ znamená leteckú spoločnosť alebo letecké spoločnosti, ktoré boli určené a poverené v súlade s článkom 3 tejto zmluvy;

j) „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a tovaru a podmienky, za ktorých tieto ceny platia, s výnimkou odplaty a podmienok na prepravu pošty;

k) „územie“ vo vzťahu k štátu má význam určený v článku 2 Dohovoru;

l) „užívateľské poplatky“ znamená poplatky, ktoré príslušné orgány uložili alebo dovolili uložiť leteckým spoločnostiam za poskytnutie zariadení letiska, majetku a/alebo leteckých navigačných zariadení a/alebo zariadení a služieb spojených s bezpečnostnou ochranou vrátane súvisiacich služieb a zariadení pre lietadlá, ich posádky, cestujúcich, batožinu a náklad;

m) „členské štáty“ znamená členské štáty Európskej únie.

2. Prílohy tejto zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Pri vykonávaní tejto zmluvy zmluvné strany postupujú v súlade s ustanoveniami Dohovoru, ak tieto ustanovenia sú platné pre medzinárodné letecké dopravné služby.

ČLÁNOK 2 – UDELENIE PRÁV

1. Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto zmluve, aby umožnila jej určeným leteckým spoločnostiam zaviesť a prevádzkovať dohodnuté služby.

2. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany budú užívať tieto práva:

a) prelietať bez pristátia nad územím druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na území druhej zmluvnej strany na neprepravné účely; a

c) pristávať pri vykonávaní dohodnutých služieb na území druhej zmluvnej strany na účely naloženia a/alebo vyloženia v rámci medzinárodnej dopravy cestujúcich, batožiny a nákladu, oddelene alebo v kombinácii.

3. Práva uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku budú okrem leteckých spoločností určených podľa článku 3 tejto zmluvy užívať aj ostatné letecké spoločnosti každej zmluvnej strany.

4. Žiadne z ustanovení tohto článku nedáva právo určeným leteckým spoločnostiam ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu a náklad, ktoré sú prepravované za odplatu alebo odplatný prenájom a určené pre iný bod na území tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž).

5. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu, politických nepokojov alebo zmien alebo mimoriadnych a nezvyčajných okolností určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany nemôže prevádzkovať službu na svojej obvyklej trase, druhá zmluvná strana urobí všetko pre to, aby uľahčila nepretržité prevádzkovanie tejto služby prostredníctvom vhodného dočasného presmerovania trás, na ktorom sa vzájomne dohodnú zmluvné strany.

6. Určené letecké spoločnosti majú právo používať všetky letové cesty, letiská a iné zariadenia poskytované zmluvnými stranami na nediskriminačnom základe.

ČLÁNOK 3 – URČENIE LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ A PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE

1. Vládny orgán civilného letectva každej zmluvnej strany má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo viac leteckých spoločností na účely poskytovania dohodnutých služieb a právo zrušiť alebo zmeniť určenie leteckej spoločnosti, alebo nahradiť predtým určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou. Toto určenie môže uvádzať rozsah povolenia udeleného každej leteckej spoločnosti v súvislosti s prevádzkovaním dohodnutých služieb. Určenia a všetky ich zmeny budú vykonané písomne vládnym orgánom civilného letectva zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť vládnemu orgánu civilného letectva druhej zmluvnej strany.

2. Po prijatí takéhoto určenia, nahradení alebo zmene tohto určenia a na základe žiadosti určenej leteckej spoločnosti predloženej v predpísanej forme a predpísaným spôsobom vládny orgán civilného letectva druhej zmluvnej strany bezodkladne udelí určenej leteckej spoločnosti alebo určeným leteckým spoločnostiam príslušné prevádzkové povolenie s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku.

3. Vládny orgán civilného letectva jednej zmluvnej strany môže požiadať leteckú spoločnosť určenú druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť splniť predpísané podmienky na základe zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sa bežne a primerane vzťahujú na prevádzkovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb, v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

4. Vládny orgán civilného letectva každej zmluvnej strany udelí prevádzkové povolenie uvedené v odseku (2) tohto článku pod podmienkou, že

a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

i) letecká spoločnosť je založená na území Slovenskej republiky na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy udelenú členským štátom v súlade s právom Európskej únie; a

ii) členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a zabezpečuje účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a v určení je jasne uvedený príslušný vládny orgán civilného letectva; a

iii) letecká spoločnosť má hlavné miesto podnikania na území členského štátu, od ktorého získala platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy; a

iv) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe 2 a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov;

b) v prípade leteckej spoločnosti určenej SAE:

i) letecká spoločnosť má sídlo na území SAE a bola jej udelená licencia podľa platného práva SAE; a

ii) SAE vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti;

c) letecká spoločnosť spĺňa ustanovenia uvedené v článku 10 (Bezpečnosť) a v článku 12 (Bezpečnostná ochrana letectva).

5. Keď letecká spoločnosť bola takto určená a oprávnená, môže kedykoľvek začať prevádzkovať dohodnuté služby vcelku alebo sčasti pod podmienkou, že pre tieto služby bude vypracovaný letový poriadok v súlade s článkom 15 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 4 – ZRUŠENIE A OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÉHO POVOLENIA

1. Vládny orgán civilného letectva každej zmluvnej strany má vo vzťahu k leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo zrušiť jej prevádzkové povolenie alebo pozastaviť vykonávanie práv uvedených v článku 2 tejto zmluvy alebo dočasne, alebo trvalo uložiť podmienky, ktoré považuje za potrebné, na vykonávanie týchto práv:

a) v prípade, že letecká spoločnosť poruší zákony alebo iné právne predpisy bežne a primerane uplatňované vládnym orgánom civilného letectva zmluvnej strany udeľujúcej tieto práva v súlade s Dohovorom; alebo

b) v prípade, že letecká spoločnosť inak neposkytuje služby v súlade s podmienkami tejto zmluvy; alebo ak

c) 1. v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

i) letecká spoločnosť nie je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy udelenú členským štátom v súlade s právom Európskej únie; alebo

ii) členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva a neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu, alebo v určení nie je jasne uvedený príslušný vládny orgán civilného letectva; alebo

iii) letecká spoločnosť nemá hlavné miesto podnikania na území členského štátu, od ktorého získala platnú prevádzkovú licenciu; alebo

iv) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia a účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov alebo iné štáty uvedené v prílohe 2 a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov; alebo

v) letecká spoločnosť vlastní osvedčenie leteckého prevádzkovateľa vydané iným členským štátom a je možné preukázať, že vykonávaním dopravných práv na základe tejto zmluvy na trase, ktorá zahŕňa bod v tomto inom členskom štáte vrátane prevádzkovania služby, ktorá sa uvádza na trh ako priama služba, alebo inak predstavuje takúto službu, by letecká spoločnosť v skutočnosti obchádzala obmedzenia týkajúce sa prepravných práv uložené dvojstrannou dohodou o leteckých dopravných službách uzatvorenou medzi SAE a týmto iným členským štátom; alebo

vi) letecká spoločnosť vlastní osvedčenie leteckého prevádzkovateľa vydané členským štátom a neexistuje dvojstranná dohoda o leteckých dopravných službách medzi SAE a týmto členským štátom a je možné preukázať, že potrebné dopravné práva na vykonávanie navrhovaného prevádzkovania nie sú recipročne dostupné leteckému dopravcovi alebo leteckým dopravcom určeným SAE;

2. v prípade leteckej spoločnosti určenej SAE:

i) letecká spoločnosť nemá sídlo na území SAE alebo jej nebola udelená licencia v súlade s platnými zákonmi SAE; alebo

ii) SAE nevykonávajú a neudržiavajú účinnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti; alebo

iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne kontrolujú štátni príslušníci iného štátu ako SAE a je možné preukázať, že vykonávaním dopravných práv na základe tejto zmluvy na trase, ktorá zahŕňa bod v tomto inom štáte, vrátane prevádzkovania služby, ktorá sa uvádza na trh ako priama služba alebo inak predstavuje takúto službu, by letecká spoločnosť v skutočnosti obchádzala obmedzenia týkajúce sa dopravných práv uložené dvojstrannou dohodou o leteckých dopravných službách uzatvorenou medzi Slovenskou republikou a týmto iným štátom; alebo

iv) leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a kontrolujú štátni príslušníci iného štátu ako SAE a neexistuje dvojstranná dohoda o leteckých dopravných službách medzi Slovenskou republikou a týmto iným štátom, a je možné preukázať, že potrebné dopravné práva na vykonávanie navrhovaného prevádzkovania nie sú recipročne dostupné leteckému dopravcovi alebo leteckým dopravcom určeným Slovenskou republikou.

Pri vykonávaní svojho práva podľa tohto odseku a bez toho, aby boli dotknuté jeho práva podľa odseku c) 1.v) a vi) tohto článku, SAE nebudú diskriminovať leteckých dopravcov Európskej únie na základe štátnej príslušnosti.

d) v súlade s odsekom 6 článku 10 a odsekom 10 článku 12 tejto zmluvy;

e) v prípade, že druhá zmluvná strana neprijme potrebné opatrenia, aby zlepšila bezpečnosť v súlade s odsekom 2 článku 10 tejto zmluvy; alebo

f) v každom prípade, keď druhá zmluvná strana nesplní rozhodnutie alebo ustanovenie vyplývajúce z uplatňovania článku 19 tejto zmluvy.

2. Právo zrušiť, pozastaviť alebo uložiť podmienky podľa odseku 1 tohto článku bude uplatnené až po konzultáciách s vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany ustanovených v článku 18 s výnimkou, ak okamžité zrušenie, pozastavenie alebo uloženie podmienok je dôležité na zabránenie ďalším porušeniam zákonov alebo iných právnych predpisov.

3. V prípade, že jedna zmluvná strana prijme opatrenia podľa tohto článku, práva druhej zmluvnej strany podľa článku 19 tým nebudú dotknuté.

ČLÁNOK 5 – PRINCÍPY PREVÁDZKOVANIA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. Každá zmluvná strana recipročne umožní určeným leteckým spoločnostiam oboch zmluvných strán, aby voľne súťažili v oblasti poskytovania medzinárodnej leteckej dopravy, ktoré sa riadi touto zmluvou.

2. Každá zmluvná strana prijme všetky potrebné opatrenia patriace do jej právomoci, aby odstránila všetky formy diskriminácie a protikonkurenčných alebo predátorských praktík pri vykonávaní práv a nárokov uvedených v tejto zmluve.

3. Kapacita a počet frekvencií a/alebo typov lietadiel, ktoré budú používané určenými leteckými spoločnosťami oboch zmluvných strán pre ľubovoľný typ služby (osobná, nákladná, samostatne alebo v kombinácii), nebudú nijako obmedzené. Každá určená letecká spoločnosť môže určiť frekvenciu a kapacitu, ktorú ponúka pre dohodnuté služby.

4. Žiadna zo zmluvných strán neobmedzí jednostranne objem prevádzky, frekvenciu, pravidelnosť služby alebo typ(y) lietadiel prevádzkovaných určenými leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany, ak to nie je potrebné na splnenie colných, technických, prevádzkových alebo environmentálnych požiadaviek za jednotných podmienok, ktoré sú v súlade s článkom 15 Dohovoru.

5. Žiadna zmluvná strana neuloží vo vzťahu k leteckým spoločnostiam určeným druhou zmluvnou stranou podmienku prvého odmietnutia služieb, stanovenia pomeru objemu služieb medzi jej dopravcami a dopravcami druhej zmluvnej strany, poplatku za umožnenie prevádzky, prípadne inú podmienku vo vzťahu ku kapacite, frekvencii a prevádzke, ktorá by nebola v súlade s cieľmi tejto zmluvy.

ČLÁNOK 6 – CLO A INÉ PLATBY

1. Každá zmluvná strana oslobodí na základe reciprocity určené letecké spoločnosti druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, cla, priamych alebo nepriamych daní, inšpekčných poplatkov a všetkých ostatných vnútroštátnych a/alebo miestnych daní a poplatkov za lietadlá, ako aj za ich obvyklé vybavenie, palivá, mazivá, zariadenia na údržbu, stravovacie zariadenia, náradia na údržbu lietadla, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, zásoby lietadla vrátane potravín, nápojov a liehovín, tabaku a iných produktov určených na predaj cestujúcim alebo na použitie cestujúcimi počas letu a ďalšie predmety určené na použitie alebo používané výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo údržbou lietadiel používaných touto určenou leteckou spoločnosťou prevádzkujúcou dohodnuté služby, rovnako aj vytlačené letenky, letecké nákladné listy používané určenou leteckou spoločnosťou na rezerváciu a výdaj lístkov, všetky tlačivá, ktoré sú označené insígniami určenej leteckej spoločnosti, a bežné reklamné a propagačné materiály, ktoré sú bezplatne distribuované touto určenou leteckou spoločnosťou. Vyššie uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na uniformy personálu, počítače a zariadenia na tlačenie lístkov používané určenou leteckou spoločnosťou na účely rezervácie a výdaja lístkov v prípustnej miere, ktoré sú určené na použitie určenou leteckou spoločnosťou jednej zmluvnej strany, za podmienky, že sú dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany a spätne vyvezené najneskôr v lehote 24 mesiacov.

2. Výnimky udelené týmto článkom sa vzťahujú na položky uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú:

a) dovezené na územie jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany alebo v jej mene;

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany v čase medzi príletom na územie a odletom z územia druhej zmluvnej strany a/alebo spotrebované počas letu nad týmto územím;

c) prijaté na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a určené na použitie pri prevádzkovaní dohodnutých služieb;

bez ohľadu na to, či tieto predmety sa použijú alebo spotrebujú vcelku alebo sčasti na území zmluvnej strany udeľujúcej výnimku za predpokladu, že tieto predmety nebudú scudzené na území uvedenej zmluvnej strany.

3. Bežné palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby normálne ponechávané na palube lietadla používaného určenou leteckou spoločnosťou zmluvnej strany môžu byť vyložené na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tejto druhej zmluvnej strany. V tomto prípade sa na tieto zariadenia a predmety budú vzťahovať výnimky ustanovené odsekom 1 tohto článku s tým, že uvedené orgány môžu požiadať, aby tieto predmety boli umiestnené pod ich dohľadom a zostali pod ich dohľadom dovtedy, kým nebudú znovu vyvezené alebo inak použité v súlade s colnými predpismi.

4. Výnimky ustanovené týmto článkom budú môcť byť uplatnené aj v prípadoch, keď určené letecké spoločnosti jednej zmluvnej strany uzatvorili dohody s inou leteckou spoločnosťou alebo inými leteckými spoločnosťami o požičaní alebo premiestnení na území druhej zmluvnej strany štandardných zariadení a ostatných predmetov uvedených v odseku 1 tohto článku pod podmienkou, že táto iná letecká spoločnosť získala rovnakú výnimku alebo rovnaké výnimky od tejto druhej zmluvnej strany.

5. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nebráni Slovenskej republike uložiť na nediskriminačnom základe dane, clá alebo iné platby na pohonné hmoty dodávané na jej území na používanie v lietadle určenej leteckej spoločnosti SAE, ktorá poskytuje služby medzi bodmi na území Slovenskej republiky a iným bodom na tomto území alebo na území iného členského štátu. SAE budú mať v tom prípade podobné právo recipročne uložiť bez diskriminácie podobné dane, clá alebo platby na pohonné hmoty dodávané na ich území.

ČLÁNOK 7 – UPLATŇOVANIE VNÚTROŠTÁTNYCH ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Zákony, iné právne predpisy a postupy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup lietadiel používaných v medzinárodnej leteckej doprave na jej územie, ich pobyt na ňom alebo odlet z neho, alebo prevádzkovanie a navigáciu týchto lietadiel počas pobytu na jej území budú platiť pre lietadlá prevádzkované leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany bez rozdielu štátnej príslušnosti rovnako ako pre jej vlastné lietadlá a tieto lietadlá ich musia dodržiavať pri ich prílete na územie tejto zmluvnej strany, odlete z neho a počas pobytu na ňom.

2. Pri vstupe na územie zmluvnej strany, pobyte na ňom alebo jeho opustení platia pre cestujúcich, posádku alebo náklad leteckej spoločnosti zákony, iné právne predpisy a postupy tejto zmluvnej strany týkajúce sa vstupu cestujúcich, batožiny, posádky a nákladu prepravovaných na palube lietadla na jej územie, ich pobytu na ňom alebo ich odletu z neho, napríklad predpisy týkajúce sa vstupu, colného konania, bezpečnosti letectva, prisťahovalectva, pasov, ciel, meny, zdravotných, karanténnych a sanitárnych opatrení, alebo v prípade pošty poštové zákony a predpisy.

3. Žiadna zo zmluvných strán nesmie uprednostniť svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť pred určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov ustanovených v tomto článku.

4. Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany bez toho, aby opustili priestory letiska vyhradené na tento účel, sa podrobia len zjednodušenej kontrole. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na bezpečnostné opatrenia namierené proti násiliu a únosom lietadiel a na opatrenia v oblasti kontroly narkotík. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od ciel, spotrebných daní a iných podobných vnútroštátnych a/alebo miestnych platieb.

ČLÁNOK 8 – ZDIEĽANIE KÓDOV

1. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán môžu ako marketingoví dopravcovia alebo prevádzkujúci dopravcovia slobodne uzatvárať dohody o spolupráci v oblasti spoločnej prevádzky, najmä dohody o blokovaní časti kapacity lietadla a/alebo dohody o zdieľaní kódov (vrátane dohôd o zdieľaní kódov tretej krajiny) s inou leteckou spoločnosťou alebo inými leteckými spoločnosťami.

2. Pred poskytnutím služieb zdieľania kódov partneri zdieľajúci kódy sa dohodnú, ktorá strana bude zodpovedná za záležitosti súvisiace so zodpovednosťou, ako aj na otázkach týkajúcich sa zákazníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti a vybavenia. Dohoda určujúca tieto podmienky bude predložená obom leteckým úradom pred vykonaním dohôd o zdieľaní kódov.

3. Tieto dohody budú uznané príslušnými vládnymi orgánmi civilného letectva, ak všetky letecké spoločnosti zúčastnené na týchto dohodách majú súvisiace dopravné práva a/alebo vlastnia príslušné oprávnenia.

4. V prípade dohody o zdieľaní kódov letecká spoločnosť podieľajúca sa na dopravných službách inej leteckej spoločnosti by mala v prípade každej predanej letenky zabezpečiť, aby kupujúci získal na predajnom mieste informáciu o tom, ktorá letecká spoločnosť bude skutočne prevádzkovať každý sektor služby a s ktorou leteckou spoločnosťou alebo s ktorými leteckými spoločnosťami kupujúci uzatvára zmluvný vzťah.

5. Určená letecká spoločnosť každej zmluvnej strany môže poskytovať aj služby zdieľania kódov medzi bodmi na území druhej zmluvnej strany za predpokladu, že tieto služby sú prevádzkované leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 9 – OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OSVEDČENIA SPÔSOBILOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

1. Osvedčenia o letovej spôsobilosti, osvedčenia spôsobilosti prevádzkovateľov a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana na účely prevádzkovania dohodnutých služieb, ak požiadavky na vydanie týchto osvedčení alebo licencií alebo na ich vyhlásenie za platné zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom.

2. V prípade preletu ponad jej územie si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčenia o spôsobilosti prevádzkovateľa a licencií, ktoré jej príslušníkom udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana.

3. Ak výsady alebo podmienky licencií alebo osvedčení vydaných alebo vyhlásených za platné jednou zmluvnou stranou dovoľujú odlišnosť oproti normám určeným na základe Dohovoru bez ohľadu na to, či táto odlišnosť bola zaevidovaná u Medzinárodnej organizácie civilného letectva alebo nie, vládny orgán civilného letectva druhej zmluvnej strany môže bez toho, aby tým boli dotknuté práva prvej zmluvnej strany podľa článku 10 ods. 2, požiadať o konzultácie s vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s článkom 18, aby sa presvedčil, že uvedená prax je pre neho prijateľná. Nedosiahnutie uspokojivej dohody bude dôvodom na uplatnenie článku 4 ods. 1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 10 – BEZPEČNOSŤ

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných noriem v ľubovoľnej oblasti súvisiacej s posádkou lietadiel, lietadlami alebo ich prevádzkovaním, ktoré prijala druhá zmluvná strana. Tieto konzultácie sa uskutočnia do 30 dní od tejto žiadosti.

2. Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana efektívne neudržiava a nevykonáva bezpečnostné normy v takejto oblasti, ktoré sú aspoň rovnocenné s minimálnymi normami platnými v tom čase podľa Dohovoru, prvá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane tieto zistenia a kroky, ktoré považuje za potrebné na splnenie týchto minimálnych noriem, a táto druhá zmluvná strana prijme potrebné nápravné opatrenia. Ak druhá zmluvná strana neprijme potrebné opatrenia do pätnástich (15) dní alebo v dlhšej lehote, na ktorej sa zmluvné strany môžu dohodnúť, bude to dôvod na uplatnenie odseku 1 článku 4 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že každé lietadlo používané leteckou spoločnosť jednej zmluvnej strany pre lety na územie alebo z územia inej zmluvnej strany môže byť počas pobytu na území druhej zmluvnej strany podrobené prehliadke oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany vykonanej na palube a okolo lietadla, ktorej cieľom bude skontrolovať platnosť dokladov lietadla a dokladov jeho posádky a viditeľný stav lietadla a jeho vybavenia (v tomto článku „inšpekcia na ploche“), ak to nespôsobí neprimerané meškanie.

4. Ak inšpekcia na ploche alebo inšpekcie na ploche povedú k vzniku

a) vážnych obáv, že lietadlo alebo prevádzka lietadla nespĺňa minimálne normy platné v tom čase podľa Dohovoru; alebo

b) vážnych obáv, že bezpečnostné normy platné v tom čase podľa Dohovoru nie sú efektívne dodržiavané a spravované;

zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu bude môcť na účely článku 33 Dohovoru dospieť k záveru, že požiadavky, za ktorých boli vydané alebo potvrdené osvedčenia alebo licencie pre toto lietadlo alebo pre posádku tohto lietadla, alebo požiadavky, za ktorých je prevádzkované toto lietadlo, nie sú aspoň rovnocenné s minimálnymi normami platnými podľa Dohovoru.

5. V prípade, že prístup na účely vykonania inšpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou jednej zmluvnej strany v súlade s odsekom 3 tohto článku bude odoprený zástupcom tejto leteckej spoločnosti, druhá zmluvná strana bude môcť usúdiť, že vznikajú vážne obavy typu uvedeného v odseku 4 tohto článku, a vyvodiť z toho závery uvedené v tom istom odseku.

6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo zmeniť prevádzkové oprávnenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností druhej zmluvnej strany v prípade, že prvá zmluvná strana v dôsledku inšpekcie na ploche alebo série inšpekcií na ploche, odmietnutia prístupu na účely vykonania inšpekcie na ploche, konzultácií alebo inak usúdi, že je nevyhnutné ihneď prijať potrebné opatrenia pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti.

7. Každé opatrenie vykonávané zmluvnou stranou v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 6 tohto článku bude ukončené, ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo toto opatrenie prijaté.

8. Ak Slovenská republika určila leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, práva SAE v zmysle ustanovení tejto zmluvy o bezpečnosti budú platiť aj pre prijatie, vykonávanie alebo udržiavanie bezpečnostných noriem týmto druhým členským štátom a pre prevádzkové oprávnenie tohto leteckého dopravcu.

ČLÁNOK 11 – UŽÍVATEĽSKÉ POPLATKY

1. Každá zmluvná strana sa bude snažiť zo všetkých síl, aby zabezpečila spravodlivosť a primeranosť užívateľských poplatkov, ktoré uložili alebo dovolili uložiť jej príslušné účtujúce orgány určeným leteckým spoločnostiam druhej zmluvnej strany za používanie letísk a iných zariadení leteckej dopravy. Tieto poplatky budú určené na základe ekonomických princípov a nebudú vyššie ako poplatky, ktoré platia za tieto služby iné letecké spoločnosti.

2. Pokiaľ ide o užívateľské poplatky, žiadna zo zmluvných strán neuprednostní svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním podobných medzinárodných leteckých dopravných služieb a neuloží alebo nedovolí uložiť určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany užívateľské poplatky, ktoré sú vyššie ako poplatky uložené jej vlastnej určenej leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje podobné medzinárodné letecké dopravné služby, podobné lietadlá a súvisiace zariadenia a služby.

3. Každá zmluvná strana bude podporovať konzultácie medzi svojimi príslušnými účtujúcimi orgánmi a určenými leteckými spoločnosťami, ktoré využívajú služby a zariadenia. Ak to je možné, títo užívatelia musia byť v dostatočnom predstihu informovaní o každom návrhu na zmeny užívateľských poplatkov a súčasne im musia byť poskytnuté relevantné podporné informácie a údaje, aby sa k nim mohli vyjadriť ešte pred úpravou poplatkov.

ČLÁNOK 12 – BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETECTVA

1. Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva opätovne potvrdzujú, že ich vzájomná povinnosť chrániť bezpečnosť civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Bez toho, aby tým bola obmedzená všeobecná platnosť ich práv a povinností podľa medzinárodného práva, zmluvné strany budú konať najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a jeho Dodatkového protokolu o potláčaní protiprávnych násilných činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade so všetkými ostatnými dohodami o bezpečnostnej ochrane civilného letectva záväznými pre obe zmluvné strany.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc s cieľom zabrániť neoprávnenému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom namiereným proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj každému inému ohrozeniu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva prijatými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktoré sú prílohami Dohovoru, v rozsahu, v ktorom tieto bezpečnostné ustanovenia platia pre zmluvné strany.

5. Zmluvné strany budú okrem toho požadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel zapísaní v ich registri alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú hlavné miesto podnikania alebo trvalé bydlisko na ich území, a prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane civilného letectva, ktoré sú platné pre zmluvné strany.

6. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať, aby dodržiavali ustanovenia o bezpečnostnej ochrane civilného letectva uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré druhá zmluvná strana vyžaduje pri vstupe na územie tejto druhej zmluvnej strany pri odlete z neho a pri pobyte na ňom.

7. Každá zmluvná strana zabezpečí na svojom území účinné uplatňovanie opatrení, ktorých cieľom je ochrániť lietadlá a vykonať bezpečnostnú kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastúpením alebo naložením. Každá zmluvná strana tiež súhlasí, že ústretovo posúdi každú žiadosť druhej zmluvnej strany o primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom čeliť konkrétnej hrozbe.

8. Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných protiprávnych činov proti bezpečnosti civilných lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a ďalšími vhodnými opatreniami, ktorých cieľom bude čo najrýchlejšie ukončenie takéhoto incidentu alebo hrozby, s prihliadnutím na minimalizáciu rizika ohrozenia života v dôsledku tohto incidentu alebo hrozby.

9. Každá zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré považuje za vhodné, aby zabezpečila, že lietadlo druhej zmluvnej strany vystavené činu protiprávneho zmocnenia sa alebo iným činom protiprávneho zasahovania, ktoré sa nachádza na zemi na jeho území, bude zadržané na tomto mieste, ak jeho odlet nebude nevyhnutný z hľadiska prvoradej povinnosti ochrániť životy jeho cestujúcich a posádky.

10. Ak zmluvná strana má oprávnený dôvod domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení tohto článku, vládny orgán civilného letectva prvej zmluvnej strany môže požiadať o okamžité konzultácie s vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do pätnástich (15) dní odo dňa tejto žiadosti bude dôvodom na uplatnenie odseku 1 článku 4 tejto zmluvy. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, zmluvná strana môže prijať predbežné opatrenia podľa odseku 1 článku 4 pred uplynutím pätnástich (15) dní. Všetky opatrenia prijaté v súlade s týmto odsekom sa prestanú uplatňovať po tom, čo druhá zmluvná strana bude postupovať v súlade s bezpečnostnými ustanoveniami tohto článku.

ČLÁNOK 13 – OBCHODNÉ ČINNOSTI

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany majú právo zriadiť na území druhej zmluvnej strany kancelárie, ktoré budú používať na účely podpory leteckej dopravy a predaja dopravných dokladov, ako aj pre iné súvisiace produkty a zariadenia, ktoré sú potrebné na poskytovanie leteckej dopravy.

2. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany majú právo priviesť na územie a ponechať na území druhej zmluvnej strany svoj vlastný manažérsky, obchodný, prevádzkový, technický a iný personál, ako aj zástupcov, ktorých potrebujú v súvislosti so zabezpečením leteckej dopravy.

3. Požiadavky na zástupcov a personál uvedené v odseku 2 tohto článku môže určená letecká spoločnosť podľa svojho uváženia zabezpečiť prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo využitím služieb inej leteckej spoločnosti, organizácie alebo spoločnosti pôsobiacej na území druhej zmluvnej strany a oprávnenej na vykonávanie týchto služieb na území tejto druhej zmluvnej strany.

4. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany majú právo priamo alebo prostredníctvom agentov predávať leteckú dopravu a s ňou súvisiace produkty a využívať príslušné technické zariadenia na území druhej zmluvnej strany. Na tento účel určené letecké spoločnosti majú právo používať svoje vlastné dopravné doklady. Určená letecká spoločnosť každej zmluvnej strany má právo predávať a každá osoba môže kupovať túto leteckú dopravu a s ňou súvisiace produkty v miestnej mene alebo v inej voľne zameniteľnej mene.

5. Určené letecké spoločnosti jednej zmluvnej strany majú právo platiť za miestne výdavky na území druhej zmluvnej strany v miestnej mene, alebo ak je to v súlade s miestnymi menovými predpismi, v akýchkoľvek voľne zameniteľných menách.

6. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy určené letecké spoločnosti a nepriami poskytovatelia leteckej nákladnej dopravy oboch zmluvných strán môžu bez obmedzenia využívať akúkoľvek pozemnú nákladnú dopravu do alebo z bodov na území zmluvných strán alebo v tretích krajinách vrátane dopravy na všetky letiská a zo všetkých letísk so zariadením pre colné odbavenie a v prípade potreby vrátane práv na dopravu nákladu pod colným dohľadom podľa uplatniteľných zákonov a iných právnych predpisov. V prípade takéhoto leteckého nákladu presúvaného pozemnou dopravou alebo letecky bude zabezpečený prístup k letiskovému colnému odbaveniu a zariadeniu. Určené letecké spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že budú vykonávať vlastnú pozemnú dopravu alebo na základe dohody s inými pozemnými dopravcami vrátane pozemnej dopravy vykonávanej inými leteckými spoločnosťami a nepriamymi poskytovateľmi nákladnej leteckej dopravy. Takéto kombinované nákladné služby môžu byť ponúknuté za jednu priebežnú cenu za kombinovanú leteckú a pozemnú dopravu, pokiaľ zasielatelia nie sú uvedení do omylu a budú oboznámení so skutočnosťami týkajúcimi sa tejto dopravy.

7. V súvislosti s medzinárodnou leteckou dopravou určeným leteckým spoločnostiam každej zmluvnej strany je umožnené, aby ponúkali služby osobnej dopravy pod vlastným menom prostredníctvom dohôd o spolupráci s poskytovateľmi pozemnej dopravy, ktorí vlastnia potrebné oprávnenie na poskytovanie tejto pozemnej dopravy do bodov a z bodov na územiach zmluvných strán a mimo nich. Poskytovatelia pozemnej dopravy nepodliehajú zákonom a iným právnym predpisom upravujúcim leteckú dopravu len na základe skutočnosti, že letecká spoločnosť ponúka takúto pozemnú dopravu pod svojím menom. Takéto kombinované nákladné služby môžu byť poskytované za jednu priebežnú cenu za kombinovanú leteckú a pozemnú dopravu za predpokladu, že cestujúci budú oboznámení so skutočnosťami týkajúcimi sa takejto dopravy. Poskytovatelia pozemnej dopravy sa môžu rozhodnúť, či uzatvoria dohody o spolupráci uvedené vyššie. Pri rozhodovaní o konkrétnych dohodách môžu poskytovatelia pozemnej dopravy okrem iného zvažovať záujmy spotrebiteľa a technické, ekonomické, priestorové a kapacitné obmedzenia.

8. Všetky činnosti uvedené v tomto článku budú vykonávané v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 14 – PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany právo voľne previesť do svojej krajiny príjmy prevyšujúce výdavky, ktoré tieto letecké spoločnosti zarobili na jej území v súvislosti s predajom leteckej dopravy, predajom iných pomocných produktov a služieb, ako aj komerčné úroky získané z týchto príjmoch (vrátane úrokov získaných na vkladoch čakajúcich na prevod). Tieto prevody budú vykonané v ľubovoľnej zameniteľnej mene kurzom platným v čase, keď sú tieto príjmy predložené na prevod na inú menu a poukázané v súlade s devízovými predpismi zmluvnej strany, na území ktorej tieto príjmy vznikli. Tento prevod bude vykonaný na základe oficiálnych kurzov, alebo ak oficiálny kurz neexistuje, na základe kurzov používaných na devízových trhoch pre bežné platby.

2. Ak zmluvná strana uloží obmedzenia na prevod sumy, o ktorú príjmy prevyšujú výdavky určených leteckých spoločností, u druhej zmluvnej strany, táto druhá zmluvná strana bude mať právo uložiť recipročné obmedzenia určeným leteckým spoločnostiam prvej zmluvnej strany.

3. V prípade, že medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo v prípade, že existuje osobitná dohoda upravujúca prevod finančných prostriedkov medzi oboma zmluvnými stranami, prednosť budú mať tieto osobitné dohody.

ČLÁNOK 15 – SCHVAĽOVANIE LETOVÝCH PORIADKOV

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany predložia na schválenie vládnemu orgánu civilného letectva druhej zmluvnej strany aspoň tridsať (30) dní pred uvedením svojich služieb na trh letový poriadok plánovaných služieb uvádzajúci frekvenciu, typ lietadiel a obdobie platnosti. Táto požiadavka sa podobne vzťahuje na každú zmenu tohto poriadku.

2. Ak určená letecká spoločnosť chce prevádzkovať ad hoc lety ako doplnenie letov zahrnutých do schválených letových poriadkov, musí získať predchádzajúce povolenie od vládneho orgánu civilného letectva príslušnej zmluvnej strany, ktorá kladne zváži takúto žiadosť.

ČLÁNOK 16 – TARIFY

1. Každá zmluvná strana umožní každej určenej leteckej spoločnosti, aby určila tarify na základe komerčných hľadísk na danom trhu. Žiadna zo zmluvných strán nebude vyžadovať, aby určené letecké spoločnosti konzultovali s inými leteckými spoločnosťami tarify, ktoré účtujú alebo navrhujú účtovať.

2. Každá zmluvná strana môže požadovať, aby určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán predložili na registráciu tarify, ktoré budú účtovať na letoch na alebo z jej územia. Môže byť požadované, aby táto registrácia vykonaná určenými leteckými spoločnosťami alebo v ich mene bola vykonaná najneskôr do 30 dní pred navrhovaným dátumom účinnosti. V jednotlivých prípadoch registrácia môže byť povolená v kratšej ako štandardne požadovanej lehote. Ak zmluvná strana povolí leteckej spoločnosti, aby tarifu zaregistrovala v kratšej lehote, táto tarifa nadobudne platnosť v navrhovaný deň pre prepravu začínajúcu sa na území tejto zmluvnej strany.

3. Ak v tomto článku nie je ustanovené inak, žiadna zo zmluvných strán nepodnikne jednostranné kroky, aby zabránila zavedeniu alebo pokračovaniu tarify navrhovanej alebo účtovanej za medzinárodnú leteckú dopravu určenou leteckou spoločnosťou ktorejkoľvek zmluvnej strany.

4. Zásah zmluvných strán bude obmedzený na

a) zabránenie zavedeniu taríf, ktoré nie sú v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, spôsobujú alebo môžu spôsobiť poškodenie konkurenta alebo vylúčenie konkurenta z danej trasy;

b) ochranu spotrebiteľov pred tarifami, ktoré sú neprimerane vysoké alebo reštriktívne v dôsledku zneužitia dominantného postavenia; a

c) ochranu určených leteckých spoločností pred tarifami, ktoré sú umelo nízke.

5. Ak zmluvná strana usúdi, že tarifa pre medzinárodnú leteckú dopravu navrhnutá určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany nie je v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 4 tohto článku, neodkladne požiada o konzultácie a oznámi druhej zmluvnej strane dôvody svojej nespokojnosti. Tieto konzultácie sa uskutočnia najneskôr 30 dní po prijatí uvedenej žiadosti a zmluvné strany budú spolupracovať pri zabezpečovaní informácií potrebných na primerané vyriešenie tejto záležitosti. Ak zmluvné strany dosiahnu dohodu v súvislosti s tarifou, ktorej sa oznámenie o nespokojnosti týkalo, každá zmluvná strana urobí všetko, čo bude v jej silách, aby uviedla túto dohodu do platnosti. Ak taká vzájomná dohoda nebude dosiahnutá, existujúca tarifa zostane v platnosti.

ČLÁNOK 17 – VÝMENA INFORMÁCIÍ

1. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán si čo najskôr vymenia informácie o existujúcich oprávneniach vydaných ich určeným leteckým spoločnostiam na poskytovanie služieb na, cez a z územia štátu druhej zmluvnej strany. Súčasťou tejto výmeny budú kópie platných osvedčení a oprávnení na poskytovanie služieb na navrhnutých trasách spolu so zmenami alebo rozhodnutiami o výnimkách.

2. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany v primeranom rozsahu na ich žiadosť pravidelné alebo iné štatistické výkazy týkajúce sa prevádzkových výkonov na území tejto druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 18 – KONZULTÁCIE

1. V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán príležitostne viesť vzájomné konzultácie s cieľom zabezpečiť implementáciu a uspokojivé plnenie ustanovení tejto zmluvy a každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o plnení, výklade, uplatňovaní alebo zmenách a doplneniach tejto zmluvy.

2. S výhradou článkov 4, 10 a 12 tieto konzultácie, ktoré môžu mať formu rokovaní alebo korešpondencie, sa začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia tejto žiadosti, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK 19 – RIEŠENIE SPOROV

1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým rokovaniami.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu rokovaním, môžu sa dohodnúť, že postúpia spor na rozhodnutie štátnemu príslušníkovi tretieho štátu alebo mediačnému orgánu.

3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na mediácii alebo ak riešenie nebude dosiahnuté rokovaním, spor bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený na rozhodnutie arbitrážnemu súdu zloženému z troch (3) arbitrov, ktorý bude vytvorený takto:

a) do 60 dní od prijatia žiadosti o arbitráž každá zmluvná strana vymenuje jedného arbitra. Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý bude konať ako predseda súdu, bude vymenovaný za tretieho arbitra dvoma vymenovanými arbitrami do 60 dní od vymenovania druhého z nich;

b) ak ktorékoľvek z vymenovaní nebolo vykonané v uvedenej lehote, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vykonal potrebné vymenovanie do 30 dní. Ak prezident Rady je štátnym príslušníkom jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná služobne najstarší viceprezident Rady, ktorý nie je vylúčený z rozhodovania z rovnakého dôvodu. V takom prípade arbiter alebo arbitri vymenovaní prezidentom alebo viceprezidentom Rady nesmú byť štátnymi príslušníkmi alebo mať trvalý pobyt v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami tejto zmluvy.

4. S výnimkou nasledujúcich ustanovení tohto článku, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, súd určí miesto, kde sa uskutoční konanie, a rozsah svojich právomocí v súlade s touto zmluvou. Tento postup stanoví súd. Konferencia na účely určenia presných otázok, ktoré budú predmetom arbitráže, sa uskutoční najneskôr 30 dní po úplnom vytvorení súdu.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak súd neurčí inak, každá zmluvná strana predloží podanie do 45 dní po úplnom vytvorení súdu. Odpovede musia byť predložené do 60 dní. Súd uskutoční pojednávanie na žiadosť jednej zo zmluvných strán alebo podľa svojho uváženia do 30 dní od termínu na predloženie odpovedí.

6. Súd sa bude snažiť vydať písomné rozhodnutie do 30 dní od skončenia pojednávania, alebo ak sa pojednávanie neuskutoční, do 30 dní od predloženia oboch odpovedí. Rozhodnutie bude prijaté väčšinou hlasov.

7. Zmluvné strany môžu predložiť žiadosti o vysvetlenie rozhodnutia do 15 dní od prijatia rozhodnutia súdu a toto vysvetlenie bude vydané do 15 dní od tejto žiadosti.

8. Zmluvné strany sa podrobia každej podmienke, predbežným pravidlám alebo konečnému rozhodnutiu súdu.

9. S výhradou konečného rozhodnutia súdu neúspešná strana bude znášať výdavky a všetky ostatné náklady súdu vrátane všetkých výdavkov, ktoré vznikli prezidentovi alebo viceprezidentovi Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva pri vykonávaní postupov uvedených v odseku 3 písm. b) tohto článku.

10. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán nebude akceptovať rozhodnutie podľa odseku 8 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť ktorékoľvek z práv alebo výsad, ktoré udelila na základe tejto zmluvy zmluvnej strane, ktorá si nesplnila svoju povinnosť.

ČLÁNOK 20 – ZMENY ZMLUVY

1. S výhradou ustanovení odseku 2 tohto článku, ak jedna zo zmluvných strán považuje za vhodné zmeniť ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy, táto zmena bude dohodnutá písomne v súlade s ustanoveniami článku 18 a potvrdená výmenou diplomatických nót po skončení príslušného vnútorného ratifikačného procesu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť šesťdesiat (60) dní po výmene týchto diplomatických nót.

2. Zmeny príloh k tejto zmluve môžu dohodnúť písomne priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Tieto zmeny nadobudnú platnosť v deň, keď boli dohodnuté.

3. Táto zmluva bude považovaná za zmenenú ustanoveniami medzinárodného dohovoru alebo mnohostrannej dohody, ktoré sa stanú záväznými pre obe zmluvné strany.

ČLÁNOK 21 – REGISTRÁCIA

Zmluvné strany predložia túto zmluvu a všetky jej zmeny okrem zmien príloh Medzinárodnej organizácii civilného letectva na registráciu.

ČLÁNOK 22 – VYPOVEDANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzaviera na neurčitú dobu.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať túto zmluvu. Toto rozhodnutie bude súčasne oznámené Medzinárodnej organizácii civilného letectva. V takom prípade zmluva zanikne dvanásť (12) mesiacov po dni prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak oznámenie nebude zrušené na základe dohody zmluvných strán pred uplynutím tohto obdobia.

3. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o ukončení, oznámenie sa bude považovať za prijaté touto druhou stranou štrnásť (14) dní po prijatí tohto oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

ČLÁNOK 23 – NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Táto zmluva nadobudne platnosť šesťdesiatym (60) dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia vykonaného diplomatickou nótou potvrdzujúceho, že zmluvné strany splnili všetky platné vnútorné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami podpísali túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické a každá zmluvná strana si ponechá jeden originál v každom jazyku na implementáciu. V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade je rozhodujúci anglický text.

Dané v Abú Dhabí 19. novembra 2015.

Za Slovenskú republiku:

Dušan Horniak v. r.
Za Spojené arabské emiráty:

Saíf Mohamed Al Suwaídí v. r.

PRÍLOHA 1

PLÁN TRÁS

Časť 1:

Trasy, ktoré budú prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Spojených arabských emirátov (SAE).

ZMEDZIĽAHLÉ BODYDOBODY LEŽIACE ZA ÚZEMÍM
Všetky body v SAEVšetky bodyVšetky body v Slovenskej republikeVšetky body

Časť 2:

Trasy, ktoré budú prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky

ZMEDZIĽAHLÉ BODYDOBODY LEŽIACE ZA ÚZEMÍM
Všetky body v Slovenskej republikeVšetky bodyVšetky body v SAEVšetky body

Prevádzkovanie dohodnutých služieb

1. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán môžu pri ktoromkoľvek lete alebo všetkých letoch a podľa vlastného uváženia vykonávať lety v ktoromkoľvek smere alebo oboch smeroch; zabezpečovať leteckú dopravu pre medziľahlé body a body za na trasách v akomkoľvek zložení a poradí; vynechať pristátie v ktoromkoľvek alebo vo všetkých medziľahlých bodoch alebo bodoch za; pristáť v ktoromkoľvek alebo vo všetkých medziľahlých bodoch alebo bodoch za; ukončiť svoje služby na území druhej zmluvnej strany a/alebo v ktoromkoľvek bode za týmto územím; zabezpečovať leteckú dopravu pre body na území každej zmluvnej strany v akomkoľvek zložení; premiestniť prepravu z ktoréhokoľvek zo svojich lietadiel na ktorékoľvek iné lietadlo v ktoromkoľvek bode na trase; kombinovať rôzne čísla letov s prevádzkou jedného lietadla; a používať svoje vlastné alebo prenajaté lietadlá.

2. Určené letecké spoločnosti oboch zmluvných strán sú oprávnené vykonávať pre ktorýkoľvek typ služby (osobnú, nákladnú, samostatne alebo spoločne), dopravné práva piatej slobody do/z ktoréhokoľvek medziľahlého bodu alebo bodu za bez akéhokoľvek obmedzenia.

PRÍLOHA 2

Zoznam ostatných štátov uvedených v článku 3 tejto zmluvy

(a) Islandská republiky (na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(b) Lichtenštajnské kniežatstvo (na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(c) Nórske kráľovstvo (na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(d) Švajčiarska konfederácia (na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).