Vyhláška č. 21/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018

OBSAH

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. januára 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok sa mení takto:

V prílohe sa vypúšťa riadok 21.

Doterajšie riadky 22 až 25 sa označujú ako riadky 21 až 24.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Tomáš Drucker v. r.