Opatrenie č. 196/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

OBSAH

196

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. júna 2018

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 205,07 eura,

b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 143,06 eura,

c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 93,61 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Ján Richter v. r.