Vyhláška č. 19/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018

19

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. januára 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85, § 123 ods. 18 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 10 a § 89 ods. 4 tohto zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z. a vyhlášky č. 20/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

(23) Na dopravných značkách a dopravných zariadeniach sa nápisy používajú v štátnom jazyku; v iných jazykoch ich možno používať v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republiky viazaná.1).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1, § 4 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
Dohovor o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 8. novembra 1968) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako 1a.

2. V § 16 ods. 3 sa slová „§ 77 ods. 1 písm. h) a i), k) až p)“ nahrádzajú slovami „§ 77 ods. 1 písm. m) až r)“.

3. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí:

a) skúška z predpisov o cestnej premávke,

b) skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T,

c) skúška z vedenia motorových vozidiel.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

4. V § 16 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.

5. V § 16 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „do protokolu vodičských oprávnení a“.

6. V § 16 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 7.

7. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Odstúpenie zo skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti

(1) Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpi alebo skúšobný komisár skúšku z odbornej spôsobilosti preruší z iných dôvodov, skúšobný komisár do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti zapíše odstúpenie od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.

(2) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pred odstúpením od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo pred prerušením skúšky z odbornej spôsobilosti vykonal niektorú časť skúšky z odbornej spôsobilosti a vykonaná časť bola hodnotená klasifikačným stupňom prospel, jej hodnotenie sa zohľadňuje a táto časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa pri pokračovaní skúšky z odbornej spôsobilosti nevykoná.

(3) Orgán Policajného zboru v prípadoch podľa odseku 1 alebo odseku 2 po dohode s autoškolou určí nový termín skúšky z odbornej spôsobilosti, pričom skúška z odbornej spôsobilosti v novom termíne sa nepovažuje za opakovanú skúšku podľa § 17, ak

a) žiadateľ o vykonanie skúšky najneskôr v deň vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom novom termíne preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, alebo

b) ide o prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.

(4) Skúšobný komisár zapíše dôvod odstúpenia alebo prerušenia do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti v ten deň, keď závažný dôvod na odstúpenie akceptoval, alebo v deň, keď došlo k prerušeniu skúšky z odbornej spôsobilosti.

(5) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, môže sa lehota podľa § 17 ods. 2 predĺžiť podľa § 17 ods. 4. Lehotu podľa § 17 ods. 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa § 17 ods. 2.

(6) Ak skúšku z odbornej spôsobilosti preruší skúšobný komisár, lehota podľa § 17 ods. 2 sa predlžuje o jeden mesiac, pričom predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa § 17 ods. 2.“.

8. V § 20 ods. 4 písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu,“.

Doterajší prvý až piaty bod sa označujú druhý až šiesty bod.

9. V § 20 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa jedenásty bod.

10. V § 20 ods. 6 písm. b) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

5. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1E, CE, D1E, DE a T, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou,“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

11. V § 20 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

12. V § 20 ods. 11 sa slová „písm. a) bod 12“ nahrádzajú slovami „písm. b) piateho bodu“.

13. V § 22 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Vo vozidle sa môže nachádzať aj osoba vykonávajúca dohľad, hodnotenie a kontrolu podľa § 25b.“.

14. V § 22a ods. 1 a 3 sa slová „§ 16 ods. 1 až 3, 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 až 3, 6 a 7“ a za slová „§ 17,“ sa vkladajú slová „§ 17a,“ .

15. V § 36 ods. 2 sa slová „LV Levice“ nahrádzajú slovami „LV, LL Levice“ a slová „NZ Nové Zámky“ nahrádzajú slovami „NZ, NC Nové Zámky“.

16. V § 40 písm. x) sa vypúšťa slovo „univerzálnej“.

17. V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa vyobrazenie dopravných značiek č. IS 37a a IS 37b nahrádza týmto vyobrazením:


18. V prílohe č. 5 I. časti ods. 7 sa slová „v tejto skupine“ nahrádzajú slovami „skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE“.

19. V prílohe č. 5 IV. časť vrátane nadpisu znie:

IV. Zdravotná spôsobilosť a kardiovaskulárne choroby

(1) Choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému s následkom náhleho oslabenia alebo zlyhania cerebrálnych funkcií, predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku a vylučujú alebo obmedzujú zdravotnú spôsobilosť.

(2) Choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 1, pri ktorých osobu trpiacu na chorobu, chybu alebo stav podľa odseku 1 možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na takúto chorobu, chybu alebo takýto stav a výsledok lekárskej prehliadky potvrdí vyliečenie alebo zlepšenie takejto choroby, chyby alebo stavu, sú tieto:

a) u osoby patriacej do skupiny 1

1. chorobne pomalá činnosť srdca (poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia) alebo chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) s prípadom alebo prípadmi náhlej straty vedomia v minulosti v dôsledku porúch srdcového rytmu,

2. chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená so štrukturálnym ochorením srdca a pretrvávajúcou komorovou tachykardiou,

3. implantácia alebo nahradenie defibrilátora alebo primeraný alebo neprimeraný výboj defibrilátora,

4. synkopa (prechodná strata vedomia a svalového tonusu charakterizovaná rýchlym nástupom, krátkym trvaním a spontánnym zotavením, ku ktorej dochádza v dôsledku celkového nedokrvenia mozgu a v ktorej prípade sa predpokladá, že je podmienená reflexom, bez známej príčiny, bez akéhokoľvek preukázateľného ochorenia srdca),

5. akútny koronárny syndróm,

6. perkutánna koronárna intervencia,

7. koronárna arteriálna bypassová chirurgia,

8. mozgová mŕtvica/tranzitórny ischemický atak,

9. zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I, II, III,

10. transplantácia srdca,

11. zariadenie na podporu srdcovej činnosti,

12. operácia srdcovej chlopne,

13. malígna hypertenzia (zvýšenie systolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 180 mm Hg alebo diastolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 110 mm Hg spojené s hroziacim alebo progresívnym poškodením orgánov),

14. kongenitálne srdcové ochorenie,

15. hypertrofická kardiomyopatia, ak je bez synkopy,

16. syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes alebo Q-Tc > 500 ms,

17. hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,

18. závažná komplikácia po srdcovom infarkte,

19. opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu aj bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,

20. stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,

b) u osoby patriacej do skupiny 2

1. choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) okrem tretieho, deviateho, jedenásteho a pätnásteho až dvadsiateho bodu,

2. bradyarytmia, poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy predsieňovo-komorového vedenia s Möbitzovou blokádou II. typu druhého stupňa, predsieňovo-komorovou blokádou tretieho stupňa alebo alternujúcou blokádou ramienok,

3. chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená s indikáciou na implantáciu defibrilátora,

4. významná stenóza krčnice,

5. maximálny priemer aorty presahuje 5,5 cm,

6. zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I a II v prípadoch, že ejekčná frakcia ľavej komory je viac ako 35 %,

7. krvný tlak stupňa III (diastolický krvný tlak ≥ 110 mm Hg alebo systolický krvný tlak ≥ 180 mm Hg),

8. závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšou poruchou srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,

9. ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd alebo väčšími aneuryzmami aorty,

10. cievna choroba mozgu s následnými poruchami,

11. komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,

12. komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.

(3) Kardiovaskulárne choroby, chyby alebo stavy, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť vylúčená, sú tieto:

a) u osoby patriacej do skupiny 1

1. periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, ak maximálny priemer aorty je taký, že hrozí závažné riziko náhleho pretrhnutia a následnej udalosti, ktorá znemožní ovládanie vozidla,

2. chronické zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association IV,

3. ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo mitrálnou stenózou, ak sa funkčná schopnosť odhaduje na hodnotu New York Heart Association IV alebo ak nastal prípad synkopy,

4. Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca,

b) u osoby patriacej do skupiny 2

1. choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) prvého a štvrtého bodu,

2. implantácia defibrilátora,

3. zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association III a IV,

4. zavedené zariadenia na podporu srdcovej činnosti,

5. ochorenie srdcovej chlopne podľa klasifikácie New York Heart Association III alebo IV alebo s ejekčnou frakciou pod 35 %, mitrálnou stenózou a závažnou pľúcnou hypertenziou alebo s echokardiograficky potvrdenou závažnou aortálnou stenózou alebo aortálnou stenózou spôsobujúcou synkopu, s výnimkou úplne asymptomatickej závažnej aortálnej stenózy, ak sú splnené požiadavky záťažového testu,

6. hypertrofická kardiomyopatia so synkopami alebo ak sú splnené podmienky na implantáciu defibrilátora v rámci primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti,

7. syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes a Q-Tc > 500 ms.

(4) U žiadateľov alebo vodičov s dobre opísanými kardiomyopatiami (najmä arytmogénnou kardiomyopatiou pravej komory, non-kompaktnou kardiomyopatiou, katecholaminergnou polymorfnou komorovou tachykardiou a syndrómom krátkeho intervalu QT) alebo s novými kardiomyopatiami, ktoré sa môžu odhaliť, sa dôkladne posúdia rizikové udalosti spôsobujúce náhlu neschopnosť a prognostické ukazovatele konkrétnej kardiomyopatie.

(5) Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia, sa musí posudzovať v súvislosti s inými výsledkami lekárskej prehliadky, možnými zdravotnými komplikáciami a nebezpečenstvom, ktoré tieto komplikácie môžu predstavovať pre cestnú premávku.

(6) Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje posudzujúci lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(7) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, je súčasťou prvej lekárskej prehliadky zameranej na zistenie zdravotnej spôsobilosti po prekonaní srdcového infarktu aj odborné vyšetrenie zamerané na kardiovaskulárny systém. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(8) Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, môže byť podľa § 86 ods. 2 písm. d) zákona podmienená aj inak, ako povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke, najmä podmienením zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 9.

(9) Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4, alebo trpiacu na chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému uvedené v odsekoch 1 až 4, ale majúce ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(10) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.“.

20. V prílohe č. 5 V. časť vrátane nadpisu znie:

V. Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

(1) Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel u osôb s diabetes mellitus sa ťažkou hypoglykémiou rozumie stav, keď je potrebná pomoc inej osoby a opakovanou hypoglykémiou sa rozumie druhá ťažká hypoglykémia v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, aj taká, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozidla.

(2) Osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak

a) sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a

b) preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.

(3) Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť päť rokov.

(4) Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená,

a) ak sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia,

b) ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, alebo

c) v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody.

(5) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(6) Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a ak

a) sa u takej osoby v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia,

b) u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,

c) taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo,

d) taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,

e) u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,

f) sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(7) Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dva roky.“.

21. V prílohe č. 5 VI. časti ods. 11 sa slová „tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2“ nahrádzajú slovami „tri roky pri osobách patriacich do skupiny 1 a jeden rok pri osobách patriacich do skupiny 2“.

22. V prílohe č. 6 I. časti piatom bode sa písmeno „f)“ označuje ako písmeno „e)“.

23. V prílohe č. 8 II. časti ods. 1 piatom bode písmeno a) znie:

a) posudzujúci lekár uvedie skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.,“.

24. Príloha č. 21 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Komisie (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2016).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Robert Kaliňák v. r.