Vyhláška č. 178/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.06.2018
Účinnosť od 01.11.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018.

OBSAH

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. mája 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z., vyhlášky č. 91/2015 Z. z., vyhlášky č. 334/2016 Z. z. a vyhlášky č. 265/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prípad podľa osobitného predpisu,2aac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem údajov podľa odseku 2 prikladá písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aac znie:

2aac) § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z..“.

2. V § 24 ods. 4 písm. d) druhom bode sa za sa slovom „účinky“ vkladajú slová „začatia konkurzného konania alebo“.

3. V § 25 ods. 4 písmeno e) znie:

e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,

2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,

3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.“.

4. V § 26 ods. 5 písmeno d) znie:

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,

2. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,

3. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

4. voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.“.

5. V prílohe č. 3 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšia časť X sa označuje ako časť XI.

6. V prílohe č. 5 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšie časti X až XII sa označujú ako časti XI až XIII.

7. V prílohe č. 7 sa za časť XI vkladá nová časť XII, ktorá znie:

Doterajšie časti XII až XIV sa označujú ako časti XIII až XV.

8. V prílohe č. 9 sa za časť XI vkladá nová časť XII, ktorá znie:

Doterajšie časti XII až XV sa označujú ako časti XIII až XVI.

9. V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra pri zapísanom údaji „Štatutárny orgán akciovej spoločnosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR“ v časti „listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena predstavenstva v stĺpci „Poznámka“ pripája na konci táto veta: „Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií.“.

10. V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra pri zapísanom údaji „Štatutárny orgán akciovej spoločnosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR“ v časti „listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva“ v stĺpci „Poznámka“ pripája na konci táto veta: „Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií.“.

11. V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra pri zapísanom údaji „Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR“ v časti „listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena dozornej rady“ v stĺpci „Poznámka“ pripája na konci táto veta: „Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií.“.

12. V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra pri zapísanom údaji „Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR“ v časti „listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena dozornej rady“ v stĺpci „Poznámka“ pripája na konci táto veta:„ Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií.“.

13. V prílohe č. 11 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšie časti X až XII sa označujú ako časti XI až XIII.

14. V prílohe č. 13 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšie časti X až XII sa označujú ako časti XI až XIII.

15. V prílohe č. 17 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšia časť X sa označuje ako časť XI.

16. Príloha č. 20 sa dopĺňa časťou XI, ktorá znie:

17. V prílohe č. 23 sa za časť XI vkladá nová časť XII, ktorá znie:

Doterajšie časti XII až XV sa označujú ako časti XIII až XVI.

18. V prílohe č. 26 sa za časť IX vkladá nová časť X, ktorá znie:

Doterajšie časti X až XII sa označujú ako časti XI až XIII.

19. V prílohe č. 29 sa za časť XI vkladá nová časť XII, ktorá znie:

Doterajšie časti XII až XV sa označujú ako časti XIII až XVI.

20. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 31, ktorá znie:

„Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018.


Gábor Gál v. r.