Vyhláška č. 174/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 20.06.2018

OBSAH

174

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. júna 2018,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v priebehu kalendárneho roka; preukázanie splnenia podmienky v priebehu kalendárneho roka sa vykoná na základe predchádzajúcej výzvy orgánu vykonávajúceho dohľad nad verejným zdravotným poistením podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona alebo z podnetu zdravotnej poisťovne“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2018.


Andrea Kalavská v. r.