Vyhláška č. 172/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

(v znení č. 113/2019 Z. z.)

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 01.05.2019