Zákon č. 17/2018 Z. z.Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.01.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018 okrem čl. I § 27 a 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.