Oznámenie č. 167/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2018.

167

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje aktuálne názvy klientov Štátnej pokladnice a preraďujú sa vybraní klienti Štátnej pokladnice do vyššieho denného limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti, ako im bol doteraz ustanovený.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 13/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, prípadne do ktorého možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.