Vyhláška č. 145/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.05.2018
Účinnosť od 01.06.2018

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 15. mája 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

§ 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona za kalendárny mesiac pri všetkých odpracovaných pracovných dňoch zamestnancom v mesiaci v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti

a) nad 1 km do 4 km je najviac 15 eur,

b) nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur,

c) nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur,

d) nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur,

e) nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur,

f) nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur,

g) nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur,

h) nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur,

i) nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur,

j) nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur,

k) nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur,

l) nad 200 km je najviac 200 eur.

(2) Ak je počet odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci nižší ako počet pracovných dní v mesiaci, výška príspevku podľa odseku 1 sa pomerne kráti.

(3) Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a) pracovná zmluva,

b) potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2018.


Ján Richter v. r.