Zákon č. 88/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017

88

ZÁKON

z 28. marca 2017,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok sa mení takto:

§ 54 znie:

㤠54

(1) Každý má právo konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Správny súd je povinný účastníkom konania zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie správny súd tlmočníka.

(2) Trovy spojené s tým, že účastník konania koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.