Nariadenie vlády č. 70/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.

Platnosť od 31.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH

70

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. marca 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015. Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 6 znie:

(6) Platbu podľa § 1 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o vyplatenie platby (ďalej len „žiadosť o platbu“). Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na lesný pozemok podľa § 11 až 14 možno poskytnúť na základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou.“.

2. V § 2 ods. 15 sa slová „lesného pozemku“ nahrádzajú slovom „lesa“ a slová „lesných pozemkov“ sa nahrádzajú slovom „lesov“.

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Rozšírenie záväzku

(1) Žiadateľ o poskytnutie podpory môže počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) požiadať o rozšírenie záväzku z dôvodu navýšenia pôvodnej operácie13b) alebo pribratia ďalšej operácie do skončenia záväzku; rozšírením záväzku nevzniká nový záväzok.

(2) Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 podáva žiadateľ o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry najneskôr do 15. mája príslušného roka. Prílohami k žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 sú prílohy podľa

a) § 16 ods. 4 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. c),

b) § 32 ods. 3, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. d),

c) § 48 ods. 3 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods.1 písm. f).

(3) Rozšírením záväzku na základe žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nie je dotknuté trvanie pôvodného záväzku.

(4) Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nemožno podať v piatom roku trvania záväzku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) Čl. 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.

4. V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „lesných pozemkov32)“ vkladajú slová „a v Informačnom systéme lesného hospodárstva32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „Bratislave“ vkladajú slová „(ďalej len „kontrolný ústav“)“.

6. V § 19 ods. 3 úvodná veta znie: „Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 a plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje záväzok, musia byť najneskôr do predloženia žiadosti o poskytnutie podpory evidované v registri“.

7. V § 19 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ostatných ovocných sadoch“.

8. V § 19 ods. 13 písm. b) sa za slovo „pôvodná“ vkladá čiarka a slová „zošľachtená valaška, cigája“.

9. V § 21 ods. 1 písm. a) a § 23 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín je uvedený v prílohe č. 11,“ nahrádzajú slovami „žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,“.

10. V § 21 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

44a) § 35 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z.
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

11. V § 21 ods. 1 písmeno d) znie:

d) zabezpečiť v prvom roku záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku spôsobom ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na chemické látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržanie ich limitných hodnôt; hodnoty týchto chemických látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 12 časti A,“.

12. Slová „§ 19 ods. 14“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 15“.

13. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. d) a e) do 31. decembra príslušného roku.“.

14. V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

a) používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok, povolené chemické prípravky na ochranu rastlín45a) a autorizované prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty;46) žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45a znejú:

44) § 25 a 26 zákona č. 405/2011 Z. z. rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

45a) § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 22 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) používať autorizované prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia s účinnými látkami, ktoré sú povolené na integrovanú produkciu zeleniny a zverejňované podľa osobitného predpisu,44) na poľnohospodárske plodiny zaradené do operácie a pestované v rámci osevného postupu na ploche,“.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

16. V § 22 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)“.

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

17. V § 22 ods. 1 písmená e) až g) znejú:

e) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 14 a každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky

1. z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok;45) ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche menšej ako 5 ha, vzorka sa odoberá z druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej výmere, na ktorú sa vzťahuje záväzok,

2. zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok,45)

3. jahôd zameraný na chemické prvky a rezíduá použitých účinných látok,45)

f) zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržiavanie ich limitných hodnôt; limitné hodnoty týchto rizikových prvkov sú uvedené v prílohe č. 12 časti A,

g) zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny46a) a štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov, pričom zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A sa nesmie počas dvojročného osevného postupu pestovať na tej istej ploche dielu pôdneho bloku okrem viacročných druhov zeleniny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 15a časti B; zemiaky sa nesmú na tej istej ploche dielu pôdneho bloku pestovať tri roky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

46a) § 3 písm. a) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny – 34. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 395, 27. 11. 2015).“.

18. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. e) prvého až tretieho bodu a písm. f) do 31. decembra príslušného roku.“.

19. V § 23 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov zameraný na rezíduá použitých účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa odoberá z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v osobitnom predpise,45)“.

20. V § 23 ods. 1 písm. c) tretí bod znie:

3. predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)“.

21. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu do 31. decembra príslušného roku.“.

22. V § 25 písm. d) sa slová „orgánu štátnej ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“.

23. V § 28 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) odoberať pôdne vzorky podľa písmen a) a b) z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

24. V § 30 odsek 1 znie:

(1) Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu porušil podmienku podľa

a) § 21 ods. 1 písm. h),

b) § 22 ods. 1 písm. i) a k),

c) § 23 ods. 1 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu alebo § 23 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu a piateho bodu,

d) § 25 písm. j) prvého a tretieho bodu,

e) § 26 písm. d),

f) § 27 písm. c) a d) alebo

g) § 28 písm. d).“.

25. V § 30 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 16“.

26. V § 30 odsek 3 znie:

(3) Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu porušil podmienku podľa

a) § 21 ods. 1 písm. d) až g) alebo § 21 ods. 2,

b) § 22 ods. 1 písm. e) prvého bodu, druhého bodu alebo tretieho bodu, § 22 ods. 1 písm. f) až h) alebo § 22 ods. 2,

c) § 23 ods. 1 písm. a) piateho bodu, § 23 ods. 1 písm. b) prvého až šiesteho bodu, § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu alebo § 23 ods. 2,

d) § 24 písm. a) až e),

e) § 25 písm. a), b), d) až h) a k),

f) § 26 písm. c), e) a g),

g) § 27 písm. a), b) a e),

h) § 28 písm. a) až c), e) a f) alebo

i) § 29 písm. c).“.

27. V § 30 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

a) § 22 ods. 1 písm. j),

b) § 25 písm. c),“.

28. V § 30 ods. 4 písmeno e) znie:

e) § 28 písm. e),“.

29. V § 30 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o 20 %, ak boli použité nepovolené chemické prípravky na ochranu rastlín alebo ak nebola dodržaná ochranná lehota podľa § 21 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 1 písm. a) alebo § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu.

(6) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa žiadateľovi neposkytne, ak boli použité prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11.

(7) Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o

a) 20 %, ak bol prekročený stanovený počet aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. b), § 22 ods. 1 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a) druhého bodu alebo § 23 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu,

b) 25 %, ak žiadateľ o platbu nepredložil kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. c), § 22 ods. 1 písm. d) alebo § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu.“.

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 15.

30. V § 30 ods. 8 písm. a) a § 38 ods. 6 písm. a) sa slová „najviac 0,29“ nahrádzajú slovami „menej ako 0,3“.

31. § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. d) dôjde k prispôsobeniu záväzku48b) zmenou druhu pozemku dielu pôdneho bloku vedeného v evidencii pôdnych blokov ako orná pôda na trvalý trávny porast,48c) žiadateľ o platbu je povinný odo dňa doručenia oznámenia platobnej agentúry o tejto skutočnosti plniť podmienky ustanovené v § 37 písm. c) a e) pre druh pozemku trvalý trávny porast; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.48d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48b až 48d znejú:

48b) Čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 v platnom znení.

48c) Čl. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

48d) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.“.

32. V § 33 sa slovo „Operácie“ nahrádza slovom „Opatrenia“.

33. § 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Žiadateľ o poskytnutie podpory môže ponechať ornú pôdu ležať úhorom, ak dodrží všetky podmienky záväzku na ploche zaradenej do záväzku. Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa neposkytuje na diel pôdneho bloku v roku, v ktorom bola orná pôda ponechaná úhorom.“.

34. V § 37 písm. c) sa za slová „poľnohospodárskej pôdy“ vkladajú slová „poľnohospodárskeho podniku“.

35. V § 37 písmeno f) znie:

f) má po skončení konverzie certifikovanú produkciu v kvalite „bio“52) podľa zamerania výroby, pričom certifikát musí byť vystavený inšpekčnou organizáciou v roku, v ktorom žiadateľ žiada o poskytnutie platby; v rastlinnej produkcii postačuje jeden certifikát na pestovanú plodinu a v živočíšnej produkcii postačuje certifikát na jeden produkt.“.

36. § 37 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zašle platobnej agentúre kópiu certifikátu podľa písmena f) najneskôr do 15. novembra príslušného roka.“.

37. V § 38 ods. 1, 2, 3, 5, 8 a 9 sa slová „platba podľa § 31“ nahrádzajú slovami „platba podľa § 31 ods. 1“.

38. V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 37 písm. g).“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

39. V § 38 ods. 8 sa slová „je vyššie ako“ nahrádzajú slovami „je najmenej“.

40. V § 40 ods. 12 prvá veta znie: „Dojnicu možno nahradiť inou dojnicou evidovanou v centrálnom registri hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a)“.

41. § 42 znie:

㤠42

Platba na operáciu podľa § 39 písm. a) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, najmenej o 15 %, pričom dosiahne plochu pri

a) jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu,

b) protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu,

c) kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu.“.

42. Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

54) § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.“.

43. V § 44 ods. 1 písm. c) sa slová „2,23 m2“ nahrádzajú slovami „2,26 m2“.

44. V § 44 ods. 2 sa slová „priemerne 30 a viac“ nahrádzajú slovami „najmenej 30“.

45. V § 44 ods. 3 sa za slovo „desiatich“ vkladá slovo „pracovných“.

46. V § 46 ods. 5 písmeno a) znie:

a) § 44 ods. 2 a 3,“.

47. V § 46 odsek 6 znie:

(6) Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa

a) zníži o 10 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných po uplynutí lehoty podľa § 43 ods. 2,

b) zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných až na základe výzvy platobnej agentúry v určenom termíne,

c) neposkytne v príslušnom roku, ak žiadateľ o platbu nezašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných ani na základe výzvy platobnej agentúry.“.

48. V § 47 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Informačnom systéme lesného hospodárstva“.

49. V § 47 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území podľa odseku 3 a lesného pozemku nachádzajúceho sa na území európskeho významu podľa odseku 4 je žiadateľ povinný plniť podmienky operácie podľa odseku 1 písm. a).“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

50. V § 48 ods. 1 sa slová „lesného pozemku“ nahrádzajú slovom „lesa“ a slová „lesných pozemkov“ sa nahrádzajú slovom „lesov“.

51. V § 50 ods. 1 písm. e) a § 51 ods. 1 písm. e) sa slová „prípravky na ochranu rastlín,“ nahrádzajú slovami „autorizované prípravky na ochranu rastlín,44)“.

52. § 60 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Ak počas trvania záväzku dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f), platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola platba znížená pri porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo v niektorom z predchádzajúcich rokov trvania záväzku, a to až do 100 % celkovej platby.

(10) Ustanovenia o znížení, neposkytnutí alebo vrátení poskytnutej platby sa nepoužijú, ak k porušeniu podmienky ustanovenej týmto nariadením vlády došlo v dôsledku zásahu vyššej moci.4)“.

53. Za § 60a sa vkladá § 60b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 1. apríla 2017, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. marca 2017.“.

54. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Minimálny počet jedincov na hektár potrebných na vstup do systému integrovaná produkcia v ovocinárstve

Ovocný druhMinimálny počet jedincov/ha
produkčný sadostatný sad
Jadroviny1 000400
Broskyňa600300
Marhuľa600300
Slivka500300
Čerešňa500300
Višňa500300
Ringlota500300
Ríbezľa3 0002 000
Egreš2 0001 000
Malina5 0003 000
Černica3 0002 000
Čučoriedky3 0002 000
Brusnice10 0005 000
Rakytník1 000500
Baza čierna500300
Jarabina čierna (Arónia)1 000600
Ruža jabĺčková1 000600
Mandľa300200
Orech15050
Gaštan15050
Lieska300200
“.

55. Príloha č. 10 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín

A. Minimálne požiadavky na používanie hnojív:

1. Neaplikovať hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty, ak je pôda zamrznutá, zasnežená alebo zamokrená, alebo ak ich aplikáciu zakazujú osobitné predpisy.76)

2. Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok od 15. novembra do 15. februára.

3. Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok na svahoch ornej pôdy so sklonom viac ako 10° a na trvalých trávnych porastoch so sklonom viac ako 12°. To sa nevťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii.77)

4. Viesť trvalú evidenciu78) o príjme a použití hnojív.

B. Minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín:

1. Používať len autorizované a povolené prípravky na ochranu rastlín.79)

2. Integrované používanie prípravkov na ochranu rastlín realizovať podľa osobitného predpisu.80)

3. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je podmienené osvedčením o odbornej spôsobilosti.81)

4. Aplikačné zariadenie musí byť skontrolované najmenej raz za päť rokov do roku 2020 a potom každé tri roky.82) “.

Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 77 znejú:

76) § 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 2 písm. h), § 14 ods. 2 písm. c), § 15 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 9 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č 454/2007 Z. z.

77) § 10c ods. 8 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“.

56. V prílohe č. 12 časti A sa za tabuľku pripája táto veta: „Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy na analýzu rizikových prvkov sa vytvorí zmiešaním 25 stredných vzoriek pôdy odobratých z jedného dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku, ktoré sa využívajú na rovnaký účel, pričom vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m.“.

57. V prílohe č. 12 časť B znie:

B. Určenie hodnoty minerálneho dusíka v pôde

Minerálny dusík sa z pôdy extrahuje roztokom 1 mol/l KCl alebo 1-percentným roztokom K2SO4 v pomere 1 diel pôdy : 5 dielov extrakčného roztoku pri teplote 20° C ± 2° C jednu hodinu. Po prefiltrovaní sa minerálny dusík v extrakte určí vhodnou metódou. Odporúčaná je metóda určenia hodnoty minerálneho dusíka v pôde podľa slovenskej technickej normy.83)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

83) STN P ISO/TS 14256-1 Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v prirodzene vlhkých pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda (46 5109).“.

58. Za prílohu č. 15 sa vkladá príloha č. 15a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

Zaradenie zeleniny podľa rodu pre vyvážený osevný postup

A. Plodiny zeleniny zaradené podľa rodu

Rod latinsky/slovenskyPlodiny zeleniny
Allium (cesnak)cibuľa, šalotka, pór, cesnak, pažítka
Anthriscus (trebuľka)trebuľka
Apium (zeler)zeler
Asparagus (asparágus)špargľa
Beta (repa)repa obyčajná cviklová (cvikla), mangold
Brassica (kapusta)kel, karfiol, brokolica, kaleráb, kapusta
Capsicum (paprika)paprika
Cichorium (čakanka)čakanka
Citrullus (dyňa)dyňa červená
Cucumis (uhorka)melón, uhorka
Cucurbita (tekvica)tekvica, cuketa, patizón
Cynara (artičoka)artičoka
Daucus (mrkva)mrkva
Foeniculum (fenikel)fenikel
Lactuca (šalát)šalát
Lycopersicon (rajčiak)rajčiaky
Petroselinum (petržlen)petržlen
Phaseolus (fazuľa)fazuľa
Pisum (hrach)hrach
Raphanus (reďkev)reďkovka, reďkev
Rheum (rebarbora)rebarbora
Scorzonera (hadomor)hadí mor španielsky
Solanum (ľuľok)baklažán
Spinacia (špenát)špenát
Valeriana (valeriána)valeriánka
Vicia (vika)bôb obyčajný
Zea (kukurica)kukurica

B. Viacročné plodiny zeleniny pre vyvážený osevný postup

Hadí mor španielsky, chren dedinský, mangold, špargľa, rebarbora, pažítka, cibuľa zimná, čakanka, topinambur
“.

59. V prílohe č. 16 sa doterajší text označuje ako časť A a dopĺňa sa časťou B, ktorá znie:

B. Zloženie zmesi rastlín pre multifunkčné pásy

1. Ďatelinoviny

Vika siataVicia sativa
Ďatelina egyptskáTrifolium alexandrinum
Ďatelina perskáTrifolium resupinátum
Vtáčia noha siataOrnithopus sativus
Vičenec vikolistýOnobrychis viciifolia

2. Plodiny

Pohánka jedláFagopyrum esculentum
SlnečnicaHelianthus annuus
Ľan siatyLinum usitatissimum
Horčica bielaSinapis alba
ReďkovkaRaphanus sativus
FacéliaPhacelia tanacetifolia

3. Byliny

Kôpor voňavýAnethum graveolens
Borák lekárskyBorago officinalis
Nechtík lekárskyCalendula officinalis
Nevädza poľnáCentaurea cyanus
KorianderCoriandrum sativum
FenikelFoeniculum vulgare
Vlčí makPapaver rhoeas
Slez lesnýMalva sylvestris ssp. mauritanica

Zmes osiva musí obsahovať najmenej sedem druhov rastlín v pomere 55 % ďatelinovín (najmenej tri druhy), 20 % až 25 % bylín (najmenej dva druhy) a 15 % až 20 % plodín (najmenej dva druhy), pričom zastúpenie facélie (Phacelia tanacetifolia) nesmie byť vyššie ako 3 % zmesi. Zmes osiva musí mať hmotnosť približne 12 kg/ha.“.

60. Príloha č. 21 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.