Zákon č. 57/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.03.2017
Účinnosť od 01.09.2017 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH

57

ZÁKON

zo 7. februára 2017,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 2 sa za slová „štátnej správy,3)“ vkladajú slová „na pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania,3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.