Zákon č. 51/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 56/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 08.03.2017
Účinnosť od 01.04.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

51

ZÁKON

z 1. februára 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY položke 236 sa vypúšťa slovo „výrobcu,“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY položka 237 znie:

a)Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) 1 000 eur
b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47ad) 5 000 eur
c)Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47ae) . 330 eur
d) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47af) 33 eur
e)Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47ag) 330 eur

“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47ab až 47ag znejú:

47ab) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47ac) § 11 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z.

47ad) § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z.

47ae) § 11 ods. 9 druhá veta zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47af) § 11 ods. 15 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47ag) § 11 ods. 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY sa vypúšťa položka 238.

Čl. III

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z. a zákona č. 340/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 54 odsek 3 znie:

(3) O vydanie certifikátu typu žiada výrobca,21) splnomocnený zástupca výrobcu,21a) dovozca21b) alebo distribútor21c) úrad.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 21c znejú:

21) Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

21a) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

21b) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

21c) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

Čl. IV

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Autorizácia

Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu oprávnená podľa osobitného predpisu19a) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto zákona a notifikovaná Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa § 19.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Notifikácia

(1) Notifikácia je oznámenie úradu adresované Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,19b) že autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto zákona, ktorým sa preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie. Úrad v oznámení uvedie informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj potvrdenie spôsobilosti podľa osobitného predpisu.19c) Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa osobitného predpisu,19d) poskytne úrad Európskej komisii a členským štátom dokumenty, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.19e)

(2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.

(3) Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.

(4) Úrad oznamuje Európskej komisii postup autorizácie a notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b až 19e znejú:

19b) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19c) § 11 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19d) § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19e) § 11 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 20 ods. 7 písm. c) a f), ods. 8, ods. 11 písm. a) a v § 21 ods. 12 sa vypúšťajú slová „ods. 2“.

4. V § 21 sa vypúšťa odsek 14.

5. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Notifikácia vykonaná podľa predpisu účinného do 31. marca 2017 zostáva v platnosti do 31. decembra 2017.“.

Čl. V

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „úrad“)“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu38a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 20 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

3. V § 20 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu44a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

44a) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 20 sa vypúšťajú odseky 8 až 13.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 8.

5. § 20 sa dopĺňa odsekom 9 ktorý znie:

(9) Na rozhodovanie o pozastavení činnosti autorizovanej osoby, rozhodovanie o zmene alebo zrušení autorizácie a na zánik autorizácie sa vzťahuje osobitný predpis.44a)“.

6. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7. V § 21 odsek 3 znie:

(3) Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.“.

8. V § 21 ods. 5 sa slová „§ 20 ods. 8, 10 alebo ods. 11“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu44a)“.

Čl. VI

Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „žiadateľ“)“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 14 sa vypúšťajú odseky 7 a 9 až 13.

Doterajšie odseky 8 a 14 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3. V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) plniť ďalšie povinnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis.18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Rozhodnutia o autorizácii vydané pred 1. aprílom 2017 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. júla 2019.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.