Nariadenie vlády č. 48/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z.

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

48

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

a) jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza čierna, egreše, maliny, ríbezle a ruža jabĺčková,“.

2. V § 5 ods. 3 písm. b) prvý bod znie:

1. jahodách 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 kusov, bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov, ruži jabĺčkovej 600 kusov,“.

3. V § 13 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitného predpisu,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.

(8) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha pestovaných rajčiakov podľa § 9 ods. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 24 gramov. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitného predpisu,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.“.

4. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.“.

5. Nadpis prílohy č. 1 znie: „Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou“.

6. Nadpis prílohy č. 2 znie: „Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou“.

7. V prílohe č. 2 riadku „Paprika“ stĺpci „Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha“ sa číslo „65 000“ nahrádza číslom „40 000“ a v stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva“ sa číslo „390“ nahrádza číslom „240“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Fico v. r.