Nariadenie vlády č. 357/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

357

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0,1050,0950,082
12 000 kg a viac – 2 nápravy0,2240,2030,176
12 000 kg a viac – 3 nápravy0,2370,2140,185
12 000 kg a viac – 4 nápravy0,2460,2220,192
12 000 kg a viac – 5 náprav0,2370,2140,185
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0,0620,0510,031
12 000 kg a viac*0,1120,1020,062

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

2. V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:

„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0,1050,0950,082
12 000 kg a viac – 2 nápravy0,2240,2030,176
12 000 kg a viac – 3 nápravy0,2370,2140,185
12 000 kg a viac – 4 nápravy0,2460,2220,192
12 000 kg a viac – 5 náprav0,2370,2140,185
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0,0410,0310,021
12 000 kg a viac*0,0820,0720,041

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0,0820,0740,064
12 000 kg a viac – 2 nápravy0,1760,1590,136
12 000 kg a viac – 3 nápravy0,1850,1670,143
12 000 kg a viac – 4 nápravy0,1890,1710,146
12 000 kg a viac – 5 náprav0,1850,1670,143
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0,0410,0310,021
12 000 kg a viac*0,0820,0720,041

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.