Nariadenie vlády č. 356/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

356

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2016 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 Hodnoty koeficientov šiesty riadok znie:


6Dieťa v školskom klube detí6
“.

2. V prílohe č. 3 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25

Počet detí v materskej
škole (materských
školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek
dieťaťa) o hodnotu
do 1020,6
1117,6
1215
1312,9
1411
159,4
168
176,8
185,7
194,7
203,9
213,1
222,3
231,7
241,1
250,5
“.

3. V prílohe č. 3 sa vypúšťa tabuľka č. 3.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.