Vyhláška č. 35/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Platnosť od 23.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 17. februára 2017

o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Podpora v sektore mlieka a bravčového mäsa sa poskytuje ako

a) výnimočná pomoc z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu,1)

b) dodatočná podpora k výnimočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(2) Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje na dojnice alebo prasnice

a) evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat2) k 30. septembru 2016 a

b) chované v chovoch, v ktorých je zabezpečená kontrola úžitkovosti.3)

(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje v rovnakej výške4) ako podpora podľa odseku 1 písm. a).

(4) Prostriedky určené na podporu podľa odseku 1 sa rozdelia rovnakým dielom na dojnice a na prasnice.

§ 2

(1) Podpora podľa § 1 ods. 1 sa poskytuje na základe žiadosti žiadateľa, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky5) (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Žiadosť sa podáva do 30 dní od zverejnia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie výnimočnej pomoci a dodatočnej podpory na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

(3) Žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu

1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) počet dojníc alebo prasníc podľa § 1 ods. 2, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie podpory podľa
§ 1 ods. 1,

c) medzinárodné bankové číslo účtu žiadateľa, na ktorý žiada poukázať finančné prostriedky výnimočnej pomoci a dodatočnej podpory.

(4) Prílohou k žiadosti je

a) doklad preukazujúci zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti v chove a

b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že chová dojnice alebo prasnice podľa odseku 3 písm. b).


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Gabriela Matečná v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 242, 9. 9. 2016).

2) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

3) § 17 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1613.

5) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.