Oznámenie č. 343/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 404/2019 Z. z.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2018, a to ustanovenie nového inštitútu daňového zástupcu pre zahraničné osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu (§ 69aa).

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa týka všetkých osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty správcovi dane podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 439/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi 2017 pod príspevkom č. 20, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky.