Zákon č. 333/2017 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018

Platnosť od 23.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

333

ZÁKON

z 13. decembra 2017

o štátnom rozpočte na rok 2018

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 sa rozpočtujú sumou 13 982 809 648 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 sa určujú sumou 15 955 714 510 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2018 sa určuje sumou 1 972 904 862 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2018 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2018 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 319 395 414 eur; z toho do rozpočtov obcí 840 688 614 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 478 706 800 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2018 rozpočtujú v celkovej sume 136 706 017 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018 uvedené v prílohách č. 2 až 6, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení1) týmto nie sú dotknuté. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2018 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.2)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2018 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2018 určuje vo výške 2 % ročne.

(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2018 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2018 je 5 039 025 656 eur.5)

(2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania investícií v oblasti dopravy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014 – 2020 do výšky 320 000 000 eur.

(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.

(4) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2018 až 2020 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

§ 5

(1) Platové tarify6) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2018 nedohodne inak.

(2) Stupnice platových taríf8) okrem osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2018 nedohodne inak. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov8) sa v roku 2018 zvýšia o 0 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2018 nedohodne inak.

(3) Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2018 zvýši o 4 % od 1. januára 2018.

(4) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018.

(5) Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018.

(6) Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platových taríf a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2018 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)

§ 6

(1) Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2018 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2018.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) zostávajú nedotknuté.

§ 7

(1) Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2018 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 5 000 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 000 000 eur do 31. októbra 2018.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) zostávajú nedotknuté.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 15 až 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

4) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

8) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

9) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

13) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

14) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.


Príloha č. 1 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018

(v eurách)

Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu13 982 809 648
A.Daňové príjmy11 361 518 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku2 718 778 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 3 518 000
vtom: zo závislej činnosti 3 407 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 111 000
daň z príjmov právnickej osoby 2 472 622 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 242 638 000
A.2Dane za tovary a služby8 606 238 000
vtom: daň z pridanej hodnoty 6 079 178 000
spotrebné dane 2 335 690 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 157 870 000
iné dane za tovary a služby 33 500 000
A.3Dane z medzinárodného obchodu a transakcií25 259 000
vtom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 25 259 000
A.4Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska11 243 000
B.Nedaňové príjmy1 208 818 651
C.Granty a transfery1 412 472 997
Tuzemské granty a transfery 34 054 059
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 1 378 418 938
Výdavky spolu15 955 714 510
Prebytok / Schodok ( +/-)-1 972 904 862

Príloha č. 2 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

Príjmy kapitol na rok 2018

(v eurách)

KapitolaPríjmy spoluZáväzný ukazovateľProstriedky z rozpočtu EÚ
a123
Kancelária Národnej rady SR 1 280 000 1 280 000
Kancelária prezidenta SR 15 000 10 000
Úrad vlády SR 8 072 457 1 115 000 6 957 457
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Kancelária Ústavného súdu SR 12 100 12 000
Kancelária Najvyššieho súdu SR 10 000 10 000
Generálna prokuratúra SR 500 000 500 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 20 000 20 000
Slovenská informačná služba 130 000 130 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 800 000 1 800 000
Ministerstvo obrany SR 9 046 620 9 000 000
Ministerstvo vnútra SR 132 474 483 101 622 900 28 832 292
Ministerstvo spravodlivosti SR 21 480 857 15 480 857
Ministerstvo financií SR 24 480 997 24 402 477
Ministerstvo životného prostredia SR 89 908 599 350 000 89 551 599
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 40 817 223 500 000 40 317 223
Ministerstvo zdravotníctva SR 37 392 129 37 392 129
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 221 317 043 18 750 000 202 451 743
Ministerstvo kultúry SR 1 500 000 1 500 000
Ministerstvo hospodárstva SR 211 968 028 85 677 714 126 290 314
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 897 779 310 13 761 000 884 018 310
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14 437 576 14 437 576
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 200 000 200 000
Štatistický úrad SR 120 000 120 000
Úrad pre verejné obstarávanie 500 000 500 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000 000 1 000 000
Úrad jadrového dozoru SR 8 696 000 8 696 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 200 000 3 200 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 000 000 1 000 000
Protimonopolný úrad SR 200 000 200 000
Národný bezpečnostný úrad 22 000 20 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 600 000 600 000
Všeobecná pokladničná správa 12 251 119 226
Slovenská akadémia vied 1 710 000 1 710 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu13 982 809 648344 997 653 1 378 418 938

Príloha č. 3 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018

(v eurách )

KapitolaVýdavky spolu z toho: Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ z toho:
Prostriedky podľa § 17ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Prostriedky z rozpočtu EÚ Prostriedky na spolufi-nancovanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufi-nancovanie)
a1234567
Kancelária Národnej rady SR 39 681 953 39 681 953 13 304 987 13 180 226
Kancelária prezidenta SR 4 749 167 5 000 4 744 167 2 115 331
Úrad vlády SR 31 244 159 6 957 457 24 286 702 1 600 367 6 592 286 1 057106
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 096 197 3 096 197 751 446 60 000
Kancelária Ústavného súdu SR 5 098 246 100 5 098 146 2 726 672 142 400
Kancelária Najvyššieho súdu SR 15 363 940 15 363 940 8 537 550 3 050 000
Generálna prokuratúra SR 98 894 576 98 894 576 59 249 592 2 531 678
Najvyšší kontrolný úrad SR 10 735 533 10 735 533 5 918 308 269 200
Slovenská informačná služba 52 997 882 52 997 882 4 000 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 119 353 879 119 353 879 50 802 891 3 500 000
Ministerstvo obrany SR 1 082 078 792 46 620 1 082 032 172 277 542 180 247 153 745
Ministerstvo vnútra SR 2 400 901 620 2 019 291 28 832 292 2 370 050 037 1 707 746 756 684 956 28 000 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 400 006 100 400 006 100 200 977 550 8 727 818
Ministerstvo financií SR 364 403 833 78 520 364 325 313 156 612 347 30 806 555
Ministerstvo životného prostredia SR 193 159 226 7 000 89 551 599 103 600 627 21 422 821 8 629 171 1 825 000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 363 929 249 40 317 223 1 323 612 026 26 431 603 15 532 602 86 224 799
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 396 249 702 1 396 249 702 27 014 974 70 000 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 341 250 420 115 300 202 451 743 2 138 683 377 34 521 537 135 697 021 5 052 470
Ministerstvo kultúry SR 280 159 727 280 159 727 13 691 902 36 988 937
Ministerstvo hospodárstva SR 256 049 889 126 290 314 129 759 575 1 196 892 11 501 033 31 057 311
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 100 869 219 884 018 310 216 850 909 131 418 541 31 486 473 1 500 000
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 176 185 143 1 176 185 143 20 840 224 291 972 906
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22 044 125 22 044 125 3 344 926 1 900 000
Štatistický úrad SR 22 055 568 22 055 568 10 041 575 440 000
Úrad pre verejné obstarávanie 7 547 667 7 547 667 4 023 613 30 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 567 166 4 567 166 2 442 345 169 200
Úrad jadrového dozoru SR 8 869 259 8 869 259 3 406 313 148 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 444 174 3 444 174 1 805 300 57 917
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5 117 534 5 117 534 1 814 530 30 000
Protimonopolný úrad SR 2 788 247 2 788 247 1 447 572 115 000
Národný bezpečnostný úrad 9 051351 2 000 9 049 351 4 918 879
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9 853 805 9 853 805 1 617 346 248 256
Všeobecná pokladničná správa 3 056 033 817 3 056 033 817 2 317 369 98 462 120 171 836 777
Slovenská akadémia vied 67 102 604 67 102 604 13 517 434 639 633
Kancelária Súdnej rady SR 780 741 780 741 480 652 5 726
Spolu15 955 714 5102 273 8311 378 418 93814 575 021 741220 616 876 1 953 532 101 1 042 720 660

Príloha č. 4 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018

01 - Kancelária Národnej rady SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu39 681 953
06MZákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu38 186 692
Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK01Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR1 495 261
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0101- Systém vnútornej správy
0EK0102- Špecializované systémy
0EK0103- Podporná infraštruktúra

02 - Kancelária prezidenta SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu4 749 167
06NReprezentácia štátu a obyvateľov SR4 526 667
Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK02Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR222 500
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0201- Systémy vnútornej správy
0EK0202- Špecializované systémy
0EK0203- Podporná infraštruktúra

03 - Úrad vlády SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu31 244 159
06PTvorba a implementácia politík27 522 084
Zámer:
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.
06P01- Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie
06P010V- Švajčiarsky finančný mechanizmus-Fond technickej asistencie
06P010W- Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom
06P02- Činnosti Úradu vlády SR
06P0201- Podporné činnosti
06P0207- Podpora športu a mládeže
06P07- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
06P09- Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín
06P0904- Menšinová kultúrna politika
06P0905- Splnomocnenec pre národnostné menšiny
06P0A- Švajčiarsky finančný mechanizmus
06P0A01- Fond technickej asistencie - ŠFM
06P0A02- Štipendijný fond - ŠFM
06P0A03- Nástroj na prípravu projektov - ŠFM
06P0A06- Štátna ochrana prírody - ŠFM
06P0A08- Ministerstvo vnútra 2010-04
06P0A09- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05
06P0A0A- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch
06P0A0B- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP
06P0A0C- Technická a odborná príprava
06P0B- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2016
06P0B01- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016
06P0B02- Prispôsobenie sa zmene klímy
06P0B03- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností
06P0B04- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
06P0B05- Zelené inovácie v priemysle
06P0B06- Cezhraničná spolupráca
06P0B07- Domáce a rodovo podmienené násilie
06P0C- Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít
06P0C01- Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
06P0C02- Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie
06P0C03- Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita
06P0C04- Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
06P0C05- Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie
06P0D- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administr. kapacít
06P0D01- Finančné riadenie - opatrenie 2.1
06P0D02- Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2
06P0D03- Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3
06P0D04- Informačné systémy - opatrenie 2.4
06P0D05- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5
06P0E- Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie
06P0E01- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF
06P0E02- Systémová a technická podpora
06P0F- Operačný program Technická pomoc programové obdobie 3.
06P0F01- Prioritná os 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
06P0F02- Prioritná os 2 - systémová a technická podpora
06P0F03- Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj - Prioritná os č.1 OP TP
06P0F04- Programy nadnárodnej spolupráce Prioritná os č. 1 OP TP
06P0F05- OP TP OLAF - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ v SR
06P0G- Regionálny rozvoj
06P0G01- Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
06P0G02- Podpora na projekty euroregiónov
06P0H- Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy
06P0H01- Regionálny príspevok pre okres Kežmarok
06P0H02- Regionálny príspevok pre okres Lučenec
06P0H03- Regionálny príspevok pre okres Rimavská Sobota
06P0H04- Regionálny príspevok pre okres Sabinov
06P0H05- Regionálny príspevok pre okres Sobrance
06P0H06- Regionálny príspevok pre okres Trebišov
06P0H07- Regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou
06P0H08- Regionálny príspevok pre okres Svidník
06P0H09- Regionálny príspevok pre okres Veľký Krtíš
06P0H0A- Regionálny príspevok pre okres Poltár
06P0H0B- Regionálny príspevok pre okres Revúca
06P0H0C- Regionálny príspevok pre okres Rožňava
0ECProgramy nadnárodnej spolupráce 2014 - 202076 808
0EC01- Stredná Európa a Dunaj
0EC0101- Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020
0EC0102- Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0A9Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
Zámer:
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
0A905Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR
0A90FElektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR
0A90U3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR
0ARMPRV SR - Protidrogová politika
0ATMedzirezortný program Technická pomoc 2007-2013
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK03Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR3 645 267
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0301- Systémy vnútornej správy
0EK0302- Špecializované systémy
0EK0303- Podporná infraštruktúra

04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu3 096 197
0ETVýkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu2 996 197
Zámer:
Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0ET01- Tvorba a implementácia politík
0ET02- Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP
0ET0201- OP TP – gestor HP UR – PO 1
0ET0202- OP TP – SCKO – PO 1
0ET0203- OP TP – SCKO – PO 2
0ET0204- OP TP - SRIN - PO 1
0ET0205- OP TP - SRIN - PO 2
0ET03- Technická pomoc pre SO OPII
0ET04- Národný projekt pre ÚPVII (SRIN) v rámci OP EVS
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0EKInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
0EK13Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu100 000
0EK1301- Systémy vnútornej správy
0EK1302- Špecializované systémy
0EK1303- Podporná infraštruktúra

05 - Kancelária Ústavného súdu SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu
00AOchrana ústavnosti5 098 246
Zámer:4 646 851
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK04Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR451 395
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0401- Systémy vnútornej správy
0EK0402- Špecializované systémy
0EK0403- Podporná infraštruktúra

06 - Kancelária Najvyššieho súdu SR

( v eurách )
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu15 363 940
01WJednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR15 272 908
Zámer:
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.
Vybrané ciele:
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK05Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd SR91 032
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0501- Systémy vnútornej správy
0EK0502- Špecializované systémy

07 - Generálna prokuratúra SR

( v eurách )
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu98 894 576
06RPresadzovanie zákonnosti - program GP SR93 597 164
Zámer:
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.
06R01- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní
06R02- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti
06R03- Riadenie, kontrola a podpora
06R04- Zefektívnenie činnosti ÚŠP
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0AR0DGenerálna prokuratúra SR - Protidrogová politika399
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AU04Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR20 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK06Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Generálna prokuratúra SR5 277 013
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0601- Systémy vnútornej správy
0EK0602- Špecializované systémy
0EK0603- Podporná infraštruktúra
0EK0604- Špecializované prvky

08 - Najvyšší kontrolný úrad SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu10 735 533
06SNezávislá kontrolná činnosť9 516 647
Zámer:
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
Vybrané ciele:
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými štandardmi.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK07Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR1 218 886
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0701- Systémy vnútornej správy
0EK0702- Špecializované systémy
0EK0703- Podporná infraštruktúra
0EK0704- Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

09 - Slovenská informačná služba

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu52 997 882
06TInformačná činnosť52 997 882
Zámer:
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich bezpečnostné a ekonomické záujmy SR.
06T01- Spravodajská činnosť
06T02- Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky
06T03- Riadenie, podpora, kontrola
06T0301- Modernizácia informačných systémov
06T0302- Podporné činnosti

10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu119 353 879
06URozvoj zahraničných vzťahov110 470 449
Zámer:
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.
06U09- Reprezentácia SR v zahraničí
06U0901- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
06U0902- Prezentácia SR v zahraničí
06U0903- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
06U0A- Tvorba a implementácia politík
06U0A01- Riadenie programov
06U0A02- Spor Gabčíkovo/Nagymaros
06U0A03- Spolupráca s tretím sektorom
06U0A04- Vzdelávanie zamestnancov
06U0A09- Refundácia výdavkov z operačného programu Technická pomoc
06U0A0A- Ekonomická diplomacia
06U0A0B- SK OBSE
0D3Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí1 668 587
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciouštátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu vo vzťahu kslovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
05TRozvojová spolupráca
Zámer:
Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a
environmentálneho rozvoja partnerských krajín
Vybrané ciele:
Každoročne poskytnúť 48 vládnych štipendií pre štipendistov z rozvojových krajín.
05T0ARozvojová spolupráca MZVaEZ SR7 214 843
05T0A01- Humanitárna pomoc SR
05T0A02- Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR7 214 843
097Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Vybrané ciele:
Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.
09701Príspevky SR do MO - MZVaEZ SR
0AUVysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
Zámer:
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
0AU01Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV a EZ SR
0D4SK PRES 2016
Zámer:
Zabezpečiť ukončenie a vyhodnotenie výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00202MZV a EZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G1MBudovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1M01- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK - MZVaEZ SR
06G1NZlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1N01- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami - MZVaEZ SR
0EK09Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

11 - Ministerstvo obrany SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu1 082 078 792
095Rozvoj obrany325 434 426
Zámer:
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.
09504- Rozvoj infraštruktúry síl
09505- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu
09506- Rozvoj komunikačných a informačných systémov
09507- Rozvoj Centrálnej logistiky
096Obrana749 454 490
Zámer:
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.
09601- Riadenie a podpora obrany
0960101- Riadenie obrany
0960102- Bezpečnostná podpora
0960103- Správa nehnuteľného majetku
0960104- Ostatná podpora
0960108- Špeciálna podpora
09602- Velenie a zaručovanie obrany
0960201- Velenie a podpora velenia
0960202- Pozemná obrana
0960203- Vzdušná obrana
0960205- Operácie mimo územia štátu
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06EPodpora obrany
Zámer:
Funkčný systém obrannej infraaštruktúry, podpory a činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl členských krajínFunkčný systém obrannej infraaštruktúry, podpory a činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl členských krajínNATO/EÚ na území Slovenskej republiky v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou - Host Nation Support (HNS)
06E0IMO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu870 000
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00203MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T0BOficiálna rozvojová pomoc - MO SR10 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H02Hospodárska mobilizácia MO SR6 000 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR07Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AU06Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR307 376
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB02Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR2 500
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0AInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo obrany SR
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

12 - Ministerstvo vnútra SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu2 400 901 620
0D5Výchova a vzdelávanie mládeže1 165 418 063
0D501- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky
0D502- Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve
0D503- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B3 878
0D505- Rozvojové projekty
0D6Efektívna a spoľahlivá štátna správa1 161 164 724
0D601- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
0D60101- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite
0D60102- Bezpečnosť schengenského priestoru
0D60103- Prevencia kriminality
0D60104- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
0D602- Záchrana života a zdravia - záchranné zložky
0D60201- Záchrana života a zdravia
0D603- Okresné úrady
0D60301- Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie
0D60302- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
0D60303- Výstavba a bytová politika
0D60304- Územná vojenská správa
0D60305- Kataster
0D60306- Životné prostredie
0D60307- Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
0D60308- Cestná doprava a pozemné komunikácie
0D604- Archívnictvo
0D60401- Archívnictvo
0D605- Azylová politika
0D60501- Azylová politika
0D606- Integrovaný záchranný systém
0D60601- Integrovaný záchranný systém
0D607- Centrálna podpora
0D60701- Centrálna podpora
0D60702- Starostlivosť o ľudské zdroje11 614 400
0D60703- Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ
0D60704- Agenda splnomocnencov vlády SR
0D608- Riadenie a kontrola
0D60801- Riadenie a kontrola
0D609- Voľby8 008 634
0D60901- Voľby do orgánov samosprávy obcí7 465 708
0D60902- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
0D60903- Voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60904- Voľby prezidenta Slovenskej republiky
0D60905- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
0D60906- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60907- Voľby do Európskeho parlamentu
0D60908- Referendum
0D60A- Projekty Európskej únie
0D60A01- Európsky fond pre utečencov
0D60A02- Európsky fond pre návrat
0D60A03- Fond pre vonkajšie hranice
0D60A04- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
0D60A05- Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
0D60A06- Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)
0D60A07- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders)
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového
0D60A08riadenia (ISF Police)
0D60A09- Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
0D60B- Technická pomoc
0D60B02- Technická pomoc pre OP EVS
0D60B03- Technická pomoc pre OP KŽP
0D60C- Operačný program Kvalita životného prostredia
0D60C01- OP KŽP - Prioritná os č. 3
0D60C02- OP KŽP - Prioritná os č. 4
0E9Operačný program Efektívna verejná správa
Zámer:
Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu,
tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.
0E901- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90101- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90102- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
002Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
00201MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR5 400
0ASOchrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
0AS01MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike5 400
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T03Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia100 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06E0JMV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G1QOP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR30 540 038
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1Q03- Technická pomoc
06G1Q04- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
06G1Q05- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
06H03Hospodárska mobilizácia MV SR38 265
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09702MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií203 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR06Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AU02MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0D40DSK PRES 2016 - MV SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB01Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MV SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EJ05Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0501- Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (ESISPZ MV SR)
0EJ0502- Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ MV SR)
0EJ0503- Elektkronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza
0EJ0504- Cloud Ministerstva vnútra SR
0EJ0505- IS Identifikátor fyzických osôb - 2. fáza (IS IFO - 2. fáza)
0EJ0506- Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza
0EJ0507- Datacentrum Ministerstva vnútra SR
0EK0BInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo vnútra SR43 426 730
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0B01- Systémy vnútornej správy
0EK0B02- Špeciializované systémy
0EK0B03- Podporná infraštruktúra

13 - Ministerstvo spravodlivosti SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu400 006 100
070Väzenstvo164 420 345
Zámer:
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.
Vybrané ciele:
07001- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov
07002- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie
07003- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve
07004- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve
07005- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru
0700501- Vzdelávanie zamestnancov
0700502- Preventívna starostlivosť o zamestnancov
07006- Ochrana inštitúcií justície
08PFinancovanie systému súdnictva200 501 311
Zámer:
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.
Vybrané ciele:
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci
08P02- 06X0102 Prevádzka súdov
08P03- 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok
08P04- 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve
08P0401- Inštitút vzdelávania MS SR
08P0402- Justičná akadémia
08P0403- Vzdelávanie ostatných organizácií
08P05- Projekty reformy súdnictva
08P0504- Obchodný register
08P0509- Projekt e - government
08P08- Centrum právnej pomoci
08P0A- Operačný program Efektívna verejná správa
08P0A01- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
08RTvorba a implementácia politík14 454 886
Zámer:
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.
08R01- Riadiaca činnosť ministerstva
08R0101- 0710101 Riadenie ústredného orgánu
08R0104- Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interetnický dialóg
08R02- Financovanie odškodňovania
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020AMS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G0CKvalita služieb zamestnanosti - MS SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0IAktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06H04Hospodárska mobilizácia MS SR14 500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06H0UHospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR08Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika13 800
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AU03Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ06Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MS SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EK0CInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo spravodlivosti SR20 601 258
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0C01- Systémy vnútornej správy
0EK0C02- Špecializované systémy
0EK0C03- Podporná infraštruktúra
0EK0C04- Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM
0EK0C05- Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému

15 - Ministerstvo financií SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu364 403 833
072Výber daní a cla228 493 164
Zámer:
Efektívny výber daní a cla.
Vybrané ciele:
Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy.
Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.
07205- Výkon funkcií finančnej správy
07206- Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a ciel
0720601- Program Customs 2020
0720602- Program Fiscalis 2020
0720603- Program Hercule III
0720604- Fond pre vnútornú bezpečnosť
0720605- Spoločný vyšetrovací tím
074Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií50 097 199
Zámer:
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.
Vybrané ciele:
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
07401- Tvorba a implementácia politík
07403- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit
0740302- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách
074030H- Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1. Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030I- Systémová a technická podpora – prioritná os 2. Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030L- Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 – prioritná os 2
074030M- Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí
07404- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR
0740403- Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov
074040S- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
074040U- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1. Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020
074040V- Informačná a kybernetická bezpečnosť v podmienkach Ministerstva financií SR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0EJMedzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020
Zámer:
Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
0EJ01Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR
0EJ0101- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR
0EJ02Technická pomoc 2014 - 2020 - MDV SR - MF SR
0EJ0201- Technická pomoc pre SO a PJ MF SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T09Rozvojová spolupráca - MF SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06G1APodpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1A01- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3
06G1BBudovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1B01- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1
06H05Hospodárska mobilizácia MF SR33 800
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09703Príspevky SR do MO - MF SR121 300
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0A901Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90101- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
0A90102- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
0A902Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90201- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
0A903Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90301- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
0A904Technická pomoc
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90401- Technická pomoc pre RO OP IS
0A90402- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS
0AR09Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AS02MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike419 548
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0AU05Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR130 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB05Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0DInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR85 108 822
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0D01- Systémy vnútornej správy
0EK0D02- Špecializované systémy
0EK0D03- Podporná infraštruktúra
0EK0D04- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
0EK0D05- Rozpočtový informačný systém
0EK0D06- Informačný systém účtovníctva fondov
0EK0D07- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií
0EK0D08- Centrálny účtovný systém
0EK0D09- Národný projekt: Integrované obslužné miesta
0EK0D0A- Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
0EK0D0B- Centrálny metainformačný systém verejnej správy
0EK0D0C- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva
0EK0D0D- Centrálne licenčné zmluvné vzťahy
0EK0D0E- Vládny cloud
0EK0D0F- ITSM2 – IT servis manažment 2
0EK0D0G- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

18 - Ministerstvo životného prostredia SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu193 159 226
075Starostlivosť o životné prostredie153 533 716
Zámer:
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly
07501- Ochrana a racionálne využívanie vôd
0750101- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd
0750103- Ochrana pred povodňami
0750107- Vodné diela (stavby)
0750109- Výskum a vývoj
075011A- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)
075011B- Ochrana pred povodňami (2007-2013)
075011G- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
07502- Ochrana ovzdušia
0750201- Kvalita ovzdušia
0750208- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)
07503- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory
0750301- Zhodnocovanie odpadov
075030A- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)
07504- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia
0750401- Geologické práce
0750403- Ostatná činnosť
07505- Ochrana prírody a krajiny
0750501- Druhová a územná ochrana
0750508- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)
0750509- LIFE+
075050B- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)
075050C- LIFE (2014 - 2020)
07506- Územný rozvoj a tvorba krajiny
0750603- Interreg B CADSES
0750604- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)
07508- Operačný program Kvalita životného prostredia
0750801- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
0750802- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
0750803- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy
0750804- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
07509- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - programový dokument MŽP SR
0750901- Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy
076Tvorba a implementácia politík37 408 101
Zámer:
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
07601- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov
07602- Inšpekčná činnosť
07603- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít
0760307- Technická asistencia INTERREG IIIB
076030B- Technická pomoc (2007-2013)
076030C- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)
076030D- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)
07604- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie
07607- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - riadenie programového dokumentu MŽP SR
0760701- Riadenie programu
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T02Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H06Hospodárska mobilizácia MŽP SR180 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AS07MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D404SK PRES 2016 - MŽP
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ04Informačná spoločnosť 2014 -2020_MF SR - MŽP SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0401- Register priestorových informácii - II. fáza
0EK0EInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR2 037 409
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0E01- Systémy vnútornej správy
0EK0E02- Špecializované systémy
0EK0E03- Podporná infraštruktúra
0EK0E04- Register priestorových informácií

20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu1 363 929 249
021Tvorba a implementácia politík21 089 667
Zámer:
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.
02101- Koordinácia, tvorba a implementácia politík
02102- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov
0210201- Štrukturálne fondy
0210202- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu
0210203- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania
02103- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov
02104- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania
026Národný program rozvoja športu v SR125 082 210
Zámer:
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Dosiahnuť úspešné umiestnenia športovcami SR na olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách.
02601- Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
02602- Uznané športy
02603- Národné športové projekty
02604- Športová infraštruktúra
02605- Prierezové činnosti v športe
077Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl
Zámer:
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia
záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.
Vybrané ciele:
Zvyšovať každoročne percentuálny podiel zahraničných študentov na verejných vysokých školách.
Do roku 2020 zabezpečiť podiel absolventov vysokých škôl vo veku 30 až 34 rokov na rovnakej vekovej skupine na úrovni 40 %.
07711- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
07712- Vysokoškolská veda a technika
0771201- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
0771202- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)
0771203- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe
0771204- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl
0771205- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
07713- Rozvoj vysokého školstva
07714- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva
07715- Sociálna podpora študentov vysokých škôl
0771501- Sociálne štipendiá
0771502- Motivačné štipendiá
0771503- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier
078Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže
Zámer:
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.
07812- Rozvoj regionálneho školstva
07813- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
07815- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva
07816- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme
07817- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva
07818- Podpora detí a mládeže
0781A- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR
0781B- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
0781B01- Rekondičné pobyty pedagógov
0781B03- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR
0781F- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR
0781G- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
0AEOperačný program Výskum a vývoj - MŠVVaŠ SR
Zámer:
Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových
faktorov rozvoja SR.
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06KNárodný program rozvoja vedy a techniky
Zámer:
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Vybrané ciele:
Zvyšovať medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.
06K0AŠtátne programy MŠVVaŠ SR
06K0A02- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
06K0A03- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
06K11Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
06K12Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
06K13Štátne programy výskumu a vývoja
06K14Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
0AAOperačný program Vzdelávanie
Zámer:
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR
0AA01Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov
0AA03Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami
0AA04Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
0AA05Technická pomoc – MŠVVaŠ SR
0EAOperačný program Výskum a inovácie
Zámer:
Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnostisystému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskehorastu a zamestnanosti.
0EA01Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR41 071 454
0EA0101- Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0102- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0103- Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020BMŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T08Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)1 883 167
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06G1ROP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR25 677 372
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1R01- Vzdelávanie (prioritná os 1)
06G1R05- Technická pomoc
06H07Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR5 297
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0970APríspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR9 096 718
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR02MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika40 000
Gestor:03 Úrad vlády SR
0D403SK PRES 2016 - MŠVVaŠ SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ03Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŠVVŠ SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EK0FInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR14 309 319
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0F01- Systémy vnútornej správy
0EK0F02- Špecializované systémy
0EK0F03- Podporná infraštruktúra
0EK0F04- Informačné technológie v regionálnom školstve
0EK0F05- Informačné technológie vo vysokom školstve

21 - Ministerstvo zdravotníctva SR

( v eurách )
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu1 396 249 702
079Prevencia a ochrana zdravia33 052 292
Zámer:
Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.
Vybrané ciele:
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia apresadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.
07901- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd
07902- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami
0790201- Programy WHO
0790202- Kontrola prenosných chorôb
0790203- Ochrana zdravia
0790204- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog
0790206- Národné monitorovacie centrum pre drogy
07903- Národný program podpory zdravia
0790301- Výchova k zdraviu
0790302- Edičná činnosť
0790303- Výchova a vzdelávanie
07904- Národné preventívne programy420 000
07AZdravotná starostlivosť1 305 020 274
Zámer:
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
07A01- Poistné za poistencov štátu1 219 447 320
07A03- Zdravotné a liečebné výkony
07A0308- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých
07A0309- Metadonová udržiavacia liečba
07A030A- Paliatívna a hospicová starostlivosť
07A030B- Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci)
07A030C- Toxikologické centrum
07A030D- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov
07A04- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia
07A0403- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR15 377 954
07A0408- Ostatná technika zdravotníckych zariadení
07A040D- Laboratórna technika
07A040G- Stavby zdravotníckych zariadení
07A040H- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
07BTvorba a implementácia politík54 752 115
Zámer:
Realizácia transformačných opatrení v praxi.
07B01- Riadenie, podpora programov
07B0101- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)
07B0102- Zahraničná oblasť v zdravotníctve
07B0103- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)
07B0104- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR
07B0106- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR
07B0108- Lieková politika
07B0109- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR
07B010A- Činnosť Osobného úradu MZ SR
07B010B- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
07B010D- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)
07B010E- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)
07B010F- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky
07B010G- Prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP
07B02- Systém zdravotníctva
07B0203- Plnenie programu eHEALTH
07B0204- Zber, spracovanie a analýza údajov18 614 175
07B020A- Činnosť Sekcie informatiky MZ SR
07B03- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
07B0301- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách
07B0302- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
07B0303- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne
07B0306- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti
07B0307- Veda a výskum v zdravotníctve
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0DBRealizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
Zámer:
Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalosti podliehajúcich MZP SZO.
0DB06Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR90 000
0DB0601- Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00209MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
6E+3MZ SR - Zdravotnícka podpora220 653
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G09Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0901- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania
06G0902- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR
06G1KBudovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06H08Hospodárska mobilizácia MZ SR1 550 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K0JÚlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0PKoordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K17Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09705Príspevky SR do MO - MZ SR619 591
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AA02Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0AA0201- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
0AA0202- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR
0AR04Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AS05MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D402SK PRES 2016 - MZ SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0GInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0G01- Systémy vnútornej správy
0EK0G02- Špecializované systémy
0EK0G03- Podporná infraštruktúra

22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu2 341 250 420
07CSociálna inklúzia1 887 019 701
Zámer:
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.
Vybrané ciele:
Prispieť k vytvoreniu zdrojových predpokladov na výkon pôsobností obcí pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.
07C01- Pomoc v hmotnej núdzi
07C0101- Dávka v hmotnej núdzi
07C0102- Dotácia na výkon osobitného príjemcu
07C0103- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0104- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0106- Náhradné výživné
07C02- Podpora rodiny
07C0201- Prídavok na dieťa
07C0202- Rodičovský príspevok
07C0206- Ostatné príspevky na podporu rodiny
07C020A- Štátom platené poistné304 380 836
07C020B- Príspevok na starostlivosť o dieťa
07C03- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
07C04- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie
07C040A- Ostatné iniciatívy
07C05- Starostlivosť o ohrozené deti
07C0501- Náhradná rodinná starostlivosť
07C0502- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch
07C0503- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach
07C0504- Prevencia a sanácia (MVO)
07C06- Nesystémové dávky sociálneho poistenia77 998 161
07C07- Vianočný príspevok dôchodcom61 300 000
07C08- Podpora sociálnej inklúzie
- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb star. s
07C0801osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným
07C0802zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2
07C0803- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3
07C0A- Podpora sociálnych služieb137 664 378
07C0B- OP EP pre najodkázanejšie osoby
07C0B01- Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb
07ETvorba a implementácia politík167 911 324
Zámer:
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.
07E03- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť
07E0301- Aparát ministerstva
07E04- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti
07E0401- Špecializovaná štátna správa
07E0402- Ostatná štátna správa
07E05- Implementácia projektov ESF
07E0501- Implementačná agentúra
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06GĽudské zdroje
Zámer:
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.
Vybrané ciele:
Podporovať vytváranie nových pracovných miest.
06G04Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR41 475 961
06G0404- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti37 451 857
06G040J- Individuálna štátna pomoc4 024 104
06G040L- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
06G040M- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
06G040N- Podpora zamestnanosti absolventov
06G040O- Podpora zamestnanosti aktiváciou
06G15Podpora rastu zamestnanosti
06G1501- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania -
06G1502opatrenie 1.2
06G16Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
06G1601- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1
06G1602- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2
06G1603- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3
06G1604- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4
06G17Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
06G1701- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1
06G1702- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2
06G18Technická pomoc
06G1801- Technická pomoc - opatrenie 5.1
06G1SOP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR226 948 291
06G1S01- Zamestnanosť
06G1S02- Sociálne začlenenie
06G1S03- Technická pomoc
06G1S04- Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020DMPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06H09Hospodárska mobilizácia MPSVR SR45 189
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09706Príspevky SR do MO - MPSVR SR595 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR05Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika50 000
Gestor:03 Úrad vlády SR
0D40ASK PRES 2016 - MPSVaR SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0HInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR17 204 954
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0H01- Systémy vnútornej správy
0EK0H02- Špecializované systémy
0EK0H03- Podporná infraštruktúra

24 - Ministerstvo kultúry SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu280 159 727
08STvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt218 649 448
Zámer:
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania
kultúrnych služieb.
08S01- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
08S0101- Divadlá a divadelná činnosť
08S0102- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
08S0103- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn
08S0104- Médiá a audiovízia4 939 821
08S0105- Knižnice a knižničná činnosť
08S0106- Múzeá a galérie
08S0107- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
08S0108- Ochrana pamiatkového fondu
08S0109- Literatúra a knižná kultúra
08S010B- Podpora aktivít Matice slovenskej
08S02- Dotačný systém MK SR15 996 097
08S0203- Obnovme si svoj dom
08S0207- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
08S0209- Kultúra znevýhodnených skupín
08S03- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska
08S0303- Rozhlas a televízia Slovenska26 000 000
08S04- Podpora obnovy audiovizuálneho dedičstva a audiovizuálnej kultúry a priemyslu
08S0401- Príspevok Audiovizuálnemu fondu6 779 387
08S0402- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ1 519 992
08S05- Štrukturálne fondy EÚ
08S0504- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva a projekty cezhraničnej spolupráce
08S0505- Generálna oprava šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny
08S06- Podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
08S0601- Príspevok Fondu na podporu umenia20 000 000
08S0602- Osobitný príspevok Fondu na podporu umenia
08S07- Fond na podporu kultúry národnostných menšín
08TTvorba a implementácia politík59 707 623
Zámer:
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych
služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.
Vybrané ciele:
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby
boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.
08T01- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov
08T0101- Koncepčná a riadiaca činnosť
08T0103- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
08T0104- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
08T0105- Projekt informatizácie kultúry
08T0106- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
08T0107- Nákup dopravných prostriedkov
08T0109- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
08T010B- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
08T010C- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
08T010E- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
08T02- Cirkvi a náboženské spoločnosti
08T0201- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí
08T0202- Slovenská katolícka charita
08T0203- Diakonia ECAV
08T0205- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
08T03- Technická pomoc IROP PO 3
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06G0UAktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06H0AHospodárska mobilizácia MK SR2 656
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K06Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0QKoordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0A907Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A911Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MK SR
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AR03Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0D40HSK PRES 2016 - MK SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0IInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR1 800 000
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0I01- Systémy vnútornej správy
0EK0I02- Špecializované systémy
0EK0I03- Podporná infraštruktúra
0EK0I04- ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti

26 - Ministerstvo hospodárstva SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu256 049 889
07KRozvoj priemyslu a podpora podnikania98 170 795
Zámer:
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest
Vybrané ciele:
Podpora riešenia inovačných projektov s výstupmi s vyššou pridanou hodnotou v priemyselných odvetviach SR (vouchre, klastre)
Dosiahnuť úspory energie v zmysle čl. 7 Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR.
07K01- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví
07K0106- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve
07K010F- Podpora útlmu rudného baníctva1 814 820
07K0115- Národný jadrový fond387 600
07K0117- Staré banské diela
07K0118- Tradície a histórie banských činností
07K0119- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav64 845 110
07K011A- Príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn
07K02- Podpora podnikania
07K0202- Administrácia podporných programov a schém
07K0205- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP
07K0208- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off
07K0209- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
07K020D- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
07K0211- Monitoring a výskum MSP
07K0212- www stránka pre MSP
07K0216- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
07K021A- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
07K021C- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR
07K021D- Pomoc MSP na trhu EÚ
07K021E- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu
07K021F- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
07K021G- Podpora startupov
07K021H- Podpora internetovej ekonomiky
07K03- Rozvoj cestovného ruchu
07K030D- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - opatrenie 3.1 OP KaHR
07K030E- Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska - opatrenie 3.2 OP KaHR
07K04- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií
07K0402- Administrácia SARIO
07K0403- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly19 038 361
07K0404- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov
07K07- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions
07K08- Podpora regionálneho rozvoja5 000 000
07K09- Podpora projektu Samsung
07K0D- Energetika
07K0D01- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1 OP KaHR
07K0D02- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP KaHR
07K0D05- Podpora energetickej efektívnosti
07K0E- Inovácie
07K0E01- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR
07K0E02- Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR
07K0E03- Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
07K0E04- Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu
07K0F- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics
07K0G- Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020
07K0G01- Technická pomoc Interreg Europe 2014-2020 - povinný príspevok do spoločného sekretariátu
07K0H- Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
07K0H01- INTERACT III 2014-2020 - povinný národný príspevok
07K0I- Podpora realizácie významnej investície Jaguár Land Rover
07LTvorba a implementácia politík25 522 028
Zámer:
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.
07L02- Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
07L03- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01
07L04- Podpora programov rezortu MH SR
07L05- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
07L07- Európske spotrebiteľské centrum
07L09- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06HHospodárska mobilizácia
Zámer:
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečeniepotrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov aostatných zložiek počas krízovej situácie.
Vybrané ciele:
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR
06H01Hospodárska mobilizácia MH SR1 200 000
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00204MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T01Oficiálna rozvojová pomoc MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
09704Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR1 200 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0CMinisterstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AS03MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike4 300
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D40JSK PRES 2016 - MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EA02Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR127 462 402
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EA0201- Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2
0EA0202- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2
0EA0203- Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3
0EA0204- Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4
0EA0205- Technická pomoc - prioritná os 5
0EJ07Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MH SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR
0EJ0701- Elektronizácia služieb MH SR - 2. fáza
0EK0JInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo hospodárstva SR2 490 364
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0J01- Systémy vnútornej správy
0EK0J02- Špecializované systémy
0EK0J03- Podporná infraštruktúra
0EK0J04- ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov
0EK0J05- Agendový systém - Hospodársky register
0EK0J06- Ekonomický informačný systém SAP

27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu1 100 869 219
08VUDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO2 083 564
Zámer:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Vybrané ciele:
Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku.
08V02- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
08V0201- Špecifické činností v lesnom hospodárstve
08V0202- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
08V0203- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
08V0206- Starostlivosť o národné parky
08V03- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
08V0301- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
08V0302- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
08V0304- Letecké snímanie povrchu terénu pre programy starostlivsti o lesy
08WPOTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN34 693 531
Zámer:
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.
Vybrané ciele:
Pripraviť odborné semináre alebo konferencie v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca, plnenie úloh vyplývajúcich zo
základného komunitárneho práva
08W01- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY
08W0101- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola
08W0102- Potravinový dozor
08W0103- Eradikácia chorôb
08W0104- Kontrola BSE
08W010I- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín
08W010J- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť
08W02- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN
08W0201- Diagnostika a skúšanie potravín
08W03- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
08W0301- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín
08W0302- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny
08W04- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN
08W0401- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva
08W0402- Monitorovanie organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty
090TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK41 355 737
Zámer:
09001- PODPORA PROGRAMOV
0900101- Kontrola a zodpovednoť za programy
0900102- Vzdelávanie
0900105- Zahraničná spolupráca rezortu
0900106- Propagácia rezortu
09002- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM
0900201- Administrácia podporných schém
0900202- Národné podpory
0900208- Štátna pomoc
09003- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK
0900301- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
0900302- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
0900303- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR
09004- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900401- Informatizácia MP SR
09005- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900501- Štatistické zisťovanie
0900502- Informačné listy MP SR
0900503- ISPU SR - databáza IS
09006- POZEMKOVÉ ÚPRAVY
0900601- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva
091PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA3 086 976
Zámer:
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci enviromentálne udržateľný vidiecky ráz.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť na farmách kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o šľachtení a plemenitbe.
09103- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF ( Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)
09105- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA
0910503- Výskum na podporu živočíšnej výroby
0910504- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu
0910505- Výskum na podporu rastlinnej výroby
0910506- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu
0910507- Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby
09106- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
0910601- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat
0910602- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat
0910603- Kontrola strojov a zariadení
092ROZVOJ VIDIEKA124 184
Zámer:
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.
09203- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY
0920301- Múzejná činnosť
0CCSTABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI484 773 946
Zámer:
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín, zvyšujúce konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.
0CC01- I. PILIER SPP
0CC0101- Priame platby 2014-2020
0CC0102- Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 - 2020
0CC03- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
- 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na
0CC0301znalostiach
0CC0302- 3. Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky
0CC0303- 5. Podpora marketingu a spracovania
0CC0304- 7. Technická pomoc
0CDROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020310 340 402
Zámer:
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.
0CD01- 1. Prenos znalostí a informačné akcie
0CD0103- 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
0CD0104- 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
0CD02- 2. Poradenské služby
0CD0203- 2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb
0CD0204- 2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov
0CD03- 4. Investície do hmotného majetku
0CD0305- 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
0CD0306- 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
0CD0307- 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
0CD04- 5. Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
- 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,
0CD0402nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí
0CD05- 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania
0CD0504- 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
0CD0505- 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
0CD0506- 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
0CD06- 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
0CD0605- 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
0CD0606- 7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásm. prístupu a elektronickej verejnej správy
0CD0607- 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania a rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
0CD0608- 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
0CD07- 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
0CD0705- 8.1. Podpora na zalesňovanie / vytváranie zalesnených oblastí
0CD0706- 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
0CD0707- 8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
0CD0708- 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
0CD0709- 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
0CD09- 10. Agroenviromentálno-klimatické opatrenie
0CD0903- 10.1. Platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou
0CD0A- 11. Ekologické poľnohospodárstvo
0CD0A03- 11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva
0CD0A04- 11.2. Platba na udržiavanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva
0CD0B- 12. Platby v rámci sústavy NATURA 2000
0CD0B03- 12.1. Kompenzačné platby na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000
0CD0B04- 12.2. Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000
0CD0C- 13. Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
0CD0C04- 13.1. Kompenzačná platba v horských oblastiach
0CD0C05- 13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam
0CD0C06- 13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami
0CD0D- 14. Dobré životné podmienky zvierat
0CD0D01- 14. Platba na dobré životné podmienky zvierat
0CD0E- 15. Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
0CD0E03- 15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky
0CD0F- 16. Spolupráca
0CD0F06- 16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
0CD0F07- 16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
0CD0F08- 16.3. Spolupráca medzi malými hosp. subjektmi pri organizácii spoločných pracov. procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojova pri rozvoji služieb v oblasti cestov. ruchu / ich uvádzania na trh
0CD0F09- 16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľ.reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkychdodávateľ.reťazcov a miestn.trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte
0CD0G- 17. Riadenie rizík
0CD0H- 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou)
0CD0H05- 19.1. Prípravná podpora
0CD0H06- 19.2. Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
0CD0H07- 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
0CD0H08- 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
0CD0I- 20. Technická pomoc vrátane NSRV
0CD0I03- 20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)
0CD0I04- 20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete
0DVOperačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020221 222 503
Zámer:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.
Vybrané ciele:
Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkýmzlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania ačistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
0DV01- Integrovaný regionálny operačný program
0DV0101- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
0DV0102- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
0DV0103- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
0DV0104- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
0DV0105- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
0DV0106- 6. Technická pomoc
0DV03- Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020
0DV0301- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0302- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
0DV0303- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
0DV0304- 5. Technická pomoc
0DV0309- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
0DV05- Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020
0DV0501- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
0DV0502- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
0DV0503- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
0DV0504- 4. Technická pomoc
0DV06- Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020
0DV0601- 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu
0DV0602- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG
0DV0603- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov
0DV0604- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných katastrof a katastrof
0DV0605- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii
0DV0606- 2.8. Podpora rozvoja zdravia
0DV07- Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
0DV0701- 1. Využívanie inovačného potenciálu
0DV0702- 2. Kvalitné životné prostredie
0DV0703- 3. Rozvoj miestnych iniciatív
0DV0704- 4. Technická pomoc
0DV08- Interreg V-A SK-HU 2014-2020
0DV0801- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0802- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility
0DV0803- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
0DV0804- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
0DV0805- 5. Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00207MP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T04Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR30 323
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H0BHospodárska mobilizácia MPRV SR95 665
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K0HÚlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MP SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0KÚlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0NKoordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MP SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09708Príspevky SR do MO - MPRV SR246 488
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0BMinisterstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika10 500
Gestor:03 Úrad vlády SR
0EK0KInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR2 805 400
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0K01- Systémy vnútornej správy
0EK0K02- Špecializované systémy
0EK0K03- Podporná infraštruktúra
0EK0K04- Servis IACS a AGIS
0EK0K05- Servis ISUF
0EK0K06- Ekonomický informačný systém
0EK0K07- Geografické informačné systémy
0EK0K08- Informačná bezpečnosť
0EK0K09- Elektronický informačný systém na správu dokumentov

29 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu1 176 185 143
017Podpora rozvoja bývania126 653 622
Zámer:
Kvalitné a dostupné bývanie.
Vybrané ciele:
Poskytovať podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
01701- Výstavba a obnova bytového fondu40 000 000
01705- Štátny fond rozvoja bývania25 000 000
01706- Štátna prémia k stavebnému sporeniu25 000 000
01707- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom36 653 622
01709- Náhradné nájomné byty
053Cestná infraštruktúra344 161 845
Zámer:
Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.
05301- Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic
0530101- Správa a prevádzka SSC
0530102- Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS
0530104- Údržba a opravy ciest I. triedy
05302- Cestná sieť - výstavba a obnova
0530201- Výstavba cestnej siete
0530202- Obnova technickej základne údržby ciest
0530208- ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)
0530209- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ
053020A- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII14 050 660
053020B- Projekty CEF
053020C- I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra
053020D- Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy
05303- Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS
0530305- Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)
0530308- Pripravované projekty nového programového obdobia
0530309- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)
053030C- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII97 968 151
053030D- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ
053030E- Projekty CEF
05305- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP
0530501- Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo
0530503- Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)
0530505- Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP127 300 700
0530506- Projekty PPP - D4/R7
0530507- Platba za dostupnosť D4/R7
055Letecká doprava a infraštruktúra1 000 000
Zámer:
Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
05501- Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry
07SŽelezničná doprava536 720 000
Zámer:
Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Vybrané ciele:
Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
07S01- Kombinovaná doprava
07S03- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach218 000 000
07S04- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.
07S0402- Modernizácia mobilného parku ZSSK
07S05- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh272 500 000
07S06- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR
07S0601- Výstavba a obnova železničnej siete
07S060B- Spolufinancovanie TEN -T (50 %)
07S060F- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T
07S060G- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)
07S060H- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII37 900 000
07S060I- Projekty CEF
07TTvorba a implementácia politík147 867 091
Zámer:
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, elektronických komunikácií, poštových služieb, výstavby, bytovej politiky,
cestovného ruchu.
07T01- Riadenie a podpora programov
07T0101- Ústredný orgán - MDV SR
07T0105- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)
07T0109- Program podpory územného rozvoja obcí a miest
07T02- Veda a výskum
07T03- Regulácia a štátny dozor
07T030E- Regulácia v stavebníctve
07T030G- Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy
07T030H- Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb
07T08- Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky
07T0A- Implementácia rezortných politík
0BCRozvoj cestovného ruchu7 653 792
Zámer:
Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Vybrané ciele:
Zvýšenie návštevnosti Slovenska
0BC01- Propagácia cestovného ruchu
0BC03- Dotácie organizáciám cestovného ruchu
0BC04- Investičná pomoc
0BJVodná doprava202 647
Zámer:
Rozvoj a modernizácia vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. OPII, Generálny
program implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).
0BJ01- Rozvoj vodnej dopravy
0BJ02- Projekty CEF
0EBOperačný program Integrovaná infraštruktúra
0EB01- Cestná infraštruktúra
0EB0101- Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
0EB0102- Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
0EB02- Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov
0EB0201- Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
0EB0202- Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
0EB03- Verejná osobná doprava
0EB0301- Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava
0EB04- Infraštruktúra vodnej dopravy
0EB0401- Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
0EB06- Technická pomoc
0EB0601- Prioritná os č. 8 - Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00206MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR5 245
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06E01MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora677 756
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G0HAktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDV SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0H01- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
06G0H02- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
06H0DHospodárska mobilizácia MDV SR1 660 720
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K04Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDV SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09707Príspevky SR do MO - MDV SR792 225
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0AMInisterstvo dopravy a výstavby SR - Protidrogová politika
Gestor:03 Úrad vlády SR
0AS04MDV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0DB03Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDV SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0LInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR8 790 200
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0L01- Systémy vnútornej správy
0EK0L02- Špecializované systémy
0EK0L03- Podporná infraštruktúra
0EK0L04- Jednotný informačný systém v cestnej doprave
0EK0L05- Národný systém dopravných informácií
0EK0L06- IS INFOREG
0EK0L07- Digitálny tachograf
0EK0L08- IS na vydávanie unifikovaných kariet (KKV a ADR)
0EK0L09- Informačný model systému cestnej siete
0EK0L0A- Riečny informačný systém (RIS)
0EK0L0B- Informačný systém na správu katastrálnych dát
0EK0L0C- Informačný systém LS

31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu22 044 125
07UGeodézia, kartografia a kataster11 314 404
Zámer:
Aktualizovanie a vytváranie informácií z odboru geodézie, kartografie a katastra, ich poskytovanie fyzickým a právnickým osobám a spravovanie katastra nehnuteľností.
Vybrané ciele:
Zber a aktualizácia údajov ZB GIS
Zabezpečenie bezpečnej, plynulej a bezporuchovej prevádzky informačného systému geodézie, kartografie a katastra (SGKaK)
Zavedenie elektronických služieb dostupných on-line
Spravovanie informačného systému katastra nehnuteľností
07U01- Kataster nehnuteľností
07U0102- Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
07U02- Usporiadanie pozemkového vlastníctva
07U03- Geodézia a kartografia
07U04- Spolufinancovanie projektov PHARE z FM 2003
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06H0EHospodárska mobilizácia ÚGKaK SR1 700
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0D40NSK PRES 2016 - ÚGKK SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0MInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR10 728 021
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0M01- Systémy vnútornej správy
0EK0M02- Špecializované systémy
0EK0M03- Podporná infraštruktúra
0EK0M04- ZB GIS podpora prevádzky
0EK0M05- ZB GIS rozvoj
0EK0M06- ESKN podpora prevádzky
0EK0M07- Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov
0EK0M08- Digitálny model terénu
0EK0M09- Fotogrametrické stanice a služby podpory
0EK0M0A- Redizajn replikačného a zálohovacieho systému
0EK0M0B- Realizácia aktivít projektu ESKN

32 - Štatistický úrad SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu22 055 568
07VŠtatistické zisťovania17 537 836
Zámer:
Štatistické zisťovania v zmysle Programu štátnych štatistických zisťovaní a programu zisťovania Spoločenstva pre potreby orgánov štátnej správy, domácich a zahraničných subjektov a verejnosti.
07V01- Riadenie štatistických zisťovaní
07V0101- Realizácia štatistických zisťovaní
07V0104- Výskumné a vývojové úlohy
07V010A- SODB
07V02- Podporné činnosti
07V03- Voľby
07V0308- Prezident
07V0309- Európsky parlament
07V030A- VÚC
07V030B- Komunálne voľby
07V030C- NR SR
07V030D- Nové voľby
07V030F- Referendum
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK0NInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Štatistický úrad SR4 517 732
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0N01- Systémy vnútornej správy
0EK0N02- Špecializované systémy
0EK0N03- Podporná infraštruktúra
0EK0N04- Elektronické služby ŠÚ SR
0EK0N05- Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
0EK0N06- SODB - IT
0EK0N07- Voľby - IT

33 - Úrad pre verejné obstarávanie

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu7 547 667
07WVerejné obstarávanie6 597 667
Zámer:
Zvýšenie kvality a transparentnosti verejného obstarávania.
07W02- Verejné obstarávanie - kapitola
07W03- OP Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06G12Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - ÚVO
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1201- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zam. a podnikateľského sektora-ÚVO
0D40CSK PRES 2016 - ÚVO SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0OInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre verejné obstarávanie950 000
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0O01- Systémy vnútornej správy
0EK0O02- Špecializované systémy
0EK0O03- Podporná infraštruktúra
0EK0O04- Informačný systém EVO
0EK0O05- Informačný systém ÚVO

34 - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu4 567 166
0CBÚrad pre reguláciu sieťových odvetví4 567 166
Zámer:
Nediskriminačný a transparentný výkon činností v sieťových odvetviach.
Vybrané ciele:
Splniť plán ročnej činnosti úradu pri dohľade nad dodržiavaním povinností a následnej kontrole prevádzkovateľov sústav a sietí.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK0PInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0P01- Systémy vnútornej správy
0EK0P02- Špecializované systémy
0EK0P03- Podporná infraštruktúra

36 - Úrad jadrového dozoru SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu8 869 259
080Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou7 788 513
Zámer:
Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť, posudzovať a hodnotiť bezpečnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávať povolenia pre prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR v súlade s platnou legislatívou v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.
Vybrané ciele:
V priebehu roka vykonať 150 inšpekcií.
08001- Štátny dozor
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020EÚJD SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T07Oficiálna rozvojová pomoc ÚJD SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H0FHospodárska mobilizácia ÚJD SR500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0970DPríspevky SR do MO - ÚJD SR650 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0D405SK PRES 2016 - ÚJD SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0QInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad jadrového dozoru SR430 246
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0Q01- Systémy vnútornej správy
0EK0Q02- Špecializované systémy
0EK0Q03- Podporná infraštruktúra

37 - Úrad priemyselného vlastníctva SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu3 444 174
081Podpora priemyselného vlastníctva3 008 842
Zámer:
Kvalitné služby priemyselno-právnej ochrany.
Vybrané ciele:
V roku 2018 prihlášku ochrannej známky (v prípadoch bez interakcie a bez nedostatkov zistených úradom) zapísať do registra v lehote 6 mesiacov od podania prihlášky.
Kľúčový cieľ
08101- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva
08102- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva
08103- Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06H0GHospodárska mobilizácia ÚPV SR
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0970BPríspevky SR do MO - ÚPV SR135 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0RInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad priemyselného vlastníctva SR300 332
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0R01- Systémy vnútornej správy
0EK0R02- Špecializované systémy
0EK0R03- Podporná infraštruktúra
0EK0R04- IS Elektronické služby ÚPV SR

38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu5 117 534
082Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie4 929 269
Zámer:
Kvalitný metrologický systém, aktuálne technické normy a manažérstvo kvality ako predpoklad lepšej konkurencieschopnosti slovenských výrobkov.
Vybrané ciele:
Ročne zrealizovať revíziu 6 národných etalónov - ich technický stav, metrologické parametre a personálne zabezpečenie, potvrdenie resp. revidovanie ich hodnôt v CMC tabuľkách
Každoročne zabezpečiť na 100 % sprístupnenie vydaných noriem STN a 100 % prijatých noriem z medzinárodných, európskych a zahraničných normalizačných organizácií v papierovej alebo elektronickej forme.
Vykonať kontroly v oblastiach podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 - 2020.
Metrologická kontrola určených meradiel, metrologický dohľad - autorizované a registrované osoby, používatelia určených meradiel.
08201- Riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu
0820101- Riadenie činnosti úradu
0820103- Štátna politika kvality Slovenskej republiky
0820106- Technická normalizácia
0820107- Skúšobníctvo a európske záležitosti
0820108- Metrológia
08204- Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie
08205- Metrologický dozor a kontrola
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0970CPríspevky SR do MO - ÚNMS SR80 687
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0SInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR107 578
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0S01- Systémy vnútornej správy
0EK0S02- Špecializované systémy
0EK0S03- Podporná infraštruktúra

40 - Protimonopolný úrad SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu2 788 247
084Hospodárska súťaž2 671 247
Zámer:
Ochrana a podpora hospodárskej súťaže.
Vybrané ciele:
Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50 % prípadov z celkového počtu riešených.
Zabezpečiť informovanosť verejnosti v oblasti ochrany súťaže prostredníctvom Súťažného spravodajcu.
Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním administratívnych bariér konkurenčného prostredia.
08401- HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ - riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu
08402- OPTP - projekt refundácia miezd
0840201- Zabezpečenie financovania miezd a odmien koordinátora pomoci
0840202- Zabezpečenie financovania miezd a odmien pre oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK0TInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR117 000
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0T01- Systémy vnútornej správy
0EK0T02- Špecializované systémy
0EK0T03- Podporná infraštruktúra

41 - Národný bezpečnostný úrad

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu9 051 351
0D9Bezpečnosť informácií8 466 513
Zámer:
Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných informácií, zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej bezpečnosti
0D901- Ochrana utajovaných informácií
0D90101- Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií
0D90102- Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií
0D90103- Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií
0D903- Riadenie a podpora programov
0D904- Dôveryhodné služby
0D905- Kybernetická bezpečnosť
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK0UInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Národný bezpečnostný úrad584 838
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0U01- Systémy vnútornej správy
0EK0U02- Špecializované systémy
0EK0U03- Podporná infraštruktúra

42 - Správa štátnych hmotných rezerv SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu9 853 805
086Štátne hmotné rezervy6 836 027
Zámer:
Pripravenosť štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.
08601- Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami
0860101- Hospodárenie s hmotnými rezervami
0860103- Hospodárenie s mobilizačnými zásobami
08603- Riadenie, kontrola a podpora
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020FSŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR5 000
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06E06SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu2 032 867
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06H0HHospodárska mobilizácia SŠHR SR563 655
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0EK0VInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Správa štátnych hmotných rezerv SR416 256
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0V01- Systémy vnútornej správy
0EK0V02- Špecializované systémy
0EK0V03- Podporná infraštruktúra

48 - Všeobecná pokladničná správa

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód
programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu3 056 033 817
06QOchrana základných práv a slobôd1 493 749
Zámer:
Podielať sa na ochrane základných práv a slobôd pri činnosti orgánov verejnej správy.
08HDlhová služba1 151 189 376
Zámer:
Financovanie dlhu centrálnej vlády a krytie potrieb štátneho rozpočtu pri čo možno najnižších nákladoch v súlade s primeraným stupňom rizika.
0A0Ochrana osobných údajov1 152 853
Zámer:
Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť spracúvania osobných údajov.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0D40LSK PRES 2016 - ÚOOÚ SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0WInformačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR52 900
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK0W01- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv
0EK0W02- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR

51 - Slovenská akadémia vied

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu67 102 604
087Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie66 371 353
Zámer:
Prispieť k celkovému zvýšeniu úrovne poznania na Slovensku v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách, zvýšiť účasť na vedeckých projektoch riešených v európskom výskumnom priestore a podieľať sa na generačnej obmene vedeckých pracovníkov uskutočňovaním doktorandského štúdia.
Vybrané ciele:
Dosiahnuť zvýšenie podielu prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vied na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom rozvoji Slovenska.
Dosiahnuť vyšší počet riešených projektov v európskom výskumnom priestore.
Zabezpečiť doktorandské štúdium s cieľom dosiahnuť uplatnenie doktorandov vo vedecko-výskumnej praxi.
08701- Výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode, v technických vedách a ich zabezpečenie
0870101- Výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode
0870102- Výskum a vývoj v technických vedách
08702- Výskum a vývoj v lekárskych, veterinárnych, biologických, ekologických, poľnohospodárskych a chemických vedách a ich zabezpečenie
0870201- Výskum a vývoj v lekárskych vedách
0870202- Výskum a vývoj vo veterinárnych vedách
0870203- Výskum a vývoj v biologických vedách
0870204- Výskum a vývoj v ekologických vedách
0870205- Výskum a vývoj v poľnohospodárskych vedách
0870206- Výskum a vývoj v chemických vedách
08704- Sociálne vedy a humanistika v procese formovania spoločnosti na poznatkovo-informačnej báze a ich zabezpečenie
0870401- Výskum v sociálnych vedách
0870402- Výskum v humanistike
08705- Duchovná a materiálna kultúra Slovenska
0870501- Kognitívno-axiologický výskum v kontexte európskeho kultúrneho dedičstva
0870502- Minulosť a prítomnosť slovenského priestoru z pohľadu historických a archeologických disciplín
08706- Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb
087060J- Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb
08708- Operačný program výskum a vývoj - Slovenská akadémia vied
0870801- Podpora sietí pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce - opatrenie 2.1
0870803- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok - opatrenie 5.1
0870804- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe - opatrenie 2.2
0870807- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji - opatrenie 3.1
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06G0ERozvoj tvorivého potenciálu pracovníkov výskumu a vývoja SAV regiónu BA
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0E01- Zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj tvorivého potenciálu pracovníkov výskumu a vývoja SAV ďalším vzdelávaním, tréningom, špecializáciou, inováciou obsahov a metód
06G0PAktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - SAV
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06K08Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky SAV
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0BŠtátne programy SAV
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0B01- Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
06K0B02- Prognóza rozvoja využívania a techniky (Technology Foresight)
06K0B03- Genomika nádorových, kardiovaskulárnych a prenosných ochorení pre zdravú populáciu ľudí a zvierat
06K0B04- Realizácia vynikajúcich projektov a podpora profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja
06K0GÚlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - SAV
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0RKoordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - SAV
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0UDobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu rezonanciu
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK11Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Slovenská akadémia vied731 251
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK1101- Systémy vnútornej správy
0EK1102- Špecializované systémy
0EK1103- Podporná infraštruktúra

55 - Kancelária Súdnej rady SR

( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018
Kód programuNázov programu
Výdavky spolu za kapitolu780 741
08LOrganizácia súdnictva a postavenie sudcov.752 241
Zámer:
Posilnenie nezávislosti súdnictva.
Vybrané ciele:
O personálnych otázkach sudcov každoročne rozhodovať v termíne do 40 kalendárnych dní.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK12Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Súdnej rady SR28 500
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0EK1201- Systémy vnútornej správy
0EK1202- Špecializované systémy
0EK1203- Podporná infraštruktúra

Príloha č. 5 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

ZÁVAŽNE LIMITY DOTÁCII OBCIAM A VYSSIM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2018

(v eurách)

Bežné výdavkyKapitálové výdavkySpolu
a123
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu1314 295 4145 100 0001 319 395 414
z toho :
Obce
Spolu835 588 6145 100 000840 688 614
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa05 100 0005 100 000
z toho: dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 700 000 2 700 000
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 2 400 000 2 400 000
z toho: Banská Štiavnica 0 700 000 700 000
Bardejov 0 480 000 480 000
Levoča 0 500 000 500 000
Kremnica 0 275 000 275 000
Martin 0 205 000 205 000
Vysoké Tatry 0 150 000 150 000
Spišské Podhradie 0 90 000 90 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce835 588 6140835 588 614
Ministerstvo vnútra SR spolu:828 084 9490828 084 949
z toho:
a) matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 6 779 934 0 6 779 934
b) hlásenie pobytu občanov a registrer obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1 798 000 0 1 798 000
c) register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 356 596 0 356 596
d) regionálne školstvo 813 701641 0 813 701641
e) starostlivosť o životné prostredie 508 078 0 508 078
f) voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4 940 700 0 4 940 700
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu:7 503 66507 503 665
z toho:
a) doprava 285 401 0 285 401
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania bývania 7 218 264 0 7 218 264
Vyššie územné celky
Spolu478 706 8000478 706 800
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky478 706 8000478 706 800
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:478 706 8000478 706 800
z toho:
regionálne školstvo 478 706 800 0 478 706 800

Príloha č. 6 k zákonu č. 333/2017 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2018

(v eurách)

Rezerva vlády SR5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii130 206 017
Spolu136 706 017