Vyhláška č. 316/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Platnosť od 18.12.2017
Účinnosť od 19.12.2017

316

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. decembra 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. Z. a zákona č. 293/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov na informovanie verejnosti.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) druhom bode a v odseku 8 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

3. V § 2 ods. 4 písmeno a) znie:

a) spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. p) zákona a osobitne pre

1. veľké spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. t) zákona,

2. väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. u) zákona vrátane pravidiel pre monitorovanie emisií oxidu uhoľnatého (CO),“.

4. V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:

a) kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva priamym časovo priebežným meraním hodnôt veličín, ktorými je vyjadrená prípustná úroveň znečistenia ovzdušia a súvisiacich meteorologických parametrov na stálych miestach, alebo kontinuálnym vzorkovaním znečisťujúcich látok v ovzduší a ich následným analytickým stanovením,“.

5. V § 2 odsek 11 znie:

(11) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona za kalendárny mesiac sa do 10 dní po jeho uplynutí zasielajú do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňujú údaje podľa prílohy č. 5 bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. a), c), e), f) a kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí.“.

6. § 2 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

(12) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona za kalendárny rok sa do 30 dní po jeho uplynutí zasielajú do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňujú údaje podľa prílohy č. 5 bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. e) a f), bodu 6 písm. a) a b) a kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí.

(13) Na informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona sa v lehote podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona zasiela do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňuje informácia najmenej v rozsahu:

a) názov informácie s údajmi o meranom zariadení, jeho umiestnení, meracom mieste, účele merania, meraných emisných veličinách a časového obdobia, za ktoré sa preukazuje dodržanie emisnej požiadavky,

b) obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,

c) kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí,

d) evidenčné alebo iné obdobné identifikačné číslo informácie,

e) dátum vydania informácie,

f) údaje na titulnej strane a súhrn zo správy o oprávnenom meraní podľa osobitného predpisu9) okrem špecifických značiek podľa § 20 ods. 8 písm. d) zákona, údajov o objednávke a obsahu správy na titulnej strane,

g) upozornenie, že táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

(14) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona je možné zaslať do Národného emisného informačného systému

a) porovnanie výsledkov merania s určenou emisnou požiadavkou vrátane zohľadnenia validovania, ak sa pre dané zariadenie a znečisťujúcu látku validovanie uplatňuje, a to v grafickej podobe s použitím diagramu s časovým prehľadom za posudzované časové obdobie alebo predchádzajúce časové obdobie, ako je to podľa svojho významu pre prehľadnosť informovania verejnosti v závislosti od vyjadrenia emisnej požiadavky účelnejšie,

b) mesačný protokol a ročný protokol podľa prílohy č. 5 bodov 5 a 6 namiesto výsledkov podľa odsekov 11 a 12 a úplnú správu podľa § 20 ods. 8 zákona namiesto informácie podľa odseku 13.

(15) Zaslaním výsledkov kontinuálneho merania alebo diskontinuálneho merania podľa odsekov 8 až 10 a výsledkov a informácie podľa odsekov 11 až 14 nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa stacionárneho zdroja informovať verejnosť o výsledku monitorovania aj iným spôsobom, v inom rozsahu a na inom mieste.“.

7. V § 3 ods. 4 písmená e) a f) znejú:

e) výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje diskontinuálnym meraním na účely preukázania dodržania emisného limitu vyjadreného ako limitný emisný faktor, ak ide o výrobno-prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny súčasne na účel výpočtu množstva emisie a na účel preukázania dodržania emisného limitu,

f) výpočet s použitím hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie, ktoré sa zisťujú diskontinuálnym meraním na účely preukázania dodržania emisného limitu vyjadreného ako hmotnostný tok alebo ako hmotnostná koncentrácia, ak ide o výrobno-prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny súčasne na účel výpočtu množstva emisie a na účel preukázania dodržania emisného limitu,“.

8. V § 3 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Ak nie je v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 určené inak, údaje určené na výpočet množstva emisie podľa odseku 4 písm. d) až f) sa zisťujú

a) jednorazovým meraním, ak ide o občasné zariadenia okrem občasných zariadení podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo ide o mimoriadne oprávnené meranie,

b) periodickým meraním v intervale, ktorý je pre dané zariadenie a znečisťujúcu látku určený na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisného limitu okrem prípadov, ak interval periodického merania údajov určených na zisťovanie a preukazovanie dodržania emisného limitu pre dané zariadenie a znečisťujúcu látku je

1. kratší ako tri roky alebo nie je určený a ide o reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny individuálny hmotnostný tok podľa odseku 4 písm. d); vtedy je interval periodického merania najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky,

2. v jednotlivých potrubiach rôzny a ide o ďalšie periodické meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku podľa odseku 4 písm. d); vtedy sa podľa prílohy č. 2 časti C bodu 12 množstvo emisie z potrubí, ktoré sa v danom roku nemerajú, vypočíta podľa predchádzajúceho periodického merania k hmotnostným tokom, ktoré sa merajú v trojročnom intervale.

(6) Výsledok diskontinuálneho merania podľa odseku 5 sa na výpočet množstva emisie uplatňuje odo dňa vykonania posledného merania v danej sérii meraní na mieste do dňa vykonania nasledujúceho posledného merania na danom mieste. Periodicita vykonávania diskontinuálnych meraní podľa prílohy č. 2 časti D piateho bodu tým nie je dotknutá.“.

9. V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:

(7) Ak ide o diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku podľa odseku 4 písm. d) a v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 nie je určené inak, uplatňujú sa požiadavky na zisťovanie

a) údajov o dodržaní emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere podľa § 6 ods. 5 až 9 vrátane bežnej periódy merania okrem voľby výrobno-prevádzkového režimu,

b) reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu na účel výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 treťom bode až ôsmom bode,

c) hodnôt emisných faktorov a emisných hmotnostných tokov podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmä podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií pre zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov a ich neistôt.12a)

(8) Ak ide o diskontinuálne meranie emisného faktora podľa odseku 4 písm. e), ktorý sa uplatňuje súčasne na účel výpočtu množstva emisie a na účel preukázania dodržania emisného limitu vyjadreného ako limitný emisný faktor a v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 nie je určené inak, uplatňujú sa požiadavky na zisťovanie

a) údajov o dodržaní emisného limitu vyjadreného ako limitný emisný faktor za príslušný časový priemer podľa § 6 ods. 5 až 9,

b) reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia vybraného reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu na účel výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 treťom bode až ôsmom bode,

c) hodnôt emisných faktorov podľa súčasného stavu techniky meraní; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmä podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií pre zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov a ich neistôt.12a)

(9) Ak ide o diskontinuálne meranie hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie podľa odseku 4 písm. f), ktorá sa uplatňuje súčasne na účel výpočtu množstva emisie a na účel preukázania dodržania emisného limitu a v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 nie je určené inak, uplatňujú sa požiadavky na zisťovanie

a) údajov o dodržaní emisného limitu vyjadreného ako hmotnostný tok alebo ako hmotnostná koncentrácia podľa § 6 ods. 5 až 9,

b) reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia vybraného reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu na účel výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 treťom bode až ôsmom bode,

c) hodnôt hmotnostných tokov podľa súčasného stavu techniky meraní; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmä podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií pre zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov a ich neistôt.12a)

(10) Ak ide o diskontinuálne merania údajov podľa odseku 8 alebo odseku 9, ktoré sa uplatňujú súčasne na účel výpočtu množstva emisie a na účel zistenia údajov o dodržaní emisného limitu podľa § 6, § 8 až 11 alebo zistenia údajov o dodržaní určenej technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 12 a počty jednotlivých meraní v jednej sérii meraní alebo periódy trvania jednej série meraní podľa požiadaviek súčasného stavu techniky merania množstva emisie12a) a podľa požiadaviek na zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu podľa § 6 ods. 5 až 9 sú rôzne, uplatňuje sa pre oba účely počet jednotlivých meraní v jednej sérii, ktorý je väčší, alebo perióda jednej série, ktorá je dlhšia, najmenej však tri jednotlivé merania v jednej sérii meraní v každom zvolenom reprezentatívnom výrobno-prevádzkovom režime, alebo perióda jednej série meraní v každom výrobno-prevádzkovom režime musí trvať najmenej 180 minút.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Napríklad STN EN ISO 11771 Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup (ISO 11771: 2010) (83 4512), STN ISO 11222 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie neistoty časového priemeru pri meraniach na zisťovanie kvality ovzdušia (83 5514), STN EN ISO Ochrana ovzdušia. Návod na odhad neistoty merania (ISO 20988: 2007) (83 4102).“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 11 a 12.

10. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Diskontinuálnym meraním sa prvýkrát zistí dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky a splnenie zmenených alebo nových požiadaviek jej dodržania, ak nevyplýva z predchádzajúceho merania podľa odseku 7 písm. c) tretieho bodu a ak osobitný predpis1) alebo povolenie na zmenu neurčuje lehotu a podmienky jej zistenia

a) priebežne v určenom intervale periodického merania, ak ide o interval jeden kalendárny rok alebo kratší; ak periodické meranie v tomto intervale bolo vykonané pred termínom platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, zmenených alebo nových požiadaviek jej dodržania, uvedené sa neuplatňuje a údaje sa prvýkrát zistia v nasledujúcom intervale,

b) najneskôr v nasledujúcom kalendárnom roku po roku platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania dlhší ako kalendárny rok; uvedené neplatí na

1. prípady preukázania dodržiavania podmienok povolenia podľa osobitného predpisu,12b)

2. veľké spaľovacie zariadenia a väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ktoré musia preukázať plnenie novej emisnej požiadavky k ustanovenému termínu zosúladenia,12c)

c) pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného paliva, funkčnej alebo inej obdobnej prevádzkovej skúške, technickej kontrole alebo revízii občasného zariadenia, najneskôr však do šiestich kalendárnych rokov od platnosti zmenenej alebo novej požiadavky; uvedené neplatí pre občasné

1. veľké spaľovacie zariadenia, pre ktoré platí lehota podľa písmena b) prvého bodu,

2. väčšie stredné spaľovacie zariadenia, pre ktoré platí lehota podľa písmena b) druhého bodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

12b) § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12c) § 17 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 315/2017 Z. z.“.

11. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slová „neplatí pre“ vkladajú slová „občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenia,“.

12. V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „spaľovacie zariadenie,“ vkladajú slová „občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 9 ods. 8,“.

13. V § 7 ods. 5 písmeno c) znie:

c) spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 kalibrujú,“.

14. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Spaľovacie zariadenia

(1) Kontinuálnym meraním, ak podľa odseku 2 nie je nahradené periodickým meraním, sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre oxid siričitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, tuhé znečisťujúce látky a pre oxid uhoľnatý, ak ide o

a) veľké spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 100 MW alebo väčší, alebo

b) jednotlivú plynovú turbínu, ktorej menovitý tepelný príkon je 50 MW alebo väčší.

(2) Podľa § 26 ods. 1, odseku 3 písm. l) alebo písm. o) zákona je možné kontinuálne meranie nahradiť periodickým meraním, ak ide o

a) spaľovacie zariadenie, ktorého povolená životnosť je kratšia ako 10 000 prevádzkových hodín,

b) oxid siričitý a tuhé znečisťujúce látky a spaľovanie zemného plynu,

c) oxid siričitý a spaľovanie kvapalného paliva so známym obsahom síry, ak sa dodržanie určeného emisného limitu dosahuje bez odsírenia spalín,

d) oxid siričitý a spaľovanie biomasy, ak sa technickým výpočtom alebo jednorazovým meraním preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny oxidu siričitého počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota určeného emisného limitu.

(3) Ak ide o emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia, podmienky kontinuálneho merania oxidu siričitého sa uplatňujú pre stupeň odsírenia. Súčasne s kontinuálnym meraním hodnôt emisných veličín, ktoré sú potrebné na výpočet stupňa odsírenia, je pravidelne monitorovaný obsah spáliteľnej síry v spaľovanom palive a príslušný okresný úrad alebo správny orgán v integrovanom povolení je informovaný o významných zmenách monitorovaného obsahu síry podľa druhu používaného paliva.

(4) Kontinuálnym meraním sa súčasne s hmotnostnou koncentráciou znečisťujúcich látok zisťujú aj hodnoty obsahu kyslíka, teploty, tlaku a obsahu vodných pár podľa § 7 ods. 2 a 3.

(5) Periodickým meraním, ak podľa § 26 ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo písm. o) zákona nie je povolené jeho nahradenie technickým výpočtom podľa odseku 6, pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie povolený predĺžený interval podľa odseku 8 alebo pre prechodné obdobie v § 16a ustanovené inak, sa zisťujú údaje o dodržaní emisných limitov v odpadových plynoch pre znečisťujúce látky, pre ktoré je ustanovený alebo určený emisný limit podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona a pre oxid uhoľnatý pre všetky spaľovacie zariadenia, najmenej raz za

a) šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon sa rovná alebo je väčší ako

1. 100 MW, ktoré je iné ako plynová turbína a ide o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,

2. 50 MW, ak ide o plynovú turbínu a o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,

3. 50 MW a menší ako 100 MW, ak ide o iné spaľovacie zariadenie ako podľa druhého bodu,

b) kalendárny rok, ak ide o

1. veľké spaľovacie zariadenie na spaľovanie čierneho uhlia alebo hnedého uhlia a meranie hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti,

2. väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW,

c) tri kalendárne roky, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon sa rovná alebo je väčší ako

1. 50 MW a ide o zistenie údajov o dodržaní určených emisných limitov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu, ak sa pri takomto príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje,

2. 50 MW a ide o meranie emisie organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík,

3. 1 MW a menší alebo sa rovná 20 MW,

d) šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný je 0,3 MW alebo väčší a menší ako 1 MW.

(6) Periodické meranie údajov o dodržaní emisného limitu možno nahradiť odborne posúdeným a schváleným technickým výpočtom, ak sa preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením vrátane prihliadnutia na predpoklady podľa § 8 ods. 8 a na požiadavky na alternatívne metódy merania pri technickom výpočte podľa odseku 14 nemôže byť vyššia ako hodnota určeného emisného limitu, ak ide o

a) oxid siričitý,

b) oxidy dusíka a veľké spaľovacie zariadenie alebo o

c) tuhé znečisťujúce látky a spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom menším ako 1 MW a spaľovanie

1. kvapalných palív alebo

2. plynných palív, pre ktoré je určený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky.

(7) Ak ide o súčasné spaľovanie viacerých typov palív v jednom spaľovacom zariadení, uplatňuje sa interval periodického merania podľa odseku 5, ktorý je určený celkovým menovitým tepelným príkonom spaľovacieho zariadenia a typom paliva, ktorého podiel na celkovom menovitom tepelnom príkone spaľovacieho zariadenia je najväčší; ak je podiel tepelných príkonov viacerých typov palív rovnaký, uplatňuje sa kratší interval.

(8) Údaje o dodržaní určených emisných limitov v odpadových plynoch z občasného väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia sa zisťujú periodickým meraním najmenej jedenkrát za päť rokov, ak kratší interval nie je určený v povolení, vždy však po uplynutí nasledujúceho počtu prevádzkových hodín:

a) trojnásobok maximálneho priemerného počtu prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 1 MW alebo väčší a menší alebo rovný 20 MW,

b) maximálny priemerný počet prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW a menší ako 50 MW.

(9) Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 pod podmienkou, že zariadenie začne prevádzku najneskôr 20. decembra 2018 (ďalej len „jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie“), interval periodického merania podľa odseku 8 platí pre také jestvujúce občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého čas prevádzky ako kĺzavý priemer počas obdobia piatich rokov neprekračuje

a) 500 prevádzkových hodín ročne alebo

b) 1 000 prevádzkových hodín ročne, ak pri núdzi alebo mimoriadnych okolnostiach ide o

1. záložnú výrobu elektrickej energie na prepojených ostrovoch pri prerušení hlavnej dodávky elektriny na ostrov alebo

2. občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie používané na výrobu tepla pri výnimočne chladnom počasí.

(10) Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie povolené alebo uvedené do prevádzky po lehotách podľa odseku 9 (ďalej len „nové väčšie stredné spaľovacie zariadenie“), interval periodického merania podľa odseku 8 platí pre také nové občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého čas prevádzky ako kĺzavý priemer počas obdobia troch rokov neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne.

(11) Ak ide o uvádzanie nového väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do prevádzky podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo o uvádzanie väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do prevádzky po jeho zmene podľa § 4 ods. 1 písm. b), prvé merania sa vykonajú do štyroch mesiacov po vydaní povolenia alebo po dátume začatia prevádzky podľa toho, čo nastane neskôr.

(12) Spaľovacie zariadenie musí byť počas každého diskontinuálneho merania prevádzkované v stabilnom režime a zaťažené reprezentatívne a rovnomerne; čas nábehu a čas odstavovania sa v tejto súvislosti do času diskontinuálneho merania nezapočítavajú. Ak ide o viacpalivové spaľovacie zariadenie, meranie sa vykonáva v čase spaľovania paliva alebo zmesi palív, pre ktoré sa pravdepodobne dosiahne najvyššia úroveň emisií, a v čase, ktorý zodpovedá bežným prevádzkovým podmienkam. Podmienky diskontinuálneho merania podľa § 6 ods. 5 až 9 sa v týchto súvislostiach uplatňujú podľa svojho významu.

(13) Zisťovať údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia, aj keď to odsek 1 neustanovuje; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa odseku 4, § 2 ods. 7 až 10, § 3 ods. 3 a ods. 4 písm. c), § 7 ods. 2 až 8 a jeho kontrola podľa § 14 vrátane kontroly prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne a predloženia správy podľa § 4 ods. 8 a 9.

(14) Odbery vzoriek, analýzy príslušných znečisťujúcich látok, merania prevádzkových parametrov a alternatívne metódy merania pri technickom výpočte podľa odseku 6 musia byť založené na metódach, ktoré umožňujú spoľahlivé, reprezentatívne a porovnateľné výsledky; tieto požiadavky spĺňajú metódy, ktoré sú v súlade s harmonizovanými normami. Kvalita automatizovaných meracích systémov emisií sa zabezpečuje a referenčné metódy merania určené na ich kalibráciu sa vykonávajú v súlade s európskymi normami; ak nie sú dostupné európske normy, použijú sa medzinárodné normy, pôvodné slovenské technické normy alebo iné zahraničné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

(15) Všetky výsledky monitorovania emisií sa zaznamenávajú, vedú a spracúvajú tak, že je možné kontrolovať dodržiavanie emisných limitov v súlade s ustanovenými alebo s určenými podmienkami ich dodržiavania podľa § 15 ods. 1 písm. b) a q) zákona. Sledovanie údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie zmien podmienok monitorovania emisií, sa konkretizuje podľa § 15 ods. 2 písm. e); ak dôjde k podstatnej zmene spôsobu prevádzky spaľovacieho zariadenia vrátane zmeny druhu alebo typu používaného paliva, súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu okrem náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona alebo náležitosti ohlásenia podľa osobitného predpisu18) je aj informácia, či podmienky monitorovania podľa vydaného povolenia sú stále aktuálne alebo vyžadujú jeho zmenu.“.

15. V § 10 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

16. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Kontrola automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia

(1) Pre automatizovaný merací systém emisií a pre automatizovaný merací systém kvality ovzdušia (ďalej len „automatizovaný merací systém“) sa vykonáva

a) úplná kontrola,

b) periodická kontrola.

(2) Úplná kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva, ak ide o

a) uvádzanie automatizovaného meracieho systému do prevádzky,

b) zmenu princípu merania,

c) zmenu princípu úpravy vzorky plynu,

d) úplnú obnovu meracích prostriedkov,

e) zistenie nedodržania pracovných charakteristík meracích prostriedkov, ktoré sú určené ako normatívne požiadavky; ak pre nápravné opatrenie nie je potrebná úplná obnova snímača meracieho prostriedku, úplná kontrola sa týka len tej normatívnej požiadavky, ktorá nie je dodržaná,

f) zásadnú zmenu látkového zloženia meraného plynu v dôsledku zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia,

g) automatizovaný merací systém emisií a zabezpečenie kvality druhej úrovne podľa odseku 6 písm. b).

(3) V rámci úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo v povolení nie je určené inak, sa na mieste jeho inštalovania podľa svojho významu

a) vykoná oprávnená kalibrácia25a) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na to určených kalibračných prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku na mieste umožňuje,

b) zistia oprávnenými skúškami

1. normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania pred ich uvedením do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 a podľa odseku 6 písm. a), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,

2. ostatné pracovné charakteristiky a obdobné technické požiadavky ako podľa prvého bodu, ak sú určené v povolení,

3. údaje o dodržaní určených emisných limitov, ak ide o úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií podľa odseku 2 písm. a) a f) a ak súčasne nainštalovaný systém vyhovuje požiadavkám podľa § 7,

4. údaje o správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou, alebo ak takáto nie je, metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 daná skúška správnosti vykonáva,

c) vykoná úplná oprávnená inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia.

(4) V rámci periodickej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo v povolení nie je určené inak, sa na mieste jeho inštalovania vykoná periodická oprávnená

a) kalibrácia25a) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku na mieste umožňuje,

b) skúška

1. normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych technických požiadaviek, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania periodicky po ich uvedení do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa
§ 15 a podľa odseku 6 písm. b), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,

2. ostatných pracovných charakteristík a obdobných technických požiadaviek ako v prvom bode, ktoré sa podľa povolenia zisťujú na mieste inštalovania periodicky po uvedení do trvalej prevádzky,

3. správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou, alebo ak takáto nie je, metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metód a metodík podľa § 15 daná skúška vykonáva,

c) inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia, ktoré sú podľa svojho významu aktuálne pre periodickú kontrolu automatizovaného meracieho systému po uvedení do trvalej prevádzky.

(5) Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou alebo v povolení na to určenou metodikou, ak takáto metodika nie je určená, sa vykonáva v intervale najmenej raz za kalendárny rok, ak

a) osobitný predpis1) neustanovuje inak,

b) kratší interval nie je určený v dokumentácii automatizovaného meracieho systému alebo v povolení alebo

c) v danom roku nie je nahradená úplnou kontrolou podľa odseku 2 písm. b) až g).

(6) Ak v metodike kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 nie je pre oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody daného automatizovaného meracieho systému emisií určené inak alebo požiadavky na oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody nie sú zrejmé, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je v schválenej dokumentácii alebo v povolení určené inak, skúšanie a inšpekcia zhody sa považujú za zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technickej normy vo veci zabezpečovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií16) pre

a) zabezpečenie kvality druhej úrovne, ak ide o úplnú kontrolu,

b) každoročnú funkčnú skúšku, ak ide o periodickú kontrolu; namiesto periodickej kontroly sa najmenej v intervale podľa technickej normy16) vykonáva úplná kontrola v rozsahu, spôsobom a postupmi pre zabezpečenie kvality druhej úrovne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 9 ods. 8 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2017 Z. z.“.

17. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. decembra 2017

(1) Ak ide o jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie a podľa § 9 ods. 6 periodické meranie nie je nahradené technickým výpočtom alebo nie je skrátený interval periodického merania podľa § 6 ods. 4, údaje o dodržaní emisných limitov periodickým meraním sa zisťujú najmenej raz za

a) tri kalendárne roky, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je väčší ako 20 MW a menší ako 50 MW, s platnosťou do 31. decembra 2024,

b) šesť kalendárnych rokov, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je

1. väčší ako 5 MW a menší alebo rovný 15 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a nižším a plynné palivá, s platnosťou do 31. decembra 2024,

2. 1 MW alebo väčší a menší alebo rovný 5 MW, s platnosťou do 31. decembra 2029.

(2) Údaje o dodržaní emisných limitov periodickým meraním sa zisťujú pre zariadenia podľa

a) odseku 1 písm. a) podľa § 9 ods. 5 písm. b) druhého bodu od 1. januára 2025,

b) odseku 1 písm. b) prvého bodu podľa § 9 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2025,

c) odseku 1 písm. b) druhého bodu podľa § 9 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2030.“.

18. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.

19. V prílohe č. 2 časti B pätnástom bode sa za slovo „výduchmi,“ vkladajú slová „alebo podľa povolenia ide o zariadenie, ktoré je prevádzkované sezónne, najviac však 90 dní za kalendárny rok,“.

20. V prílohe č. 2 časti C šiestom bode sa slovo „40-minútovej“ nahrádza slovom „50-minútovej“.

21. V prílohe č. 2 časti D v tabuľke sa vypúšťajú slová „individuálny emisný faktor“.

22. V prílohe č. 4 piatom bode písmeno c) znie:

c) prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky alebo výpočty hmotnostného toku sa vykonajú na základe priemerných hodnôt paralelne meraných stavových a referenčných veličín a objemového prietoku odpadového plynu, časovo zodpovedajúcich jednotlivej priemernej hodnote, ak sa v odôvodnených prípadoch nepostupuje podľa písmena d),“.

23. V prílohe č. 5 piatom bode písm. b) sa slovo „prvého“ nahrádza slovom „štvrtého“.

24. V prílohe č. 7 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhý bod, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2017.


László Sólymos v. r.