Oznámenie č. 309/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Platnosť od 16.12.2017
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2017 v súlade s čl. 8 ods. 1.

309

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
15. februára 2017 bola v Bruseli podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 689 zo 14. júna 2017 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 19. júla 2017. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 13. októbra 2017 v Prahe.

Zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2017 v súlade s čl. 8 ods. 1.


ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČESKOU REPUBLIKOU O SPOLUPRÁCI PRI VZÁJOMNEJ OCHRANE VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si prehlbovať bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany,

potvrdzujúc svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy,

vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej v Bratislave 23. novembra 1992,

berúc na vedomie Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany podpísanú v Ostrave 20. septembra 2013 a Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky podpísanú v Piešťanoch 14. decembra 2011,

rešpektujúc Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944,

sa dohodli takto:

Článok 1

Účel

Účelom tejto zmluvy je vymedzenie základných podmienok pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru zmluvných strán v prípadoch:

1. ak táto ochrana nie je zabezpečovaná v rámci systému medzinárodnej organizácie, ktorej sú obe zmluvné strany členom,

2. dočasnej neschopnosti jednej zmluvnej strany zabezpečovať ochranu svojho vzdušného priestoru.

Článok 2

Vykonávacie orgány

Orgány zmluvných strán, ktoré budú vykonávať túto zmluvu, sú:

v Slovenskej republike: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

v Českej republike: Ministerstvo obrany Českej republiky.

Článok 3

Princípy spolupráce

1) Na žiadosť jednej zmluvnej strany (ďalej len „žiadajúca strana“) môže druhá zmluvná strana (ďalej len „poskytujúca strana“) poskytnúť vojenskú techniku svojich ozbrojených síl vrátane príslušníkov svojich ozbrojených síl, ktorí sú nevyhnutní na použitie tejto techniky (ďalej len „technika“) pri zasahovaní proti objektu, ktorý sa pohybuje vo vzdušnom priestore žiadajúcej strany v rozpore s jej právnym poriadkom (ďalej len „narušiteľ vzdušného priestoru“).

2) Zasahovanie proti narušiteľovi vzdušného priestoru zahŕňa použitie prostriedkov schopných ovplyvniť let narušiteľa vzdušného priestoru prostredníctvom pôsobenia fyzikálnych síl (ďalej len „zbrane“).

3) Spôsob vyžiadania techniky bude dohodnutý medzi vykonávacími orgánmi.

4) Technika poskytujúcej strany bude počas zasahovania proti narušiteľovi vzdušného priestoru pod národným velením žiadajúcej strany.

5) Náklady súvisiace so zásahom proti narušiteľovi vzdušného priestoru bude znášať žiadajúca strana. Podrobnosti budú dohodnuté medzi vykonávacími orgánmi.

6) Vyslanie techniky poskytujúcej strany na územie žiadajúcej strany, ako aj rozmiestnenie ozbrojených síl poskytujúcej strany na území žiadajúcej strany pri vykonávaní tejto zmluvy je možné výhradne na základe súhlasu oboch zmluvných strán a po splnení podmienok ustanovených v ich právnych poriadkoch.

Článok 4

Právne postavenie

1) Zmluvné strany potvrdzujú, že právne postavenie príslušníkov ozbrojených síl poskytujúcej strany sa bude riadiť ustanoveniami Zmluvy medzi zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy týkajúcej sa statusu ich ozbrojených síl, uzavretej v Londýne 19. júna 1951, ak nie je touto zmluvou stanovené inak.

2) Použitie zbraní podľa článku 3 odseku 2 zmluvy príslušníkmi ozbrojených síl poskytujúcej strany je zmluvnými stranami povolené v rámci výkonu ich služobných povinností na pokyn žiadajúcej strany. Prípadné trestné činy príslušníkov ozbrojených síl poskytujúcej strany vyplývajúce z takéhoto konania alebo opomenutia budú riešené vo výlučnej trestnej jurisdikcii poskytujúcej strany.

3) Za náhradu škody spôsobenú príslušníkom ozbrojených síl poskytujúcej strany v súvislosti so zasahovaním proti narušiteľovi vzdušného priestoru zodpovedá v plnom rozsahu žiadajúca strana.

Článok 5

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať osobné údaje príslušníkov ozbrojených síl obidvoch zmluvných strán a ďalších osôb konajúcich za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, ktoré sa budú podieľať na zasahovaní proti narušiteľovi vzdušného priestoru v súlade s touto zmluvou, a tieto údaje neposkytovať tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Nároky tretích strán

1) Nároky tretích strán uplatnené v súvislosti s použitím zbraní podľa článku 3 odseku 2 tejto zmluvy bude vysporiadavať žiadajúca strana.

2) Zmluvné strany budú úzko spolupracovať pri vysporiadaní nárokov tretích strán uplatnených v súvislosti s použitím zbraní podľa článku 3 odseku 2 tejto zmluvy.

Článok 7

Riešenie sporov

Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto zmluvy budú riešené výhradne rokovaním.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.

2) Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomnou formou zmenená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

3) Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať. Platnosť zmluvy skončí šesť mesiacov po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy splnia záväzky, ktoré vznikli počas jej platnosti, obsiahnuté v článkoch 5 (Ochrana osobných údajov) a 6 (Nároky tretích strán).

Dané v Bruseli dňa 15. februára 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.


Za Slovenskú republiku:Za Českú republiku:
Peter Gajdoš v. r.Martin Stropnický v. r.