Redakčné oznámenie č. 299/2017 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 07.12.2017
Účinnosť od 07.12.2017

299

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. VI novelizačnom bode 5 slová: „Poznámky pod čiarou k odkazom 93ab až 93ade znejú:“ majú správne znieť: „Poznámky pod čiarou k odkazom 93adb až 93ade znejú:“, označenie odkazu „93ae)“ má správne znieť „93ade)“ a v novelizačnom bode 6 novelizačná inštrukcia má správne znieť: „Za § 293ea sa vkladá § 293eb, ktorý vrátane nadpisu znie:“.