Zákon č. 293/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 29.11.2017
Účinnosť od 20.05.2018

293

ZÁKON

zo 17. októbra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie:

b) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom,2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 písm. h) sa slová „mobilné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3)“ nahrádzajú slovami „prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 2 písm. i) sa slová „stacionárne zariadenie alebo mobilné zariadenie,“ nahrádzajú slovami „stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie,“.

4. V § 2 písm. j) sa za slová „spaľovacieho procesu“ vkladá čiarka a slová „alebo spoluspaľovacieho procesu“.

5. V § 2 písmeno k) znie:

k) dokumentáciou dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to

1. dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona,

2. súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja podľa § 15,

3. projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a)

4. dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného meracieho systému,

5. dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. V § 2 písmeno r) znie:

r) nízkoemisnou zónou územie obce, časti obce alebo mestskej časti,3b) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.

7. § 2 sa dopĺňa písmenami t) až x), ktoré znejú:

t) veľkým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

u) väčším stredným spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); väčším stredným spaľovacím zariadením je tiež zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak nejde o veľké spaľovacie zariadenie,

v) zariadením používajúcim organické rozpúšťadlo technologický celok, v ktorom sa vykonávajú ustanovené činnosti, pri ktorých sa používa organické rozpúšťadlo vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

w) organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka, halogénu, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,

x) druhotným palivom palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 3, pričom dosiahlo stav konca odpadu podľa ustanovených požiadaviek osobitného predpisu.3c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie:

3c) § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovom „objekt“ vypúšťa čiarka a slovo „zariadenie“ a slovo „zariadení“ sa nahrádza slovami „častí, súčastí“.

9. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Zariadenie stacionárneho zdroja je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Členenie zariadení stacionárneho zdroja a ich vymedzenie je ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a). Zariadenia stacionárneho zdroja sa podľa dátumu povolenia a dátumu uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia.“.

10. V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: „Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia a určujú ju“.

11. V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „do ovzdušia zo“ vkladá slovo „zariadenia“.

12. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a) určujú z hľadiska ochrany ovzdušia minimálne požiadavky na prevádzku zariadení stacionárnych zdrojov. Požiadavky na uplatnenie emisných limitov podľa úrovne znečisťovania zodpovedajúcej najlepšej dostupnej technike5) pre zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) tým nie sú dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) § 2 písm. o) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5a) § 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. “.

13. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak pre znečisťujúcu látku nie je určený emisný limit individuálne v súhlase podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. a), uplatňuje sa špecifický emisný limit, ktorý je ustanovený pre vybrané technológie. Ak špecifický emisný limit pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie je ustanovený, platí všeobecný emisný limit. Pre znečisťujúcu látku, ktorá sa nenachádza v zozname znečisťujúcich látok ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), možno určiť emisný limit po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

14. § 5 až 13 vrátane nadpisov znejú:

㤠5

Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia

(1) Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť kvalitu ovzdušia v miestach, kde kvalita ovzdušia nie je dobrá.

(2) Úroveň znečistenia ovzdušia je koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom povrchu v určitom čase.

(3) Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia vyjadruje

a) limitná hodnota a početnosť jej prekročení,

b) medza tolerancie a početnosť jej prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie,

c) kritická úroveň,

d) cieľová hodnota,

e) dlhodobý cieľ,

f) indikátor priemernej expozície,

g) národný cieľ zníženia expozície,

h) záväzok zníženia koncentrácie expozície,

i) depozičný limit.

(4) Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota.

(5) Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

(6) Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená, v určenom čase a v súlade s ustanovenými podmienkami. V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.

(7) Prekročenie limitnej hodnoty spôsobené príspevkom emisií z prírodných zdrojov sa nepovažuje za prekročenie limitnej hodnoty podľa tohto zákona. Príspevkom z prírodných zdrojov sú emisie znečisťujúcich látok z prírodných udalostí, ktorými sú sopečná erupcia, seizmická činnosť, geotermálna aktivita, prírodný požiar, silný vietor, morský aerosól, atmosférická odchýlka alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí; za príspevok z prírodného zdroja sa nepovažujú emisie z ľudskej činnosti bez zreteľa na to, či boli vyvolané zámerne alebo sprostredkovane.

(8) Pri prekročení limitnej hodnoty spôsobenej príspevkom emisií z prírodného zdroja okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou vypracuje odôvodnenie, v ktorom poskytne dôkaz, že ide o prípad podľa odseku 7 a doručí ho ministerstvu do dvoch mesiacov odo dňa, kedy k tejto situácii došlo.

(9) Ministerstvo zasiela Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) v roku nasledujúcom po hodnotenom roku zoznam aglomerácií a zón, v ktorých je možné prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku pripísať príspevkom z prírodných zdrojov, informáciu o koncentráciách znečisťujúcej látky a zdrojoch jej emisií a dôkaz, že prekročenia limitných hodnôt možno pripísať príspevkom z prírodných zdrojov.

(10) Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí; kritická úroveň je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý a oxid dusičitý.

(11) Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.

(12) Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia; dlhodobý cieľ je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón.).

(13) Depozičným limitom je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.

(14) Celkovou depozíciou je súhrnné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti a v danom čase.

(15) Indikátorom priemernej expozície pre častice PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b); používa sa na výpočet národného cieľa zníženia expozície a záväzku zníženia koncentrácie expozície.

(16) Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 určený na rok 2015 nesmie presiahnuť záväzok zníženia koncentrácie expozície ustanovený vykonávacím predpisom podľa 33 písm. b).

(17) Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(18) Národným cieľom zníženia expozície pre častice PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné.

§ 6

Hodnotenie kvality ovzdušia

(1) Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

(2) Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje ministerstvom poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len „poverená organizácia“).

(4) Zónou je vymedzená časť územia Slovenskej republiky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

(5) Aglomeráciou je husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(6) Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty a pre prekurzory ozónu spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. d). Prekurzorom ozónu je látka, ktorá prispieva k tvorbe prízemného ozónu.

(7) Hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa vykonáva podľa požiadaviek, kritérií a metód ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. e), ktorými sú

a) horné medze a dolné medze na hodnotenie,

b) požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok,

c) kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok,

d) ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia,

e) referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok vrátane merania vybraných prekurzorov ozónu v ovzduší a referenčné metódy kalibrácie prístrojov,

f) požiadavky na merania prekurzorov ozónu,

g) referenčné metódy merania celkovej depozície vybraných znečisťujúcich látok,

h) referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.

(8) Hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.

(9) Dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu.

(10) Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva

a) stálym meraním v aglomeráciách a zónach,

1. kde je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

2. ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, kde je úroveň znečistenia ovzdušia medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia; stále meranie môže byť doplnené modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia,

3. ak ide o ozón, kde počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov prekročili koncentrácie ozónu ustanovené dlhodobé ciele; ak je k dispozícii menej údajov ako za päť rokov, môže poverená organizácia na účely zistenia, či došlo k prekročeniu dlhodobých cieľov, kombinovať výsledky periodických meraní uskutočnených v čase a v mieste najvyššej pravdepodobnej úrovne znečistenia s výsledkami z emisných inventúr a modelovania,

b) kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je

1. rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

2. v reprezentatívnom časovom období medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,

c) modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.

(11) V zónach, kde sa vykonávajú stále merania podľa odseku 10 písm. a), môže byť hodnotenie doplnené modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia.

(12) V zónach a aglomeráciách, kde nie sú vykonávané stále reprezentatívne merania úrovne znečistenia ovzdušia pre znečisťujúcu látku, ktorá má ustanovenú limitnú hodnotu, poverená organizácia vykonáva sériu reprezentatívnych hodnotení (meraní) alebo odhadov potrebných na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.

(13) Spôsob hodnotenia kvality ovzdušia preskúma poverená organizácia vždy, ak dôjde k významným zmenám v činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok, najmenej však raz za päť rokov.

(14) Zaradenie aglomerácií a zón do skupín podľa dodržiavania limitných hodnôt a cieľových hodnôt prehodnotí poverená organizácia každoročne. Zoznam jednotlivých skupín aglomerácií a zón uverejní poverená organizácia na svojom webovom sídle.

§ 7

Meranie úrovne znečistenia ovzdušia

(1) Poverená organizácia

a) v aglomeráciách a v zónach, kde úroveň znečistenia ovzdušia je vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

1. zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na stále merania úrovne znečistenia ovzdušia,

2. zabezpečuje meranie koncentrácií ozónu a vybraných prekurzorov ozónu,

b) monitoruje spolu s benzo(a)pyrénom v ovzduší aj iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na obmedzenom množstve meracích miest, najmä benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenzo(a,h)antracén,

c) zriadi najmenej jednu meraciu stanicu na vidieckom pozaďovom mieste mimo významných zdrojov na hodnotenie úrovne znečistenia časticami PM2,5 na účely poskytovania informácií o celkovej hmotnostnej koncentrácii častíc PM2,5 a ich chemickom zložení na základe ročného priemeru, postup upravuje odsek 4,

d) zriadi na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky, ak ide o arzén, kadmium, nikel, celkovú plynnú ortuť, benzo(a)pyrén a iné polycyklické aromatické uhľovodíky uvedené v písmene b), bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia najmenej

1. jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie ich koncentrácie,

2. jedno vzorkovacie miesto na meranie celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok; postup upravuje odsek 5,

e) využíva výsledky meraní vykonávaných úradom verejného zdravotníctva, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,6) prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a inými právnickými osobami, ak ide o reprezentatívne výsledky,

f) určuje umiestnenie a počet vzorkovacích miest podľa ustanovených kritérií, po prerokovaní s okresným úradom v sídle kraja.

(2) Počet vzorkovacích miest môže byť znížený len v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. e). Ak sú jediným zdrojom informácií na hodnotenie kvality ovzdušia stále merania, nesmie byť počet vzorkovacích miest menší ako ustanovený najnižší počet vzorkovacích miest.

(3) Monitorovacie miesta pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 1 písm. b) sa umiestnia spolu so vzorkovacími miestami pre benzo(a)pyrén. Monitorovacie miesta sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.

(4) Poverená organizácia koordinuje monitorovanie podľa odseku 1 písm. c) so stratégiou monitorovania a v súlade s meraniami Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP), ak je to vhodné. V záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia môže poverená organizácia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie. Jedno vzorkovacie miesto sa umiestni na 100 000 km2.

(5) Poverená organizácia môže pre monitorovanie znečisťujúcich látok podľa odseku 1
písm. d) v záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie. Vzorkovacie miesta pre uvedené znečisťujúce látky sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.

§ 8

Oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia

(1) Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je

a) oblasť riadenia kvality ovzdušia,

b) oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,

c) národný park,7)

d) chránená krajinná oblasť,8)

e) kúpeľné miesto.9)

(2) Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená

a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená,

b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo

c) cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.

(3) Okresný úrad v sídle kraja, na základe návrhu poverenej organizácie vychádzajúceho z hodnotenia kvality ovzdušia, vyhlási a vymedzí oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

(4) Ministerstvo každoročne zverejní aktuálny zoznam oblastí podľa odseku 1 písm. a) a b) na svojom webovom sídle.

§ 9

Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia

(1) Okresný úrad v záujme dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže

a) v súhlasoch podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 určiť prísnejšie emisné limity,

1. ako sú ustanovené vykonávacím predpisom, aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia zodpovedali emisnej úrovni najlepšej dostupnej techniky,5) pričom sa prihliada na ekonomické náklady v porovnaní s environmentálnym prínosom,

2. pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, v porovnaní s ustanovenými emisnými limitmi, ak sa preukáže, že v konkrétnej oblasti riadenia kvality ovzdušia by uplatnenie prísnejších emisných limitov na tento druh zariadení významne prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia; pri tom sa zohľadnia výsledky výmeny informácií zverejnené Komisiou,

b) vo vyjadreniach podľa § 31 ods. 8, ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach podľa osobitného predpisu,5a) určiť prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sa dajú dosiahnuť pomocou najlepších dostupných techník,

c) určiť v akčnom pláne podľa § 11 podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov tak, aby sa vytvorili technické možnosti na ich reguláciu v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia v danej oblasti.

(2) V aglomeráciách a v zónach alebo v ich častiach s dobrou kvalitou ovzdušia okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad zabezpečujú prostredníctvom primeraných opatrení udržanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom10) a vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

(3) S cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy môže obec všeobecne záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám

a) na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,

b) určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,

c) podľa odseku 7,

d) s povolením dočasného vjazdu alebo povolením trvalého vjazdu podľa odseku 8; doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti motorového vozidla na viditeľnom mieste pre kontrolné orgány alebo

e) podľa odseku 9.

(4) Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,10a) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

(5) Emisné plakety v Slovenskej republike sú vydávané spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.10b)

(6) Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu ako cestného správneho orgánu.10c)

(7) Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny bez splnenia podmienok podľa odseku 3, je uvedený v prílohe č. 1a bod I.

(8) Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd, je uvedený v prílohe 1a bod II.

(9) Obec môže všeobecne záväzným nariadením povoliť vjazd cestných motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ10d) má na území nízkoemisnej zóny pobyt.

(10) V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí

a) územie obce alebo jej časti vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,

b) najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla,

c) podrobnosti o povolení dočasného vjazdu a povolení trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

d) vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie.

(11) Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení nízkoemisnej zóny nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako 12 mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

(12) Nízkoemisná zóna sa vyznačí dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.10c)

(13) Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susedných štátov.

(14) Ministerstvo na základe zistenia, že prekročenie limitnej hodnoty, vrátane príslušnej medze tolerancie, ak je ustanovená, cieľovej hodnoty, dlhodobého cieľa, informačného alebo výstražného prahu v Slovenskej republike je vyvolané významným znečisťovaním ovzdušia v susednom štáte, navrhne rokovanie so zodpovednými orgánmi tohto štátu na odstránenie alebo zmiernenie tohto prekročenia; ak ide o členský štát Európskej únie, prizve ministerstvo na rokovanie aj Komisiu.

(15) Ak záverom rokovania podľa odseku 14 je dohoda o vypracovaní spoločného alebo koordinovaného programu podľa § 10 alebo spoločného akčného plánu podľa § 11, ktorý sa bude vzťahovať na susedné zóny v členských štátoch Európskej únie, vypracuje ich príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného štátu.

(16) Pri vypracúvaní opatrení spoločného alebo koordinovaného programu alebo spoločného akčného plánu podľa odseku 15 a pri poskytovaní informácií verejnosti podľa § 13 ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja podľa potreby spolupracujú s tretími krajinami, najmä kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie.

§ 10

Program a integrovaný program

(1) Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v určenom čase.

(2) Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program.

(3) Okresný úrad v sídle kraja

a) v programe alebo integrovanom programe určí

1. merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo,

2. v oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, nákladovo efektívne opatrenia na ich dosiahnutie, ak sú uskutočniteľné,

b) môže do programu alebo integrovaného programu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch a aj osobitné opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,

c) preskúma program alebo integrovaný program každé tri roky; ak je potrebné prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v danej oblasti, aktualizuje ho.

(4) Opatrenia v programoch

a) musia byť v súlade s § 9 ods. 9 a,

b) musia byť v čo najväčšom rozsahu v súlade s programom na znižovanie emisií podľa § 4 ods. 9 a prechodným národným programom podľa § 15a ods. 1 písm. a),

c) môžu zahŕňať aj opatrenia podľa § 9 ods. 1.

(5) Okresný úrad v sídle kraja vydá program alebo integrovaný program najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia zoznamu vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia.

(6) Program obsahuje

a) názov okresného úradu v sídle kraja, ktorý program vydal,

b) informácie o lokalizácii znečistenia ovzdušia,

c) všeobecné informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,

d) údaje o orgánoch a osobách zodpovedných za realizáciu programu,

e) informácie o povahe a hodnotení znečistenia ovzdušia,

f) informácie o pôvode znečistenia ovzdušia vrátane zoznamu zdrojov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia v danej lokalite,

g) informácie o analýze situácie,

h) informácie a podrobnosti o opatreniach, ktoré už boli zrealizované na zlepšenie kvality ovzdušia,

i) informácie a podrobnosti o plánovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia aj termínoch ich realizácie.

(7) Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program alebo integrovaný program po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľmi zdrojov, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi.11) Ak na prekračovaní limitnej hodnoty a cieľovej hodnoty má významný podiel cestná doprava a pozemné komunikácie, okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v súčinnosti s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a so správcami pozemných komunikácií.12)

(8) Okresný úrad v sídle kraja je povinný zverejniť na 30 dní na svojom webovom sídle a obvyklým spôsobom informáciu o vypracovaní návrhu programu alebo integrovaného programu a informáciu o tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť dotknutého územia.

(9) Verejnosť má právo podať písomné pripomienky okresnému úradu v sídle kraja v lehote podľa odseku 8.

(10) Okresný úrad v sídle kraja je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 8 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(11) Okresný úrad v sídle kraja vydáva program jeho zverejnením na svojom webovom sídle. Súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch prijatia programu a informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave.

(12) Ak limitné hodnoty častíc PM10 boli prekročené v dôsledku opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo po solení ciest, program nie je potrebné vypracovať. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o určení takejto oblasti za oblasť riadenia kvality ovzdušia pre prekročenie limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest. Okresný úrad v sídle kraja najneskôr do 30 dní od konca roku, v ktorom k prekročeniu v dôsledku opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo po solení ciest došlo, informuje ministerstvo o určení takejto oblasti a súčasne poskytne informácie o koncentráciách častíc PM10, ich zdrojoch a predloží potrebné dôkazy o tom, že všetky prekročenia limitných hodnôt sú spôsobené opätovným rozptylom častíc PM10 a že sa podnikli primerané opatrenia na zníženie ich koncentrácií.

(13) Ministerstvo zasiela Komisii vydané programy bezodkladne, najneskôr však dva roky po skončení roku, v ktorom sa zistilo prvé prekročenie limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt.

(14) Ministerstvo zasiela Komisii zoznam aglomerácií a zón za hodnotený rok, v ktorých je možné prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku pripísať príspevkom z prírodných zdrojov, informáciu o koncentráciách znečisťujúcej látky a zdrojoch jej emisií a dôkaz, že prekročenia limitných hodnôt možno pripísať príspevkom z prírodných zdrojov.

(15) Ministerstvo zasiela Komisii zoznamy všetkých aglomerácií, zón alebo ich častí spolu s informáciami o koncentráciách častíc PM10 a ich zdrojoch v oblastiach podľa § 5 ods. 8 aj s dôkazmi o tom, že všetky prekročenia vznikli v dôsledku opätovného rozptylu častíc PM10 a že na zníženie týchto koncentrácií sa podnikli primerané opatrenia.

§ 11

Akčný plán

(1) Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu, limitnú hodnotu vrátane príslušnej medze tolerancie, v období jej platnosti, alebo cieľovú hodnotu okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán v spolupráci so subjektmi podľa § 10 ods. 7.

(2) Akčný plán obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku prekročenia podľa odseku 1 a na obmedzenie trvania tohto stavu.

(3) Okresný úrad v sídle kraja

a) môže v akčnom pláne v závislosti od konkrétneho prípadu a podielu zdrojov na znečistení v danom území, ustanoviť opatrenia

1. na regulovanie činností a obmedzenie prevádzky stacionárnych zdrojov,

2. čistenia komunikácií,

3. na regulovanie, obmedzenie alebo na zastavenie automobilovej dopravy v nevyhnutných prípadoch,

4. na regulovanie činností emitujúcich tuhé znečisťujúce látky,

5. osobitne zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,

b) môže ustanoviť pri znečistení ovzdušia ozónom špecifické opatrenia podľa písmena a) prvého, tretieho a štvrtého bodu na znečisťujúce látky, ktoré môžu prispievať k tvorbe ozónu, ak existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia výstražného prahu pre ozón, obmedzenie jeho trvania alebo veľkosti jeho prekročenia; ak taký potenciál neexistuje, uplatňuje sa len ozónový smogový varovný systém,

c) preskúma akčný plán každé tri roky; ak treba prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zníženie rizika prekročenia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt v danej oblasti, aktualizuje ho.

(4) Pri riziku podľa odseku 1 okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou vyhlási a riadi uplatňovanie opatrení z akčného plánu.

(5) Okresný úrad v sídle kraja vydá akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení na svojom webovom sídle.

§ 12

Smogový varovný systém

(1) Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií.

(2) Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým, oxidom dusičitým alebo troposférickým ozónom prekročí prahovú hodnotu pre niektorú z uvedených znečisťujúcich látok za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b). Prekročenie výstražného prahu sa považuje za závažnú smogovú situáciu.

(3) Smogová situácia trvá, ak sa nezmenil stav a podmienky podľa odseku 2.

(4) Pominutie smogovej situácie nastáva, ak sa znečistenie ovzdušia zníži tak, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky podľa odseku 2 neprekračuje prahovú hodnotu za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(5) Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre častice PM10 a ozón.

(6) Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.

(7) Smogový varovný systém prevádzkuje poverená organizácia v rámci varovného systému kvality ovzdušia.12a)

(8) Ak nastane situácia podľa odseku 2 alebo odseku 4, poverená organizácia

a) vydá do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie podľa aktuálneho stavu

1. oznámenie o vzniku smogovej situácie,

2. výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,

3. oznámenie o pretrvávaní smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania oznámenia o vzniku smogovej situácie,

4. oznámenie o pretrvávaní závažnej smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

5. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

6. oznámenie o pominutí smogovej situácie,

b) bezodkladne informuje o situácii podľa písmena a) prostredníctvom štátnej meteorologickej služby

1. ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,12b) ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady, obce, ktoré môžu byť dotknuté oznámením alebo výstrahou podľa písmena a), úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle dotknutého kraja,

2. Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),

3. verejnoprávne médiá,

4. verejnosť, prostredníctvom svojho webového sídla.

(9) Oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) predchádza vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia na najbližšie obdobie. Podkladom pre vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia sú:

a) údaje o znečistení ovzdušia získané z monitorovacej siete podľa § 7 ods. 1,

b) meteorologické predpovede.

(10) K oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) sa poskytujú informácie podľa § 33 písm. b) vrátane odporúčania na ochranu zdravia ľudí vypracovaného úradom verejného zdravotníctva.

(11) Dotknutá obec je povinná informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii od poverenej organizácie. Obec je povinná zverejniť informáciu v nezmenenom znení na všetkých jej dostupných komunikačných zdrojoch, ktorými sú najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas a internetová stránka obce.

(12) Prevádzkovateľ verejnoprávneho média je povinný

a) uverejniť oznámenie alebo výstrahu podľa odseku 8 písm. a) vrátane informácii podľa odseku 10 do dvoch hodín od ich doručenia; uverejnenie oznámenia alebo výstrahy nezakladá žiaden nárok na odmenu za splnenie povinnosti a ani úhradu nákladov vynaložených na uverejnenie,

b) ak aktuálna smogová situácia pretrváva, pravidelne najmenej dvakrát denne oznámiť pretrvávanie smogovej situácie vrátane informácií podľa odseku 10; najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine.

(13) Ak dôjde k prekročeniu informačného prahu alebo k prekročeniu výstražného prahu v aglomeráciách alebo v zónach v blízkosti štátnych hraníc, ministerstvo čo najskôr poskytne informácie o tejto skutočnosti príslušným orgánom dotknutých susedných členských štátov Európskej únie.

§ 13

Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia

(1) Poverená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle

a) aktuálne informácie o úrovni znečistenia ovzdušia,

b) informácie o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a polycyklických aromatických uhľovodíkov podľa § 7 ods. 1 písm. b),

c) každoročne správy o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike; správa o hodnotení kvality ovzdušia sa zverejní najneskôr do konca októbra roku nasledujúceho po roku, ktorý sa hodnotí,

d) každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na znečisťovaní ovzdušia za územie Slovenskej republiky.

(2) Informácie o úrovni znečistenia ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) sa aktualizujú, ak ide o

a) denné hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, častice PM10, ozón a oxid uhoľnatý, najmenej raz za deň,

b) hodinové hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ozónu v hodinových intervaloch, ak je to možné,

c) olovo a benzén a koncentrácie uvedené ako priemerná mesačná hodnota za posledných 12 mesiacov, najmenej raz za tri mesiace, a ak je to možné, raz za mesiac.

(3) Okresný úrad v sídle kraja zverejňuje na svojom webovom sídle

a) každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia za územie daného kraja,

b) programy na zlepšenie kvality ovzdušia,

c) akčné plány,

d) aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok.

(4) Informovanie verejnosti počas smogovej situácie sa vykonáva podľa § 12 ods. 8 písm. b) štvrtého bodu a odsekov 11 a 12.

(5) Informácie o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti, musia

a) obsahovať podrobnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. c),

b) byť jasné, zrozumiteľné a verejne prístupné,

c) byť sprístupnené bezplatne prostredníctvom akéhokoľvek prístupného média vrátane internetu alebo iného telekomunikačného prostriedku, pričom sa zohľadnia ustanovenia osobitného predpisu.12c)

Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 10a až 12c znejú:

7) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

10a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení.

10b) § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10c) § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

10d) § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

12a) § 5 ods. 1 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.

12b) § 12 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

12c) Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.“.

15. V § 14 ods. 3 sa za slovo „spotrebiteľom“ vkladá čiarka a slová „do Národného emisného informačného systému“.

16. V § 14 ods. 4 sa slová „Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)“ nahrádzajú slovom „inšpekcii“.

17. V § 15 ods. 1 písm. e ) sa za slovo „oznamovať“ vkladá slovo „elektronicky“.

18. V § 15 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „a prevádzkovať ich“.

19. V § 15 ods. 1 písm. t) sa za slovo „formáte“ vkladajú slová „na účel hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa § 7 ods. 1 písm. e)“.

20. V § 15 ods. 1 písm. v), x) a y) a v § 15a sa slová „spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „veľké spaľovacie zariadenia“.

21. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ad) až ah), ktoré znejú:

ad) prijať bezodkladne opatrenia na zosúladenie s emisnými limitmi, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia a väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré prekračuje emisný limit podľa písmena b) a vykonať ich v čo najkratšom čase,

ae) oznámiť bezodkladne orgánu ochrany ovzdušia prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry z dôvodu vážneho nedostatku paliva alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie, a prevádzkovať toto zariadenie v súlade s lehotou ustanovenou vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

af) plniť podmienky uplatňovania predmetného opatrenia, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie zaradené do niektorého z prechodných opatrení podľa § 15b ods. 1, a preukazovať ich spôsobom, v rozsahu a v lehotách ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 33 písm. a),

ag) viesť záznamy pri využívaní sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií o jeho účinnej a nepretržitej prevádzke, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie, podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. h),

ah) zasielať elektronicky výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o výsledku oprávneného merania údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania do Národného emisného informačného systému na účel informovania verejnosti v lehote podľa osobitného predpisu16b) v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. i) alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webovej stránky, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre informačný systém a verejnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z. z.“.

22. Nadpis § 15a znie: „Prechodné opatrenia pre veľké spaľovacie zariadenia“.

23. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15b

Prechodné opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

(1) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom
5 MW a viac, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), možno na základe žiadosti prevádzkovateľa uplatniť do 1. januára 2030 tieto prechodné opatrenia:

a) zaradiť jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom,

b) určiť miernejší emisný limit pre oxidy dusíka v ustanovenom rozsahu, ak ide o jestvujúce zariadenie, ktoré sa využíva na pohon kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnej plynárenskej prepravnej sústavy,

c) určiť miernejší emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v ustanovenom rozsahu, ak ide o spaľovanie biomasy ako hlavného paliva v zóne alebo aglomerácii, kde je kvalita ovzdušia dobrá.

(2) Jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie je zariadenie uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018 alebo zariadenie, pre ktoré bolo vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 s podmienkou, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najneskôr 20. decembra 2018.

(3) Väčšie stredné spaľovacie zariadenie možno na základe žiadosti prevádzkovateľa zaradiť do obmedzeného prevádzkového režimu, ak sa prevádzkovateľ zaviaže neprekročiť počet prevádzkových hodín ustanovený vykonávacím prepisom podľa § 33 písm. a).

(4) Prevádzkovateľ väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia predkladá orgánu ochrany ovzdušia žiadosť podľa odseku 1 o zaradenie do osobitného režimu centrálneho zásobovania teplom, uplatnenie miernejšieho emisného limitu alebo podľa odseku 3 do obmedzeného prevádzkového režimu do 30. júna 2024. V žiadosti o zaradenie väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do režimu podľa odseku 1 písm. a) je prevádzkovateľ povinný preukázať splnenie ustanovených podmienok a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že zariadenie bude prevádzkované v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a).

(5) Príslušný orgán zabezpečí, aby pri uplatnení prechodných opatrení podľa odseku 1 nedošlo k spôsobeniu žiadneho významného znečistenia ovzdušia a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.“.

24. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

e) prevádzkovanie technologických celkov slúžiacich na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov patriacich do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré nie sú prevádzkou alebo jej súčasťou podľa osobitného predpisu,5a) a ak sa na ich prevádzkovanie nevydá súhlas podľa písmen a) a c).“.

25. V § 17 ods. 2 sa v prvej vete predvetia za slovom „súhlasu“ vkladajú slová „na veľký zdroj alebo stredný zdroj“.

26. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje

a) všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,

b) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,

c) údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,

d) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

27. V § 18 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„alebo ak ide o podstatnú zmenu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa §14 ods. 1.“.

28. V § 18 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „opis opatrení a“.

29. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „v súlade s ustanovenými požiadavkami“ nahrádzajú slovami „a udržiavané v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa tohto zákona [§ 33 písm. a)]“.

30. V § 18 ods. 8 písm. b) sa slová „a polychlórovaných terfenylov, chlóru, fluóru, síry a ťažkých kovov,“ nahrádzajú slovami „polychlorovaných bifenylov, pentachlórfenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a ďalších znečisťujúcich látok,“.

31. § 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov určí zamestnanca zodpovedného za uplatňovanie vnútorných predpisov upravujúcich riadne prevádzkovanie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise.“.

32. V § 19 ods. 6 písm. a) štvrtom bode, § 19 ods. 6 písm. b) prvom bode, § 20 ods. 6 písm. a) štvrtom bode, § 20 ods. 6 písm. b) prvom bode a v § 20 ods. 9 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.

33. V § 20 ods. 7 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „akreditovaných a notifikovaných“ a za slovo „postupov“ sa vkladajú slová „ktoré sú uvedené v osvedčení o akreditácii a v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek podľa písmena b) alebo v povolení podľa odseku 2 písm. b),“.

34. V § 23 písmená h) a i) znejú:

h) spracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a emisné projekcie a spravuje Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje; jeho súčasťou je aj register údajov o

1. veľkých spaľovacích zariadeniach a

2. väčších stredných spaľovacích zariadeniach,

i) sprístupňuje prostredníctvom poverenej organizácie vybrané údaje z Národného emisného informačného systému podľa písmena h) na webovom sídle ministerstva,“.

35. V § 23 písm. j) sa za slovo „sprístupňuje“ vkladajú slová „informácie o orgánoch zodpovedných za hodnotenie kvality ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia,“.

36. V § 23 sa dopĺňa písmeno p), ktoré znie:

p) vedie zoznam nízkoemisných zón zriadených podľa § 27 ods. 1 písm. k).“.

37. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) plnenie požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody.“.

38. V § 24 ods. 5 sa slová „§ 10 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1“.

39. V § 24 ods. 8 písmená i) a j) znejú:

i) vydá bezodkladne odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti a túto skutočnosť oznámi oprávnenej osobe, ktorá danú oprávnenú technickú činnosť vykonala, prevádzkovateľovi, pre ktorého takýto doklad bol vyhotovený, a príslušnému okresnému úradu,

j) vypracováva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek pre

1. regulované výrobky,

2. druhotné palivá,

3. väčšie stredné spaľovacie zariadenia.“.

40. V § 25 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Okresný úrad v sídle kraja na území kraja“.

41. V § 25 ods. 1 písmená c) až g) znejú:

c) vyhlasuje a vymedzuje oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),

d) vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, preskúmava a vyhodnocuje ich realizáciu a v prípade potreby ich aktualizuje,

e) určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest, informuje o tom ministerstvo a zabezpečuje postup podľa § 10 ods. 12; informuje ministerstvo aj o prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom podľa § 5 ods. 8,

f) vypracúva a vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou,

g) vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov podľa § 11 ods. 4, a elektronicky to oznámi subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú a dotknutým orgánom podľa § 10 ods. 7; priebežne zverejňuje informácie o ich plnení,“.

42. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vydáva stanoviská k územným plánom regiónov.33)“.

43. V § 25 ods. 4 sa slová „podľa § 12“ nahrádzajú slovami „podľa § 11“.

44. § 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva pôsobnosti okresného úradu ustanovené zákonom vo svojom územnom obvode.33a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) Príloha č. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

45. V § 27 ods. 1 písmeno h) znie:

h) informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11,“.

46. V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

k) môže všeobecne záväzným nariadením podľa § 9 ods. 3 zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,

l) povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

m) oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.“.

47. § 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na výkon hlavného štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis34a) a § 29 ods. 1. Na výkon hlavného štátneho dozoru u oprávnených posudzovateľov, oprávnených osôb alebo zodpovedných osôb, na výkon odborného štátneho dozoru a na výkon štátneho dozoru sa vzťahujú § 29 až 29b a osobitný predpis34a) sa neuplatňuje.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

48. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Oprávnenie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor

(1) Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia a nimi prizvané osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do budov a zariadení, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,35) vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

(2) Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú povinné

a) oznámiť osobne najneskôr v okamihu začatia výkonu dozoru kontrolovanej osobe predmet a účel dozoru; ak ide o dozor, ktorý sa začína v sídle orgánu vykonávajúceho dozor, začatie dozoru sa oznamuje listinne alebo elektronicky a dozor sa začína dňom, na ktorý je kontrolovaná osoba predvolaná bez ohľadu na to, či sa kontrolovaná osoba dostaví,

b) preukázať sa preukazom alebo poverením na vykonanie dozoru vydaným príslušným orgánom, ak ide o dozor na mieste,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru,

d) vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiada, a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím; ak tieto materiály nie sú potrebné pre ďalší výkon dozoru, sú povinní vrátiť ich kontrolovanému subjektu,

e) oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu,

f) dodržiavať pri výkone dozoru osobitné predpisy35) a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby,

g) dodržať postup pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje podľa osobitných predpisov.35a)

(3) Prizvaná osoba

a) je povinná

1. preukázať sa poverením na súčinnosť pri výkone dozoru,

2. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri úkonoch v rámci súčinnosti pri výkone dozoru; táto povinnosť trvá aj po skončení súčinnosti pri výkone dozoru,

b) nesmie vykonávať úkony na mieste dozoru bez prítomnosti osoby poverenej na výkon dozoru,

c) nesmie zneužiť informácie získané počas výkonu kontroly.

(4) Poverenie

a) na vykonanie dozoru obsahuje

1. názov a adresu sídla orgánu, ktorý poverenie vydal,

2. číslo poverenia,

3. názov a adresu sídla kontrolovanej osoby, alebo vymedzenie územia, kde bude dozor vykonaný; v takom prípade sa vzťahuje na zdroje situované vo vymedzenom území,

4. označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia; to platí, ak označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia je iné ako sídlo kontrolovanej osoby,

5. rozsah dozoru,

6. dátum začatia dozoru,

7. meno a priezvisko osoby, ktorá vykoná dozor a číslo jej služobného preukazu,

8. meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá schválila poverenie,

b) na súčinnosť pri výkone dozoru obsahuje

1. údaje uvedené v písmene a) prvom až štvrtom bode a ôsmom bode,

2. meno a priezvisko prizvanej osoby, evidenčné číslo platného občianskeho preukazu,

3. rozsah úkonov, ktoré je oprávnená vykonať v rámci súčinnosti pri výkone dozoru.

(5) Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú tiež oprávnené

a) zhotovovať

1. výpisy, odpisy, alebo kópie písomností a obrazový záznam zachytávajúci skutočnosti preukazujúce možné porušenie povinnosti kontrolovanej osoby v oblasti ochrany ovzdušia a so súhlasom kontrolovanej osoby aj digitálny záznam, ktoré kontrolovaná osoba je podľa zákona o ovzduší povinná vyhotoviť, viesť, aktualizovať, uchovávať alebo mať k dispozícii; ak je to účelné pre výkon dozoru, aj z ďalších písomností, k vedeniu ktorých je kontrolovaná osoba povinná podľa osobitných predpisov,

2. obrazový záznam a digitálny záznam na záznamové zariadenie užívané orgánom ochrany ovzdušia, z písomností podľa prvého bodu alebo vecí a činností súvisiacich s výkonom dozoru,

b) prevziať na čas výkonu dozoru od kontrolovanej osoby písomnosť a obrazový materiál podľa písmena a) prvého bodu a vec súvisiacu s predmetom dozoru, preskúmavať ich v mieste sídla orgánu ochrany ovzdušia; možnosť vynesenia písomnosti, obrazového záznamu alebo veci neplatí, ak osobitný predpis takúto manipuláciu v inom priestore, ako u kontrolovanej osoby vylučuje, alebo ak by tým bola znemožnená činnosť kontrolovanej osoby, ktorá je predmetom dozoru,

c) použiť za účelom vypracovania čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu, protokolu o výsledku kontroly, dodatku k protokolu alebo záznamu výpis, odpis, kópiu alebo obrazový záznam vyhotovený alebo získaný pri výkone dozoru,

d) vykonávať odbery vzoriek palív, regulovaných výrobkov, surovín potrebných pre analýzu ich kvality,

e) monitorovať emisie a ostatné ukazovatele prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia,

f) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby alebo sprevádzajúcich zamestnancov potrebnú na výkon dozoru.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:

35) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

35a) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

49. Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠29a

Práva a povinnosti kontrolovanej osoby

(1) Kontrolovaná osoba, u ktorej je vykonávaný odborný štátny dozor a štátny dozor, je povinná

a) poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam osôb, ktoré vykonávajú dozor a predkladať úplné a pravdivé údaje o predmete dozoru,

b) oboznámiť osoby vykonávajúce dozor bezodkladne po začatí dozoru na mieste s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na kontrolované objekty,

c) poskytnúť bezodplatne potrebné množstvo vzorky podľa § 29 ods. 5 písm. d),

d) vydať potvrdenie o vrátení zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiadala osoba vykonávajúca dozor,

e) umožniť výkon dozoru podľa § 29 ods. 1.

(2) Kontrolovaná osoba, u ktorej sa vykonáva odborný štátny dozor a štátny dozor má právo

a) na priebežné predkladanie dôkazov a navrhovanie dôkazov preukazujúcich jej tvrdenia počas výkonu dozoru,

b) na vrátenie úplných materiálov prevzatých podľa § 29 ods. 5 písm. b) orgánom dozoru, najneskôr po skončení dozoru,

c) na oboznámenie s protokolom o kontrole pred jeho prerokovaním a podanie námietok k zneniu protokolu v určenej lehote,

d) na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.

§ 29b

Ukončenie odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru

(1) Ak osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor pri výkone dozoru u kontrolovanej osoby

a) nezistia nedostatky, vypracujú záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú podľa odseku 7, a doručia ho kontrolovanej osobe bez zbytočného odkladu,

b) zistia nedostatky

1. vypracujú protokol o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú primerane podľa odseku 8; ak je to potrebné vypracujú priebežný protokol alebo čiastkový protokol, ktorý zaznamenáva stav časti predmetu dozoru z dôvodu potreby osobitného postupu pri dozore alebo osobitného spôsobu riešenia zistených nedostatkov priamo na mieste v určenom čase za prítomnosti zamestnanca, ktorý je za daný úsek zodpovedný alebo iného prítomného zamestnanca, pričom prítomný zamestnanec má právo sa vyjadriť bezprostredne po oboznámení s čiastkovým protokolom alebo s priebežným protokolom,

2. doručia protokol o výsledku kontroly kontrolovanej osobe v dvoch vyhotoveniach na oboznámenie sa s ním, s požiadavkou o vrátenie jedného podpísaného vyhotovenia protokolu osobe vykonávajúcej dozor, a s určením lehoty najmenej sedem pracovných dní na uplatnenie a zaslanie námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v protokole,

3. vyhodnotia opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom a odôvodnenie prijatia námietok uvedú v dodatku protokolu, ktorý doručia kontrolovanej osobe; ak sú námietky vyhodnotené ako neopodstatnené, oznámi sa táto skutočnosť spolu s uvedením dôvodu neprijatia námietok písomne listom,

4. prerokujú protokol o výsledku kontroly a vyhotovia zápisnicu o jeho prerokovaní.

(2) Priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu sú súčasťou protokolu o výsledku kontroly.

(3) Na námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v protokole o výsledku kontroly doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa neprihliada.

(4) Protokol o výsledku kontroly sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak kontrolovaná osoba alebo osoba poverená kontrolovanou osobou sa odmietne oboznámiť s protokolom, prerokovať protokol, podpísať protokol pri jeho prerokovaní, podpísať zápisnicu z prerokovania protokolu alebo ho prevziať; táto skutočnosť sa uvedie v protokole o výsledku kontroly alebo v zápisnici z prerokovania protokolu.

(5) Dozor sa považuje za ukončený

a) doručením záznamu o vykonanom dozore kontrolovanej osobe,

b) vyhotovením zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly.

(6) Písomnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) druhého bodu a tretieho bodu sa považuje za doručenú do siedmich pracovných dní od jej uloženia u poštového prepravcu, aj keď ju adresát neprevzal.

(7) Záznam o výsledku kontroly obsahuje

a) názov a adresu sídla orgánu, ktorý záznam vyhotovil,

b) názov a adresu sídla kontrolovanej osoby,

c) označenie umiestnenia zdroja; toto platí, ak označenie umiestnenia zdroja je iné ako sídlo kontrolovanej osoby,

d) dátum začatia dozoru,

e) výrok o tom, že v čase výkonu dozoru nebolo u kontrolovanej osoby zistené porušenie povinností,

f) iné skutočnosti, ktoré boli kontrolou zistené,

g) meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala dozor a číslo jej služobného preukazu,

h) podpis osoby, ktorá vykonala dozor.

(8) Odsek 7 písm. a) až d) a f) až h) sa použije primerane na vyhotovenie

a) protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu pričom protokol obsahuje podrobný opis porušenia povinností kontrolovanou osobou a čas, v ktorom porušenie povinnosti trvalo, ak sa dal čas určiť,

b) zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly, pričom zápisnica obsahuje dátum prerokovania protokolu, mená a priezviská osôb, ktoré sa prerokovania zúčastnili a ich podpisy,

c) dodatku k protokolu, pričom dodatok obsahuje námietky, ktoré osoba vykonávajúca dozor uznala ako opodstatnené a odôvodnenie tohto postupu.“.

50. V § 30 ods. 2 písmeno a) znie:

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c), h), i), l), n), v), y), z), aa) alebo písm. af), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. s), povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g), ab) alebo písm. ad) alebo povinnosť neprekročiť povolený prevádzkový čas podľa § 15 ods. 1 písm. ac) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),“.

51. V § 30 ods. 3 písmeno a) znie:

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) až r), t), u), w), ae), ag) alebo písm. ah), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) alebo písm. ab), oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. x) alebo povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s),“.

52. V § 30 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c), h), l), n), z), aa) alebo písm. af), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. s) alebo povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g), ab) alebo písm. ad) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

(5) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 33 eur do 6 700 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) až r), t), u), ae), ag) alebo písm. ah), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) alebo písm. ab) alebo povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s).“.

53. V § 31 odsek 1 znie:

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní36) okrem konaní podľa § 17 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 1, § 23 písm. d) a i), § 23 písm. l) prvého bodu, tretieho až siedmeho bodu, deviateho a jedenásteho bodu, § 23 písm. m) prvého a druhého bodu, piateho až šestnásteho bodu, § 23 písm. n) a o), § 24 ods. 6, § 25 ods. 1 písm. c), e), f) a g), § 26 ods. 3 písm. r) a § 27 ods. 1 písm. l).“.

54. V § 31 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa súhlas alebo rozhodnutie týkajúce sa povoľovania stacionárneho zdroja vzťahuje na dve alebo viac zariadení, musí obsahovať podmienky na to, aby sa zabezpečilo, že každé zariadenie bude spĺňať požiadavky tohto zákona.“.

55. V § 31 ods. 6 sa za slová „prevádzky stacionárneho zdroja,“ vkladajú slová „a uložené okresným úradom, obcou alebo inšpekciou v rozhodnutí o uložení opatrenia na nápravu,“.

56. Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2017

(1) Povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky platí pre prevádzkovateľov výlučne stredných zdrojov v okrese od 1. januára 2019.

(2) Povinnosť podľa § 18 ods. 12 pre prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2018, platí od 1. januára 2019.“.

57. V § 33 písm. b) sa za slová „výstražné prahy,“ vkladajú slová „podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o jej zrušení,“ a slová „(§ 5)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 5, 6 a 12)“.

58. V § 33 písm. c) sa slová „(§ 5 ods. 19, § 6 a 13)“ nahrádzajú slovami „[§ 13 ods. 5 písm. c)]“.

59. V § 33 písm. d) sa slová „(§ 7 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 6)“.

60. V § 33 písm. e) sa slová „(§ 7 a 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 a 7)“.

61. V § 33 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov na účel informovania verejnosti.“.

62. V § 33 písmeno m) znie:

m) požiadavky na spaľovacie zariadenia umiestňované na trh a údaje, ktoré je výrobca, dovozca a predajca povinný poskytnúť spotrebiteľovi a inšpekcii [§ 14 ods. 3)].“.

63. V § 34 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

64. Príloha č. 1a znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 137/2010 Z. z.

Povolenie vjazdu do nízkoemisných zón

I. Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 9 ods. 7

1. Vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému, vozidlá Policajného zboru a vozidlá hasičských jednotiek.

2. Vozidlá určené na riešenie mimoriadnych udalostí39) alebo v súvislosti s riešením krízovej situácie40) vrátane zásobovania postihnutých miest, zvozu dreva po živelnej pohrome, jázd špeciálnych vozidiel na odstraňovanie následkov škôd.

3. Vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti a vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky.

4. Vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu.41)

5. Vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím označené podľa príslušných predpisov.42)

6. Vozidlá určené na vykonávanie činností bezprostredne spojených s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním porúch a výstavby pozemných komunikácií alebo koľajových dráh, plynovodov a plynárenských zariadení, produktovodov, elektrických sietí a elektrických rozvodných zariadení, elektroenergetických zariadení, energetických zariadení, energetických zariadení sústav zásobovania teplom a teplou vodou, vodárenských sietí, kanalizačných sietí, elektronických komunikačných sietí a ďalších inžinierskych sietí vo verejnom záujme a vozidlá správcov vodných tokov.

7. Vozidlá určené na odstránenie havarijných stavov pri poruchách vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov.

8. Vozidlá zabezpečujúce verejnú osobnú dopravu v príslušnej lokalite.

9. Vozidlá určené na prepravu tuhých, kvapalných alebo plynných palív na zabezpečenie chodu nemocníc, sociálnych ústavov a školských zariadení.

10. Historické vozidlá.

11. Vozidlá držiteľa poštovej licencie na doručovanie poštových zásielok.

II. Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 9 ods. 8, najmä z dôvodu:

1. choroby alebo nevládnosti žiadateľa, ak nespĺňa podmienky pre priznanie označenia osoby so zdravotne ťažkým postihnutím,42)

2. pracovnej doby žiadateľa, ktorá mu neumožňuje prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou,

3. podnikania žiadateľa, ktoré by bolo podstatne sťažené alebo znemožnené obmedzením prevádzky v nízkoemisnej zóne,

4. zabezpečenia zásobovania, pre obsluhu prevádzok sídliacich v nízkoemisnej zóne,

5. zabezpečenia odvozu odpadu z nízkoemisnej zóny,

6. zabezpečenia prepravy vecí a osôb na kultúrne a spoločenské, vzdelávacie a výchovné akcie,

7. vozidlá organizácie, ktorá má sídlo na území nízkoemisnej zóny, zakúpené pred zriadením nízkoemisnej zóny. “.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39 až 42 znejú :

39) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

40) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

41) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).

42) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

65. V prílohe č. 3 jedenástom bode sa vypúšťajú slová „ak bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie oprávnenej osoby alebo“.

66. V prílohe č. 4 nadpis znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

67. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 105/2011 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 písm. f) prvom bode sa za slová „zákaz otáčania“ vkladá čiarka a slová „nízkoemisná zóna“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 170 vkladá položka 170a, ktorá vrátane časti Oslobodenie znie:

„Položka 170a

Žiadosť o povolenie

a) dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b) trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur

Oslobodenie
Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.