Vyhláška č. 283/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z.

Platnosť od 22.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.11.2017