Vyhláška č. 271/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Platnosť od 13.11.2017
Účinnosť od 15.11.2017

OBSAH

271

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 7. novembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 4 znie:

(4) Po vyhodnotení jednotlivých žiadostí členmi komisie zostaví tajomník poradie všetkých žiadostí. Poradie zostaví podľa priemeru získaného bodového ohodnotenia. Komisia rokuje o tej žiadosti, ktorej priemer získaného bodového ohodnotenia je viac ako 70 bodov. Komisia následne rokuje o jednotlivých žiadostiach v takto zostavenom poradí.“.

2. V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

(5) Tajomník vyzve žiadateľa, ktorého žiadosť získala priemer bodového ohodnotenia žiadosti viac ako 70 bodov, na účasť na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu uvedeného v žiadosti. Ústnou prezentáciou projektu sa rozumie osobná prezentácia pred komisiou a vo vopred a riadne odôvodnených prípadoch aj prezentácia prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

(6) Výzvu podľa odseku 5 tajomník zasiela elektronicky najmenej desať pracovných dní pred termínom rokovania komisie. Výzva musí obsahovať najmä termín a miesto rokovania komisie a poučenie o následkoch nedostavenia sa v určenom termíne.

(7) Ak žiadateľ podľa odseku 5 z objektívnych a riadne odôvodnených príčin nemôže vykonať ústnu prezentáciu projektu, bezodkladne o tom upovedomí tajomníka. Tajomník v tomto prípade vyzve žiadateľa na účasť na rokovaní komisie v náhradnom termíne. Ak sa žiadateľ nezúčastní na rokovaní komisie ani v náhradnom termíne, komisia o žiadosti ďalej nerokuje.

(8) O odporučení poskytnúť dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním. V prípade rovnosti bodového ohodnotenia dvoch alebo viacerých žiadostí o ich poradí rozhodne predseda žrebom.“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 15.

3. Príloha k vyhláške č. 322/2016 Z. z. vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 322/2016 Z. z.

KRITÉRIÁ PRE VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ

HODNOTIACE KRITÉRIUMROZPÄTIE BODOVÉHO HODNOTENIA
1. Celková účelnosť, komplexnosť a kvalita projektu0-50 b
1.1 Spoločenská významnosť hlavného cieľa projektu (širšieho zámeru) a čiastkových cieľov projektu vo vzťahu k zameraniu výzvy0-20 b
1.2 Opodstatnenosť výstupov k napĺňaniu hlavného cieľa a čiastkových cieľov projektu0-10 b
1.3 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností/aktivít na dosiahnutie hlavného a čiastkových cieľov0-10 b
1.4 Miera odborných garancií pre realizáciu projektu0-10 b
2. Prepojenie na prioritu výzvy na predkladanie žiadostí0-20 b
3. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť0-10 b
3.1 Jasnosť a relevantnosť určenia cieľovej skupiny/cieľových skupín0-5b
3.2 Miera aktívneho zapojenia cieľovej skupiny/cieľových skupín do realizácie projektu, pozitívny dosah na cieľovú skupinu0-5b
4. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita0-10 b
4.1 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu0-5b
4.2 Publicita projektu0-5b
5. Rozpočet a efektívnosť0-10 b
5.1 Primeranosť, reálnosť, nevyhnutnosť výdavkov a efektívnosť výdavkov vo vzťahu k stanoveným cieľom0-10 b
POČET ZÍSKANÝCH BODO V CELKOM0-100b

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2017.


Lucia Žitňanská v. r.