Vyhláška č. 27/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. februára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z., vyhlášky č. 209/2009 Z. z., vyhlášky č. 232/2010 Z. z. a vyhlášky č. 184/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 4 sa slová „piatej časti Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Správneho súdneho poriadku“.

2. V druhej časti sa za tretiu hlavu vkladá štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA

PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V KONANÍ O ODDLŽENÍ

§ 14d

Odmena advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení4a) je 160 eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Štvrtá časť zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Lucia Žitňanská v. r.