Zákon č. 238/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.05.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodu 42, čl. IV bodov 14 až 17, čl. V a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I bodu 90 § 60f ods. 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2018 a čl. I bodu 78 § 56 ods. 1 písm. g) piateho...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 95/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2018 - 30.04.2019 Delená účinnosť
01.02.2018 - 31.03.2018 Delená účinnosť
01.01.2018 - 31.01.2018 Delená účinnosť
01.11.2017 - 31.12.2017