Opatrenie č. 234/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 232/2018 Z. z.

OBSAH

234

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2017

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, upravené podľa § 8 ods. 3 zákona, sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 8 ods. 1 zákona je 23,68 eura,

b) suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 11,10 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 450/2013 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Ján Richter v. r.