Vyhláška č. 23/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. februára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až f) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z., vyhlášky č. 377/2011 Z. z., vyhlášky č. 107/2012 Z. z. a vyhlášky č. 70/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.“.

3. V prílohe č. 1 bod G znie:

G. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V................................... Dňa...................................

Podpis žiadateľa/-ky .....................................................................“.

4. V prílohe č. 4 bod E znie:

E. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci

Čestne vyhlasujem, že nemám právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadam o poskytnutie právnej pomoci.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V................................... Dňa...................................

Podpis žiadateľa/-ky .....................................................................“.

5. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Lucia Žitňanská v. r.