Vyhláška č. 224/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

Platnosť od 25.09.2017
Účinnosť od 25.09.2017

OBSAH

224

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. septembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 2 sa slová „vyhlasovateľa výberového konania“ nahrádzajú slovami „predsedu súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 28a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.“.

2. V § 10 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak uchádzač vykonáva funkciu sudcu, psychológ sa vyjadrí, či uchádzača odporúča, alebo neodporúča na funkciu sudcu krajského súdu, sudcu Špecializovaného trestného súdu alebo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.“.

3. V § 10 ods. 4 sa slovo „začatia“ nahrádza slovom „vyhlásenia“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lucia Žitňanská v. r.