Oznámenie č. 223/2017 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. septembra 2017 č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim

Platnosť od 23.09.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

223

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 168 ods. 9 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 5. septembra 2017 č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie dopĺňa spôsob preukazovania vhodnosti právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni na účely udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou na poisťovni sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne. Za takú osobu sa nepovažuje osoba zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.