Vyhláška č. 218/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

Platnosť od 21.09.2017
Účinnosť od 01.10.2017

218

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 18. septembra 2017,

o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 182/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „didaktický prostriedok“),

b) evidencii didaktických prostriedkov,

c) spôsobe a výške náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie didaktického prostriedku.

§ 2

(1) Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, vedú evidenciu didaktických prostriedkov v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(2) V evidencii didaktických prostriedkov sa o didaktickom prostriedku zaznamenáva

a) názov,

b) autor,

c) kód a medzinárodné štandardné číslo,

d) evidenčné číslo a rok používania didaktického prostriedku poskytnutého žiakovi,

e) cena.

(3) Škola vykonáva inventarizáciu didaktických prostriedkov podľa stavu k 30. júnu príslušného kalendárneho roka, na základe ktorej zapisuje do evidencie didaktických prostriedkov súhrnné údaje o počte didaktických prostriedkov

a) prevedených podľa § 13 ods. 7 zákona,

b) zakúpených z finančných prostriedkov poskytnutých podľa osobitného predpisu,1)

c) poskytnutých s označením príslušnej triedy,

d) vrátených s označením príslušnej triedy,

e) stratených, zničených alebo poškodených a o výške náhrady podľa § 4,

f) vyradených,

g) zostávajúcich uskladnených.

§ 3

(1) Schválené učebnice, schválené učebné texty a odporúčané učebnice (ďalej len „učebnica“) pre prvý ročník základnej školy a schválené pracovné zošity pre všetky ročníky a druhy škôl majú životnosť jeden rok okrem učebníc pre predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, náboženstvo a etická výchova, ktoré majú životnosť tri roky.

(2) Učebnice pre druhý až deviaty ročník základnej školy a učebnice pre stredné školy majú životnosť päť rokov okrem učebníc v prepise do Braillovho písma pre druhý až deviaty ročník základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú životnosť tri roky.

(3) Učebnice sa môžu používať dlhšie, ako je ich životnosť podľa odseku 2, ak nie sú opotrebené alebo poškodené tak, že nemôžu slúžiť svojmu účelu.

§ 4

(1) Ak ide o učebnicu so životnosťou päť rokov, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka uhradí za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže slúžiť svojmu účelu, v prvom roku používania jej cenu v plnej výške. V ďalšom období používania uhradí z ceny učebnice

a) 75 % v druhom roku používania,

b) 50 % v treťom roku používania,

c) 25 % vo štvrtom roku používania,

d) 10 % v piatom roku používania.

(2) Ak ide o učebnicu so životnosťou tri roky, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka uhradí za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže slúžiť svojmu účelu, v prvom roku používania jej cenu v plnej výške. V ďalšom období používania uhradí z ceny učebnice

a) 50 % v druhom roku používania,

b) 10 % v treťom roku používania.

(3) Ak ide o učebnicu v prepise do Braillovho písma pre druhý až deviaty ročník základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže slúžiť svojmu účelu, uhradí z ceny učebnice

a) 70 % v prvom roku používania,

b) 30 % v druhom roku používania,

c) 10 % v treťom roku používania.

(4) Ak ide o didaktický prostriedok so životnosťou jeden rok, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nahradí jeho stratu, zničenie alebo poškodenie počas obdobia školského vyučovania, pre ktoré didaktický prostriedok nemôže slúžiť svojmu účelu, uhradením jeho ceny v plnej výške alebo obstaraním totožného didaktického prostriedku.

(5) Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže nahradiť stratu, zničenie alebo poškodenie didaktického prostriedku obstaraním totožného didaktického prostriedku. Ak ide o poškodenie didaktického prostriedku, pre ktoré môže didaktický prostriedok slúžiť svojmu účelu, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže nahradiť takéto poškodenie uvedením didaktického prostriedku do stavu vhodného pre ďalšie použitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

(6) Didaktický prostriedok, ktorého stratu, zničenie alebo poškodenie žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nahradil podľa odsekov 1 až 4, sa vyradí z evidencie didaktických prostriedkov.

§ 5

Didaktické prostriedky poskytnuté do bezplatného užívania vráti žiak škole do konca príslušného školského roka okrem tých, ktoré majú životnosť jeden rok alebo obsahujú učivo určené pre viac ročníkov. Ak žiak didaktický prostriedok nevráti, považuje sa za stratený.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.


Martina Lubyová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2017 Z. z.