Vyhláška č. 193/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

Platnosť od 20.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

OBSAH

193

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z 18. júla 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte sa mení takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Minimálny časový rozsah filmového projektu

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý

a) pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút,

b) je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, alebo

c) je viacdielnym dokumentárnym alebo animovaným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 82 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Minimálna suma oprávnených výdavkov

(1) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

a) 150 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c),

b) 300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).

(2) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.


Marek Maďarič v. r.